ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Windows Dev Center
ลงชื่อเข้าใช้

 none
i have Run-Time Check Failure #2 - Stack around the variable 'del' RRS feed

 • คำถาม

 • follow this code anyone can recommend me to change variable to... to fix this problem. Thank You

  #include "pch.h"
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
  #include <string>

  int main()
  {

      printf("welcome to our program \n\n\n");
      printf("Choose Your Washing Step \n\n\n");
      printf("\n\t\tA. -- COTTON -- \n\n\t\tB. -- SPORT WEAR -- \n\n\t\tC. -- DUVET -- \n\n\t\tD. -- MIX -- \n\n\t\tE. -- BABY CARE -- \n\n\n");
      printf("\n");

                        char ch;

                              printf("- SELECT MODE -   :    %c", &ch);
                              scanf("\t%c",&ch);
                              printf("\n\n");
                              switch (ch)
                              {
                              case 'A': printf("\t\t  :   COTTON SELECTED \n\n\n"); printf("---- Price ----   :   700 Baht \n");
                                  break;
                              case 'B': printf("\t\t  :   SPORT WEAR SELECTED \n\n\n"); printf("---- Price ----   :   950  Baht\n");
                                  break;
                              case 'C': printf("\t\t  :    DUVET SELECTED \n\n\n"); printf("---- Price ----   :   1420  Baht\n");
                                  break;
                              case 'D': printf("\t\t  :    MIX SELECTED \n\n\n"); printf("---- Price ----   :    450  Baht\n");
                                  break;
                              case 'E': printf("\t\t  :    BABY CARE SELECTED \n\n\n"); printf("---- Price ----   :    1180  Baht\n");
                                  break;
                              default: printf("\t\tYour Choice Incorrectly \n\a");
                                  break;
                          }
                      

      printf("\n\n");
      printf("\n------------------------------------\n\n");
      printf("---- Please Insert Coin or Bank ----\n\n");
      printf("------------------------------------\n");

          {       int price;
                  int paid;
                  int change;
                      printf("\n\n");
                      printf("---- Price ----   :    ");
                      scanf("%d", &price);
                      printf("\n\n");

                      printf("---- Price ----   :    ");
                      scanf("%d", &paid);
                      printf("\n\n");

                          change = paid - price;
                              printf("\n\n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
                              printf("\n\n+ Please Take Your Change : %d Baht +", change);
                              printf("\n\n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
                              printf("\n\n");

                                      if (change >= 500)
                                      {
                                          printf("\n\t500 Baht = %d ", change / 500);
                                          change = change % 500;
                                      }

                                      if (change >= 100)
                                      {
                                          printf("\n\t100 Baht = %d", change / 100);
                                          change = change % 100;
                                      }

                                      if (change >= 50)
                                      {
                                          printf("\n\t50 Baht = %d", change / 50);
                                          change = change % 50;
                                      }
                                      if (change >= 10)
                                      {
                                          printf("\n\t10 Baht = %d", change / 10);
                                          change = change % 10;
                                      }
      

          }
         printf("\n\n\n");
                  
      printf("----------------------------------");
      printf("\n\n-PICK UP AND DELIVER TO YOUR HOME-\n\n");
      printf("----------------------------------\n\n\n");
      printf("------- DELIVER  PRESS 'Y' -------  \n\n");
      printf("----- NOT ORDERED PRESS 'N' -----\n\n\n");

      
          char del;

          printf("PLEASE ENTER   :  %s ", &del);
          scanf("%s", &del);
          switch (del)
          {
          case 'A':
              int distance;
              int money;
              int change;
              printf("\n\n");
              printf("\n\n");
              printf("--Distance to Deliver--   : %d ");
              scanf("%d", &distance);
              printf("\n\n");
              printf("-- Enter Your Money --    : %d ");
              scanf("%d", &money);
              printf("\n\n");
              printf("---Price of Deliver---    :   8  Baht/km.( 1-30 ) \n\n                          :  14  Baht/km.( 31up ) ");
              printf("\n\n");
              printf("\n\n");
              if (distance == 0) { printf("------ Distance ------    :  %d  UNCORRECTLY\a", distance); }
              else if (distance <= 30) { printf("---- Your charge ----     :  %d - (%d * 8) = %d \n\n ", money, distance, money - (distance * 8)); printf("\nPrice of deliver     :    %d * 8       = %d", distance, distance * 8); }
              else if (distance >= 31) { printf("---- Your charge ----     :  %d - (%d * 14) = %d \n\n ", money, distance, money - (distance * 14)); printf("\n\n--- Price of deliver ---  :    %d * 14       = %d", distance, distance * 14); }
              break;
          case 'B': printf("\n\t       : NEXT STEP \n\n\n");
              break;
          default:
              break;
          }

      printf("\n\n\n");
   

     
          return 0;
  }

  19 ธันวาคม 2562 21:38