none
使用ListBox 的时候,如何自动生成序号列 RRS feed

 • 问题

 • 在phon7开发中,我有下面的数据需要显示:

  序号            摘要                  收入金额          支出金额  

  1                工资                   2000

  2               购买化妆品                                    100

  请问,序号能不能在绑定数据的时候,自动按序生成

  2011年11月11日 7:29

答案

全部回复