locked
关于initParams的使用(视频地址) RRS feed

 • 问题

 • 假如我已经做好了一个视频播放器,在XAML中指定了视频地址,可以播放,如果要在HTML中传递视频地址时该怎么办?各位大大能不能举个最简单的例子,都需要在哪儿写代码?还有,本人没学过C#,能不能给出VB的代码,谢谢!C#的大大也不拒绝,我也可以尝试理解一下。
  这是在HTML中调用的视频播放器:
  <object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="100%" height="100%">
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="62" /><input id="syn_ctrl62" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    <param name="source" value="hMEDIA.xap"/>
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="63" /><input id="syn_ctrl63" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    <param name="onError" value="onSilverlightError" />
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="64" /><input id="syn_ctrl64" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    <param name="background" value="white" />
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="65" /><input id="syn_ctrl65" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    <param name="minRuntimeVersion" value="3.0.40818.0" />
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="66" /><input id="syn_ctrl66" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    <param name="autoUpgrade" value="true" />
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="67" /><input id="syn_ctrl67" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=3.0.40818.0" style="text-decoration:none">
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="68" /><input id="syn_ctrl68" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="获取 Microsoft Silverlight" style="border-style:none"/>
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="69" /><input id="syn_ctrl69" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
    </a>
  <input class="SYN_LNN" type="text" value="70" /><input id="syn_ctrl70" class="SYN_BCH" type="text" value="-" />
      </object>

  2010年2月9日 16:57

答案