none
[求助]官方试用版镜像的md5/sha-1校验码 RRS feed

 • 问题

 • 我下了两个官方的试用版img镜像
  chs_vs_2005_Pro_90_Trial.img
  MD5: 69E5287F0FA48D6D03682A0A6CB44AF6
  SHA1: 5BEEC8DDAAD8709E25FACE2CBEEE66633CC14583
  CRC32: 2E879692

  chs_vs_2005_VSTS_180_Trial.img
  Size: 3462010236 bytes
  MD5: E93F291D853345F24B01EB18AE7BE820
  SHA1: 77FA4C482F42A11C616314672D0355F01057E5F5
  CRC32: 8450EC6A

  有没有人能够帮我校对一下啊,官方页面没有MD5之类的校验码,郁闷。
  2006年10月30日 4:26

答案