none
Vb2008删除文件的最后的一个或者多个VBCRLF RRS feed

 • 问题

 • VB2008怎么样可以删除文本文件或者富文本框的最后的一个或者回车换行符,谢谢。即vbcrlf字符吧。应该是了。谢谢诶
  2011年4月9日 17:48

答案

全部回复

 • 你好

  不知道這個方法可不可行呢

   

          MsgBox(RichTextBox1.Text.Length)

          If (RichTextBox1.Text.EndsWith(vbLf)) Then

              MsgBox("yeah")

              RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text.Substring(0, RichTextBox1.Text.Length - 1)

              MsgBox(RichTextBox1.Text.Length)

          End If

   

  Please correct me if my concept is wrong


  Chi
  2011年4月10日 6:53
  版主
 • 我需要的是返回这个文件中有多少行有数据哦,文件末的空行不算。但是如果有多个空行不知道该怎么处理的。谢谢
  2011年4月10日 14:30
 • while (RichTextBox1.Text.EndsWith(vbLf))

              RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text.Substring(0, RichTextBox1.Text.Length - 1)

         wEnd


  http://feiyun0112.cnblogs.com/
  2011年4月11日 1:29
  版主