none
c++读写文件的问题 RRS feed

 • 问题

 • 下面这两个源码一个是加密文件一个是解密文件,加密再解密以后总是不能完全和源文件相同,不知道是哪里代码有问题,自己找不到问题,

  ifstream input;
  char aa[33]="nmca";
  char bb[300]="ttaaa";
  input.open("777.txt",ios::binary);
  ofstream output("888.txt",ios::trunc);
  typedef char *(_stdcall *Connect)(char *aa,char *bb,int i);
  HINSTANCE hinstDLL=NULL;
  hinstDLL=LoadLibrary("crypto.dll");
  if (hinstDLL)
  {
  Connect Proc;
  Proc = (Connect)GetProcAddress (hinstDLL,"CryptMe");
  if(input && output)
  {
  while(!input.eof())
  {
  memset(bb,0,300);
  input.getline(bb,300);
  AfxMessageBox(bb);
  Proc(aa,bb,1);
  output<<bb<<endl;
  }
  }

  FreeLibrary(hinstDLL);

  这个是解密字符串的程序:

  ifstream input;
   char aa[33]="nmca";
   char bb[300]="ttaaa";
   input.open("888.txt",ios::binary);
   ofstream output("999.txt",ios::trunc);

   typedef char *(_stdcall *Connect)(char *aa,char *bb,int i);
   HINSTANCE hinstDLL=NULL;
   hinstDLL=LoadLibrary("crypto.dll");
   if (hinstDLL)
   {
    Connect Proc;
    Proc = (Connect)GetProcAddress (hinstDLL,"CryptMe");
    //int iValue = Proc(m_i);
    
    if(input && output)
    {
     //string line;
     
     while(!input.eof())
     {
      memset(bb,0,300);
      input.getline(bb,300);
      //strcpy(bb,"aa");
      AfxMessageBox(bb);
      Proc(aa,bb,2);
     output<<bb<<endl;
      
     }

     
    }
    
    
    //printf("%s",bb);
    FreeLibrary(hinstDLL);
  2012年7月25日 4:21

答案

 • 因为你的文件每一行都是以\r\n结尾的所以加密程序应该改成

  ifstream input;
  char aa[33]="nmca";
  char bb[300]="ttaaa";
  input.open("777.txt",ios::binary);
  ofstream output("888.txt",ios::trunc);
  typedef char *(_stdcall *Connect)(char *aa,char *bb,int i);
  HINSTANCE hinstDLL=NULL;
  hinstDLL=LoadLibrary("crypto.dll");
  if (hinstDLL)
  {
  Connect Proc;
  Proc = (Connect)GetProcAddress (hinstDLL,"CryptMe");
  if(input && output)
  {
  while(!input.eof())
  {
  memset(bb,0,300);
  input.getline(bb,300,'\r');
  AfxMessageBox(bb);
  Proc(aa,bb,1);
  output<<bb<<endl;
  }
  }

  FreeLibrary(hinstDLL);


  麻烦把正确答案设为解答。

  • 已标记为答案 Honny_yeyh 2012年7月27日 1:15
  2012年7月26日 8:20
  版主

全部回复

 • 由于没有函数说明,看这个函数,Proc(aa,bb,2);我只能根据猜测,应该是使用的古典加密算法,否则就不会返回一个和明文一样长的秘文。但问题是,input.getline(bb,300);是否可以保证每次都能把正行的信息都取出来?会不会有一行大于300个字节的情况。另外ofstream output("888.txt",ios::binary|ios::trunc);ofstream output("999.txt",ios::binary|ios::trunc);


  麻烦把正确答案设为解答。

  2012年7月26日 2:26
  版主
 • 源文件:

  Serial-Number-for-combo; ed-Component;Green-Component;Blue-Component
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  ShowColorScaleGaussianRadius3 = $250000$
  ShowColorScaleGaussianRadius4 = $200000$
  ShowColorScaleGaussianRadius5 = $175000$
  ShowColorScaleGaussianRadius6 = $150000$
  ShowColorScaleGaussianRadius7 = $100000$

  解密文件:

