none
求教MeasureString得到的字符宽度误差越来越大的原因,如何解决,谢谢!!! RRS feed

  • 问题

  •  在Me.Text后面画一条直线,就像textbox那样

     Me.Text里面字符逐渐增多,画的线距离字符越来越远,求教解决方法,谢谢!!!

    gr.DrawString(Me.Text, Me.Font, New SolidBrush(Me.ForeColor), 0, 0)

     gr.DrawLine(Pens.Black, gr.MeasureString(Me.Text.Substring(1, Me.Text.Length - 1), Me.Font).Width - 5, CInt(Me.Height * 0.1), gr.MeasureString(Me.Text.Substring(1, Me.Text.Length - 1), Me.Font).Width - 5, CInt(Me.Height * 0.9))
    2012年11月2日 6:17

答案

全部回复