none
WHQL USB IF check failure RRS feed

 • 问题

 • 请教一下,一、 为什么我在进行 189  USB IF check ID test 项目测试失败,更新了Updatefilter后仍然无法过滤掉?

                二、 如果包含这一项( 189 USB IF check IF test) 失败的的测试,进行在线提交能不能通过?

   

  Hill

   

  2010年4月14日 3:54

答案