none
C++ 中的指针常量和常量指针的疑问? RRS feed

 • 问题

 •   问题如下(IDE vs2008):
    const char* name = "cheng";  //指向常量的普通指针(常量不能变),但是指针可以变
    //name[2] = 'a';             //error
    name = "lee";
    cout << name << endl;

    char *const space = "cheng"; //常量指针(指针不能变),但是常量可以修改
    space[2] = 'b';           //但是此行编译无法通过,报:内存读写错误。。。为什么,实在是不能明白?
    //space = "lee";            //error
    cout << space << endl;
  在程序运行后

  2010年7月5日 10:26

答案

全部回复