none
WCF数据服务 + EF 怎么将数据插入关系表 求指点 RRS feed

 • 问题

 • 我有三张表User和Role和UserRole

  User               Role                UserRole

  UserID           RoleID             UserID

  Name             Name              RoleID

  Role表中的数据之前已经存在

  请问我在创建User表的数据时如何关联Role中的数据并保存到UserRole表中???急

  是用context.AddRelatedObject()吗?

  2012年1月28日 6:51

答案

全部回复