none
關於鍵盤上的Backspace功能模擬 RRS feed

 • 問題

 • txtbox.Text = txtbox.Text.Substring(0, txtbox.Text.Length - 1);

   

  似乎只會刪掉最後一個字,

  當游標不再中間時,

  好像不會刪掉我想要的字,

  請問有什麼方法可以做到呢?

   

  2011年12月6日 下午 12:27

解答

 • 1. 
  SendKeys 類別
               txtbox.Focus();
               SendKeys.Send("{BACKSPACE}");
  2.
              textBox1.Focus();
              if (textBox1.Text.Length > 0 && textBox1.SelectionStart > 0)
              {
                  int i = textBox1.SelectionStart;
                  string a = textBox1.Text.Substring(0, textBox1.SelectionStart - 1);
                  string b = textBox1.Text.Substring(textBox1.SelectionStart, textBox1.Text.Length - textBox1.SelectionStart);
                  textBox1.Text = a + b;
                  textBox1.SelectionStart = i - 1;
              }

  歡迎參觀我的Blog.NET菜鳥自救會

  2011年12月6日 下午 01:12
  版主