none
IE7 支持的最大行数 到底是多少 RRS feed

 • 常规讨论

 • 最近遇到一个很郁闷的问题,

  当用vbscript生出来的html代码行数大于32000条时,用IE 7.0打开这个代码时。

  会报一个 找不到对象的错误。而同样用IE6.0打开,就没有问题。

  IE 7.0支持的最大行数到底是多少?出现这种问题,各位达人是怎么解决的?

  附上测试代码:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
  <HTML>
      <HEAD>
          <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
          <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
          <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
          <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; ">
      </HEAD>
      <BODY BGCOLOR="#FDEEC5" TEXT="#000000" LINK="#000000" ALINK="#000000" VLINK="#000000" OnLoad="Window_OnLoad()">
          <FORM NAME="FRM1">

              <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
              function Window_OnLoad() {
                  alert("Window_OnLoad")          //32760 OK
                  var testArray=new Array(32770); //32770 NG
  <%
  Dim cnti
  For cnti = 1 To 32770
  %>                testArray[<%=cnti%>]=1;
  <%
  Next
  %>                alert(testArray[1]);
              }
              </SCRIPT>
          </FORM>
      </BODY>
  </HTML>

  测试环境是vista business  IE7 版本号:7.0.6000.16386

  也不知道IE7 是不是最新版,如果还有最新版,还请明示,不胜感激。。。


  2008年12月8日 11:00