none
如何让只用一条命令实现多个表的操作?? RRS feed

 • 问题

 • 表1: 项目(nvarchar),收入合计(nvarchar),支出合计(nvarchar)

  表2: 项目(nvarchar),收入(int),支出(int)

  ------------------------------------------------------

  表内容:

  表1: 项目   收入合计   支出合计

          A           ''              ''

          B           ''              ''

  表2: 项目       收入         支出

          A            1              ''

          A             ''              1

          A             2              ''

          B             3              ''

  ---------------------------------------------------------------------- 

  希望得到的结果:

         项目     收入合计     支出合计

          A             3               1

          B             3               0

  -------------------------------------------------------------------------

  如何能只用用一条命令实现 根据表1中的项目,自动汇总表2中相应项目的合计,输出一张表单?

  也就是必须要先读取表1中的每一个条目,然后依据每个条目的"项目"栏的值查找表2中相应的"项目"栏的值的汇总!

  2010年11月13日 0:32

答案

 • UPDATE 表1 SET
  	收入合计 = B.收入合计,
  	支出合计 = B.支出合计
  FROM(
  	SELECT
  		A.项目,
  		收入合计 = SUM(B.收入),
  		支出合计 = SUM(B.支出)
  	FROM 表2 B, 表1 A
  	WHERE A.项目 = B.项目
  	GROUP BY A.项目
  )B
  WHERE B.项目 = 表1.项目
  
  
  • 已标记为答案 vboykk 2010年11月13日 8:29
  2010年11月13日 4:45

全部回复

 • UPDATE 表1 SET
  	收入合计 = B.收入合计,
  	支出合计 = B.支出合计
  FROM(
  	SELECT
  		A.项目,
  		收入合计 = SUM(B.收入),
  		支出合计 = SUM(B.支出)
  	FROM 表2 B, 表1 A
  	WHERE A.项目 = B.项目
  	GROUP BY A.项目
  )B
  WHERE B.项目 = 表1.项目
  
  
  • 已标记为答案 vboykk 2010年11月13日 8:29
  2010年11月13日 4:45
 • 如果只是查询结果的话, 则只需要B那个子查询就好了.

  • 已标记为答案 vboykk 2010年11月13日 8:29
  • 取消答案标记 vboykk 2010年11月14日 0:13
  2010年11月13日 4:46
 • 神啊!!今天终于让我见识到高人了!佩服得五体投地,泪流满面!!完全解决问题!!!!!

  2010年11月13日 8:29