none
新人报道 大家多多交流 指点 RRS feed

 • 常规讨论

 •  

  爱好 Visual Studio 平台 的 VB.NET开发软件 和 SQL Server 的数据库

   

  在这些方面 还是新手 刚接触时间不长

   

  还请各位大哥大姐兄弟姐妹多多帮忙指点

   

  目前本人使用的软件是:

   

   Visual Studio 2008 开发平台 VB.NET语言

   

  SQL Server Management Studio 2005 数据库

   

  还请各位多多指点

   

  本人: 

            MSN:yin_zhongwei@hotmail.com

         E_mail:yinyh@sinorgchem.com

   

  还请各位多多指教

   

  小弟在此先行谢过

  2008年4月29日 6:24

全部回复