none
备份失败设置回简单模式 RRS feed

 • 问题

 • 下面代码如果备份失败,那么设置回简单模式那句就不执行,请问有没有别的方法可以让就算备份失败也可以设置回简单模式?

  SET @SQL = N'--1设置完整模式

  USE [master]
  GO
  ALTER DATABASE [' + @DBNAME + '] SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT
  GO

  --2备份主分区(完整备份)
  DECLARE @CurrentTime VARCHAR(50), @FileName VARCHAR(200)
  SET @CurrentTime = REPLACE(REPLACE(REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120 ),''-'',''_''),'' '',''_''),'':'','''')
  IF(DATEPART(DW, GETDATE()) = 2)--星期一
  BEGIN
      SET @FileName = ''E:\DBBackup\DBBackup_Share\' + @DBNAME + '\' + @DBNAME
                      + '_Primary_Full_'' + @CurrentTime+''.bak''
      BACKUP DATABASE [' + @DBNAME + ']
      FILEGROUP=''PRIMARY'' TO DISK=@FileName WITH FORMAT
  END
  ELSE
  BEGIN
      SET @FileName = ''E:\DBBackup\DBBackup_Share\' + @DBNAME + '\' + @DBNAME
                      + '_Primary_Diff_'' + @CurrentTime+''.bak''
      BACKUP DATABASE [' + @DBNAME + ']
      FILEGROUP=''PRIMARY'' TO DISK=@FileName WITH DIFFERENTIAL,FORMAT
  END
  GO

  --3设置简单模式
  USE [master]
  GO
  ALTER DATABASE [' + @DBNAME + '] SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
  GO
  '
                  EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_name = @job_name,
                      @step_name = N'Bakcup', 
                      @step_id = 1,


  Love SQL

  2015年2月9日 2:21

答案

全部回复