none
DataGridView 事先設定與程式設定"資料來源"差別 RRS feed

 • 問題

 • 我有個按鈕,按下去會去撈檔案資料

      Dim str As String = "driver={microsoft text driver (*.txt; *.csv)};extensions=asc,csv,tab,txt;dbq=C:\"
      Dim conn As OdbcConnection = New OdbcConnection(str)
      conn.Open()
  
      Dim str1 As String = "select * from 123456.txt"
      Dim adp1 As OdbcDataAdapter = New OdbcDataAdapter(str1, conn)
  
      Dim la As New DataTable("la")
      Dim set1 As DataSet = New DataSet
      set1.Tables.Add(la)
      MsgBox(adp1.Fill(set1, "la"))
  
      Me.BindingSource1.DataSource = set1
      Me.BindingSource1.DataMember = "la"
      Me.DataGridView1.DataSource = Me.BindingSource1
  
      conn.Close()

  以上都可以正常顯示。

  但是如果我事先再設計畫面階段,用DataGridView的智慧標籤設定"資料來源"為bindingSource1

  程式碼註解

  Me.DataGridView1.DataSource = Me.BindingSource1

  不過卻無法正常顯示

  想請問是否有哪個部分設定錯誤還是觀念錯誤呢

  2013年5月2日 上午 03:33

解答

所有回覆