VIEW 
Points
Time
Detail
0
-
Changed the public display name from Học Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Trường QTNHKSAAu to Học Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn - QTNHKSAAu
0
-
0
-
Updated the biography information
0
-
Updated the biography information
0
-
Updated the biography information
0
-
Updated the website link to https://quantrinhahang.edu.vn/dao-tao
0
-
Updated the biography information
0
-
Updated the public avatar image
0
-
Welcome Học Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Trường QTNHKSAAu!