none
windows 7 x64 chs 异常发收包的问题 RRS feed

 • 问题

 • lsass.exe    784    TCP    xxxxr-PC    49156    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  lsass.exe    784    TCPV6    xxxxr-pc    49156    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  QuickControlService.exe    1544    TCP    xxxxr-PC    5366    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  QuickControlService.exe    1544    UDP    xxxxr-PC    5366    *    *                                            
  services.exe    764    TCP    xxxxr-PC    49155    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  services.exe    764    TCPV6    xxxxr-pc    49155    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  svchost.exe    284    TCP    xxxxr-PC    epmap    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  svchost.exe    656    TCP    xxxxr-PC    49153    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  svchost.exe    1088    TCP    xxxxr-PC    49154    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  svchost.exe    656    UDP    xxxxr-PC    bootpc    *    *        6    1,800    1    548    300        1          ?????? 
  svchost.exe    1088    UDP    xxxxr-PC    isakmp    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDP    xxxxr-PC    ssdp    *    *                5    665        133        1        ???????????
  svchost.exe    3716    UDP    xxxxr-pc    ssdp    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDP    xxxxr-pc    ssdp    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDP    xxxxr-pc    ssdp    *    *                                            
  svchost.exe    1088    UDP    xxxxr-PC    ipsec-msft    *    *                                            
  svchost.exe    1816    UDP    xxxxr-PC    llmnr    *    *                48    1,072        66        3        ??????????
  svchost.exe    3716    UDP    xxxxr-PC    51603    *    *        5    665            133        1            ????????
  svchost.exe    284    TCPV6    xxxxr-pc    epmap    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  svchost.exe    656    TCPV6    xxxxr-pc    49153    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  svchost.exe    1088    TCPV6    xxxxr-pc    49154    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  svchost.exe    1088    UDPV6    xxxxr-pc    500    *    *                                            
  svchost.exe    656    UDPV6    [fe80:0:0:0:65f7:49fe:8270:7136]    546    *    *                                            
  svchost.exe    656    UDPV6    [fe80:0:0:0:bc87:71c3:bb17:1fdd]    546    *    *                                            
  svchost.exe    656    UDPV6    [fe80:0:0:0:bc8d:f2f:7e75:1891]    546    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDPV6    [0:0:0:0:0:0:0:1]    1900    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDPV6    [fe80:0:0:0:65f7:49fe:8270:7136]    1900    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDPV6    [fe80:0:0:0:bc87:71c3:bb17:1fdd]    1900    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDPV6    [fe80:0:0:0:bc8d:f2f:7e75:1891]    1900    *    *                                            
  svchost.exe    1088    UDPV6    xxxxr-pc    4500    *    *                                            
  svchost.exe    1816    UDPV6    xxxxr-pc    5355    *    *                                            
  svchost.exe    3716    UDPV6    [0:0:0:0:0:0:0:1]    51602    *    *                                            
  svchost.exe    1816    TCP    xxxxr-pc    49158    134.170.188.84    http    ESTABLISHED    1    274    1    360           ????????            
  svchost.exe    1816    TCP    xxxxr-pc    49159    63.238.2.235    http    ESTABLISHED    3    828    3    680              ??????????         
  System    4    TCP    xxxxr-pc    netbios-ssn    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  System    4    TCP    xxxxr-pc    netbios-ssn    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  System    4    TCP    xxxxr-pc    netbios-ssn    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  System    4    TCP    xxxxr-PC    microsoft-ds    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  System    4    TCP    xxxxr-PC    icslap    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  System    4    UDP    xxxxr-pc    netbios-ns    *    *        111    5,550    105    5,250    300    300    6    6        ????????????
  System    4    UDP    xxxxr-pc    netbios-ns    *    *                                            
  System    4    UDP    xxxxr-pc    netbios-ns    *    *                                            
  System    4    UDP    xxxxr-pc    netbios-dgm    *    *                                            
  System    4    UDP    xxxxr-pc    netbios-dgm    *    *                                            
  System    4    UDP    xxxxr-pc    netbios-dgm    *    *                                            
  System    4    TCPV6    xxxxr-pc    microsoft-ds    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  System    4    TCPV6    xxxxr-pc    icslap    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  vmware-authd.exe    3052    TCP    xxxxr-PC    902    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  vmware-authd.exe    3052    TCP    xxxxr-PC    912    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  vmware-hostd.exe    3256    TCP    xxxxr-PC    https    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  vmware-hostd.exe    3256    TCP    xxxxr-PC    8307    xxxxr-PC    0    LISTENING      

  vmware-hostd.exe    3256    TCPV6    xxxxr-pc    https    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  vmware-hostd.exe    3256    TCPV6    [0:0:0:0:0:0:0:1]    8307    xxxxr-pc    0    LISTENING                                        
  wininit.exe    700    TCP    xxxxr-PC    49152    xxxxr-PC    0    LISTENING                                        
  wininit.exe    700    TCPV6    xxxxr-pc    49152    xxxxr-pc    0    LISTENING      

  新安装的windows7系统,监测的时候发现,有几个关联服务存在异常收发包的问题,可远程地址却显示的都是*,这是为什么? 存在问题的地方我都已经用????标注                   

  有收发包的相关标识有:

  bootpc   

  ssdp   

  llmnr   

  51603   

  svchost.exe    1816    TCP    xxxxr-pc    49158    134.170.188.84    http    ESTABLISHED    1    274    1    360           ????????            
  svchost.exe    1816    TCP    xxxxr-pc    49159    63.238.2.235    http    ESTABLISHED    3    828    3  

   netbios-ns

  这些都是什么? 为什么看到他们都在一直收发包?.

  2014年9月11日 8:11