none
分隔符的问题 RRS feed

 • 问题

 •  

  大家好,一个窗体中,怎么加入分隔符啊,就是一条长线;

  比如:"设置————————————————————————"


  大其心,可容天下之物; 虚其心,可受天下之善;
  2010年9月9日 2:12

答案

 •  

  大家好,一个窗体中,怎么加入分隔符啊,就是一条长线;

  比如:"设置————————————————————————"


  大其心,可容天下之物; 虚其心,可受天下之善;


  自己写个控件,或者加一个Label, 设置Text属性 为"XXXX-------------------------------"

  或者使用GroupBox,调整下大小,也能实现类似的功能.

   

  • 已标记为答案 lfofiug 2010年9月14日 4:38
  2010年9月9日 3:08