none
CheckBox循环赋值求教,谢谢!!! RRS feed

 • 问题

 •  下面的如chllist(1)判断赋值了一次后,又进行了一次判断赋值(想实现只判断一次赋值)

  启动时chllist(1).Checked = True

  For i = 1 To 33

              If chllist(i - 1).Checked = True Then
                  chllist(i - 1).Checked = False

              End If
              If chllist(i - 1).Checked = False Then
                  chllist(i - 1).Checked = True
              End If
          Next

  2010年9月4日 22:54

答案

 • 实际上把

              If chllist(i - 1).Checked = True Then
                  chllist(i - 1).Checked = False

              End If
              If chllist(i - 1).Checked = False Then
                  chllist(i - 1).Checked = True
              End If
  这一段改成一句就可以了

              chllist(i - 1).Checked =not chllist(i - 1).Checked          

  2010年9月5日 2:45

全部回复

 • 我上面想实现的反向赋值,如chllist(1i).Checked = True,那么就变成chllist(i ).Checked = False ,如chllist(1i).Checked = False,那么就变成chllist(i ).Checked =  True
  2010年9月4日 22:56
 • 实际上把

              If chllist(i - 1).Checked = True Then
                  chllist(i - 1).Checked = False

              End If
              If chllist(i - 1).Checked = False Then
                  chllist(i - 1).Checked = True
              End If
  这一段改成一句就可以了

              chllist(i - 1).Checked =not chllist(i - 1).Checked          

  2010年9月5日 2:45