none
C# 开发COM组件问题 RRS feed

 • 问题

 • 我用.net framework 3.5的框架写了一个COM组件并通过regasm注册成功

  但是当我同样用.net framwork3.5的框架测试这个COM组件时,经引用COM组件的过程中发现确找不到注册成功的组件。

  尝试了用.net 4.0进行注册   

  但是依然在引用时找不到相应的组件,请都各位大佬帮助解决。

                                                                                                                     谢谢。

  2019年6月13日 16:25