none
WIN10中通知区图标的问题。 RRS feed

 • 问题

 • 代码如下:

  System.Windows.Forms.NotifyIcon notifyIcon;//通知区图标
        notifyIcon = new System.Windows.Forms.NotifyIcon();
        notifyIcon.BalloonTipText = "提示信息";
        notifyIcon.Text = "我的程序";
        //System.Drawing.Icon icon=new System.Drawing.Icon()
        System.Windows.Forms.NotifyIcon icon = new System.Windows.Forms.NotifyIcon();
        Stream iconStream = Application.GetResourceStream(new Uri("pack://application:,,,/Images/ico5310.ico")).Stream;
        notifyIcon.Icon = new System.Drawing.Icon(iconStream);
        notifyIcon.Visible = true;
        notifyIcon.ShowBalloonTip(3000);
  

  然后程序在WIN10运行的时候,并没有看到那个“提示信息”,只有图标

  同一个程序如果在WIN7在运行,就能够看到,请问这是什么原因?下面是win7运行的结果:

  WIN10看不到上面那个“谢谢”的提示气球。。。。。。


  da jia hao!

  2019年10月30日 10:58

全部回复