  <b
  òØô97{▀e█╔ÒÁò½à×#¡gù_è╬&6Q¢*U4▀/▓f╗-Îô╣1»Ùzã&╦KƼuÁíiU`ÍÕÈàÿ
  <b
  òØô97{▀e█╔ÒÁò½à×#▀gù_è╬&6Q¢*U4▀/▓f╗-Îô╣1»Ùzã&╦KƼuÁíiU`ÍÕÈàÿ
  <b
  òØô97{▀e█╔ÒÁò½à×#▀gù_è╬&6Q¢*U4▀/▓f╗-Îô╣1»Ùzã&╦KƼuÁíiU`ÍÕÈàÿ
  <b
  òØô97{▀e█╔ÒÁò½à×#▀gù_è╬&6Q¢*U4▀/▓f╗-Îô╣1»Ùzã&╦KƼuÁíiU`ÍÕÈàÿ
  <b
  òØô97{▀e█╔ÒÁò½à×#▀gù_è╬&6Q¢*U4▀/▓f╗-Îô╣1»Ùzã&╦KƼuÁíiU`ÍÕÈàÿ
  <b
  òØô97{▀e█╔ÒÁò½à×#▀gù_è╬&6Q¢*U4▀/▓f╗-Îô╣1»Ùzã&╦KƼuÁíiU`ÍÕÈàÿ
  <o0û▄▓>?6┴-·ÃõÙà¡ëúyÚkå·üvfßz pÈXõ
  <o0û▄▓>?6┴-·ÃõÙà¡ëúyÚkå²üvfß pÈXõ
  <o0û▄▓>?6┴-·ÃõÙà¡ëúyÚkå³üvfÔxpÈXõ
  <o0û▄▓>?6┴-·ÃõÙà¡ëúyÚkå üvfÔz pÈXõ
  <o0û▄▓>?6┴-·ÃõÙà¡ëúyÚkå■üvfÔ pÈXõ

  结果文件

  Serial-Number-for-combo; ed-Component;Green-Component;Blue-Component
  b
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  b
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  b
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  b
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  b
  Serial-Number-for-combo;Red-Component;Green-Component;Blue-Component
  b
  ShowColorScaleGaussianRadius3 = $250000$
  Ó
  ShowColorScaleGaussianRadius4 = $200000$
  Ó
  ShowColorScaleGaussianRadius5 = $175000$
  Ó
  ShowColorScaleGaussianRadius6 = $150000$
  Ó
  ShowColorScaleGaussianRadius7 = $100000$
  Ó
  b

  2012年7月26日 4:14
 • 可以看出: 单个字符串加密没有问题,文件GETLINE有问题,主要是结束符换行符号处理问题,不知道具体要怎么做才能处理这些字符. 我只是测试怎么加密和解密后跟源文档完全一致,学习函数用法


  源码文件在 http://www.yycred.com/test.zip
  TestDl1g.cpp是解密,TestDlg.cpp是加密
  2012年7月26日 4:15
 • 因为你的文件每一行都是以\r\n结尾的所以加密程序应该改成

  ifstream input;
  char aa[33]="nmca";
  char bb[300]="ttaaa";
  input.open("777.txt",ios::binary);
  ofstream output("888.txt",ios::trunc);
  typedef char *(_stdcall *Connect)(char *aa,char *bb,int i);
  HINSTANCE hinstDLL=NULL;
  hinstDLL=LoadLibrary("crypto.dll");
  if (hinstDLL)
  {
  Connect Proc;
  Proc = (Connect)GetProcAddress (hinstDLL,"CryptMe");
  if(input && output)
  {
  while(!input.eof())
  {
  memset(bb,0,300);
  input.getline(bb,300,'\r');
  AfxMessageBox(bb);
  Proc(aa,bb,1);
  output<<bb<<endl;
  }
  }

  FreeLibrary(hinstDLL);


  麻烦把正确答案设为解答。

  • 已标记为答案 Honny_yeyh 2012年7月27日 1:15
  2012年7月26日 8:20
  版主
 • 谢谢!

  input.getline(bb,300,'\r');

  才是我正想要找的答案

  2012年7月27日 1:16
 • 解密出问题了


  还是在换行的地方
  2012年7月27日 3:55
 • 啥问题?

  麻烦把正确答案设为解答。

  2012年7月27日 9:42
  版主
 • 每行还是多了些乱码字符。

  用input.getline(bb,300,'\r');

  input.getline(bb,300,'\n');

  input.getline(bb,300);

  都不行

  2012年7月28日 1:54