none
split问题 RRS feed

 • 问题

 • Dim a As String = "3___211001110000_030__437"
      Dim b() As String = Split(a, "_")
  
      For Each c In b
        TextBox1.Text &= c & vbCrLf
  
      Next
  

  结果:

  3

  xxxx

  xxxx

  211001110000

  030

  xxxx

  437

  xxxx为空行,我想要的是,如果有三个“_” 就空三行,两个就两行,要怎样改??

  2012年4月3日 5:57

答案

 • 您好

  參考以下代碼

      Dim a As String = "_3___211001110000_030__437"
  
      Dim bCheck As Boolean = True '是否為 _
      For Each c In a
        If c = "_" Then
          TextBox1.Text &= vbCrLf
          If bCheck = False Then
            TextBox1.Text &= vbCrLf
          End If
          bCheck = True
        Else
          TextBox1.Text &= c
          bCheck = False
        End If
      Next


  歡迎參觀我的Blog.NET菜鳥自救會

  • 已标记为答案 ckjason 2012年4月3日 9:20
  2012年4月3日 7:35

全部回复