none
PrintPreviewController如何取消打印预览窗口 RRS feed

 • 问题

 • 用PrintPreviewControl打印文档时,如何隐藏掉“正在生成预览”窗口,用该方式只能隐藏掉“正在打印”窗口

  
  
  
  
  

  printController pc = new standardPrintController();

  m_printdoc.printcoller = pc

  2013年5月22日 3:19

答案

全部回复