none
請問objidl.h 這個表頭檔是做什麼的,裡頭的內容又是代表什麼?? RRS feed

 • 問題

 • 又麻煩大家了!!

  以下所列IID是從   objidl.h  檔摘錄,請問各項是代表什麼意思?? 從自帶的範例 Ctxmenu 想到的問題。

   

  謝謝!!

   

  IID_IMarshal
  IID_IMalloc
  IID_IMallocSpy
  IID_IStdMarshalInfo
  IID_IExternalConnection
  IID_IMultiQI
  IID_IEnumUnknown
  IID_IBindCtx
  IID_IEnumMoniker
  IID_IRunnableObject
  IID_IRunningObjectTable
  IID_IPersist
  IID_IPersistStream
  IID_IMoniker
  IID_IROTData
  IID_IEnumString
  IID_ISequentialStream
  IID_IStream
  IID_IEnumSTATSTG
  IID_IStorage
  IID_IPersistFile
  IID_IPersistStorage
  IID_ILockBytes
  IID_IEnumFORMATETC
  IID_IEnumSTATDATA
  IID_IRootStorage
  IID_IAdviseSink
  IID_IAdviseSink2
  IID_IDataObject
  IID_IDataAdviseHolder
  IID_IMessageFilter
  IID_IRpcChannelBuffer
  IID_IRpcChannelBuffer2
  IID_IRpcProxyBuffer
  IID_IRpcStubBuffer
  IID_IPSFactoryBuffer
  IID_IChannelHook
  IID_IClientSecurity
  IID_IServerSecurity
  IID_IClassActivator
  IID_IRpcOptions
  IID_IFillLockBytes
  IID_IProgressNotify
  IID_ILayoutStorage
  IID_ISurrogate
  IID_IGlobalInterfaceTable
  IID_IComBinding
  2007年11月1日 上午 08:57

所有回覆