none
圖片去背&變更顏色 RRS feed

 • 問題

 • 請教前輩:

   

  我用pictureBox.Image無法點到BackColor的屬性

   

  用pictureBox放置.jpg的圖檔

  要如果將其背景去背成透明的

  另可否將其內的圖片顏色做變更

   

  謝謝!!!

   

   

   

  2007年6月8日 上午 08:27

所有回覆

 • hi  你好

        this.pictureBox1.BackColor = Color.red;

       這是改picturebox的顏色,另外你寫的,不知道你是不是這個意思

       我看起來,你好像是想用程式把那張jpg檔改顏色,這應該沒辦法吧= ="

   

                                                                                                                                        馬小玲 http://blog.blueshop.com.tw/swtnwr

  2007年6月8日 下午 03:43
 • 沒有反應耶

   

  嗯~沒有變更image的color的功能喔

  在書上只找到可以變更image的rotate , skew , reflect三種功能

   

  不知Orcas下是否有此新功能?

  2007年6月11日 上午 02:53
 • hi  你好

     要改image的color應該是要用影像處理軟體,程式沒有那種用點的就可以變更它的色彩喔

                                                                                                             馬小玲 http://blog.blueshop.com.tw/swtnwr/

  2007年6月11日 上午 05:51