none
关于TextBox KeyDown事件的处理问题 RRS feed

 • 问题

 • <textbox x:name="btn" keydown="btn_keydown"/>

  private void btn_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
      e.key.ToString(); <--这样可以拿到在textbox内输入的字符
  }

  那么我想做的是,如果e.key.tostring() != "F"的话就放弃本次输入.这个该怎么做? 麻烦斑竹了 >.<
  2009年7月14日 3:26

答案

 •  void btn_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
          {
              if (e.Key != Key.F)
              {
                  e.Handled = true;
              }
          }
  2009年7月14日 3:46