none
rror C2143: 语法错误 : 缺少“;”(在“<class-head>”的前面) RRS feed

 • 问题

 • 1>------ 已启动生成: 项目: Mfc_Chat, 配置: Debug Win32 ------
  1>正在编译...
  1>Mfc_Chat.cpp
  1>d:\vc++\mfc_chat\mfc_chat\mfc_chatdlg.h(11) : error C2143: 语法错误 : 缺少“;”(在“<class-head>”的前面)
  1>Mfc_ChatDlg.cpp
  1>d:\vc++\mfc_chat\mfc_chat\mfc_chatdlg.h(11) : error C2143: 语法错误 : 缺少“;”(在“<class-head>”的前面)
  1>Server.cpp
  1>d:\vc++\mfc_chat\mfc_chat\mfc_chatdlg.h(11) : error C2143: 语法错误 : 缺少“;”(在“<class-head>”的前面)
  1>正在生成代码...
  1>生成日志保存在“file://d:\VC++\Mfc_Chat\Mfc_Chat\Debug\BuildLog.htm”
  1>Mfc_Chat - 3 个错误,0 个警告
  ========== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 0 个,跳过 0 个 ==========


  这三个是什么意思?

  11行就是这一句话 class CMfc_ChatDlg : public CDialog  是一个窗口CMfc_ChatDlg
  …|▌'寔堅蔃の/「≯還寔╪.逞蔃﹖
  2009年8月19日 8:32

答案

全部回复