none
wpf toolkit 中的datagrid不能用,用了会出现vs设计模式下的死机! RRS feed

 • 问题

 • 代码:  <dg:DataGrid Name="dataGrid" AutoGenerateColumns="False"
                       ItemsSource="{Binding }">
              <dg:DataGrid.Columns>
                  <dg:DataGridTextColumn Header="Name"
                                         Binding="{Binding Path=name}"/> -->

              </dg:DataGrid.Columns>
          </dg:DataGrid>

  我把相同绑定的前后端代码放到另外的自己建立的测试项目中却是可以用的,就在我们工作上的项目解决方案中不能使用,很奇怪,  <dg:DataGrid Name="dataGrid" AutoGenerateColumns="False"
                       ItemsSource="{Binding }">
              <dg:DataGrid.Columns>

  --一旦加入下面这个DataGridTextColumn就会在设计模式上出现很长的一条,然后vs死掉,不单是DataGridTextColumn其他任何Columns下的元素加进去都会死掉,这为啥?新建的其他项目相同代码可以正常实行,是不是本来的项目中加了什么引用导致错误?
                  <dg:DataGridTextColumn Header="Name"
                                         Binding="{Binding Path=name}"/> -->

              </dg:DataGrid.Columns>
          </dg:DataGrid>

  2011年9月13日 2:10

答案

全部回复