none
metro app图片平移 RRS feed

 • 问题

 • 我在C#中如何把TranslateTransform和Image.RenderTransform联系起来。

  就是怎么把

  <Image x:Name = "image">

  <Image.RenderTransform>
                  <TranslateTransform x:Name="translateTransform"/>
  </Image.RenderTransform>

  </Image>

  改成C#语言

  • 已移动 Sheng Jiang 蒋晟 2012年11月3日 0:12 非论坛相关 (发件人:论坛最新消息公告)
  2012年11月2日 14:19

答案