none
还是那个二位数组的问题 RRS feed

 • 问题

 • http://social.microsoft.com/Forums/zh-CN/vbasiczhchs/thread/6e70f44c-9d62-4b5b-a78f-2bbaeda99f41
  '上面的地址是原贴
  '以下是我根据feiyun0112版主指导写的通用过程,并在VB6中通过,但转换为ASP代码时出错,请帮助解决:

  Private Sub Sort(a)'此过程在VB6中调用通过
  'Dim s(3) As String
  Dim s() As String
  d = UBound(a, 1): t = UBound(a, 2)
  ReDim s(t)
  Dim i As Integer, j As Integer
  For i = 0 To d
      For j = 0 To t
          s(i) = s(i) & Format(a(i, j), "0000000000.00")
      Next
      s(i) = s(i) & Format(i, "0000000000.00")
  Next
  For i = 0 To d
      For j = i + 1 To t
          If s(i) < s(j) Then
              Dim tmp As String
              tmp = s(j)
              s(j) = s(i)
              s(i) = tmp
          End If
      Next
  Next
  For i = 0 To d
      j = Right(s(i), 10)
     For b = 0 To t
       Print a(j, b) & "      ";
     Next
  Print
  Next
  End Sub
  '下面是转换为ASP过程:
  Sub Sort(a)
  Dim s()
  d = UBound(a, 1)
  t = UBound(a, 2)
  ReDim s(d)
  Dim i,j
  For i = 0 To d
      For j = 0 To t
          s(i) = s(i) & Format(a(i, j), "0000000000.00")'在这一句出错,提示为下面的注释部分
       'Microsoft VBScript 运行时错误 (0x800A000D)
       '类型不匹配: 'format'
      Next
      s(i) = s(i) & Format(i, "0000000000.00")
  Next
   
  For i = 0 To d
      For j = i + 1 To t
          If s(i) < s(j) Then
              Dim tmp
              tmp = s(j)
              s(j) = s(i)
              s(i) = tmp
          End If
      Next
  Next
  End Sub
  2009年3月14日 6:29

答案