none
錯誤 CS0019 運算子 '+' 不可套用至類型為 'int[]' 和 'int' 的運算元 RRS feed

 • 問題

 •  

  請問一下,下面程式碼會發生錯誤訊息:
  錯誤 CS0019 運算子 '+' 不可套用至類型為 'int[]' 和 'int' 的運算元

  int[] c = { 10, 20, 30 },sum=0;
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
      sum = sum + c[i];
   }

  請問要如何做到把陣列所有元素值,全部加起來?

  thanks

  2017年2月17日 上午 03:46

解答

 • int[] c = { 10, 20, 30 };
  int sum=0;
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
    sum = sum + c[i];
   }

  你把 sum 宣告錯誤了。

  其實錯誤訊息很清楚, + 不可套用至 int[] (這邊指的就是 sum) 和 int (這邊指的就是 c[i]) 的運算元。

  2017年2月17日 上午 04:07

所有回覆