ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Windows Dev Center
ลงชื่อเข้าใช้

 none
มันเพิ่มข้อมูลไม่ได้มันผิดตรงใหน่หรือป่าวคับ#กำลังหัดทำคับ RRS feed

 • คำถาม

 • Imports System.Data
  Imports System.Data.OleDb
  Public Class Form1
      Public con As OleDbConnection = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\FanFilm\Desktop\Product.accdb")
      Public cmd As OleDbCommand
      Public da As OleDbDataAdapter
      Public strsql As String


      Sub gridview()
          strsql = "select * from Product"
          da = New OleDbDataAdapter(strsql, con)
          Dim dt As New DataTable
          da.Fill(dt)
          DataGridView1.DataSource = dt
      End Sub

      Sub conn()
          If con.State = ConnectionState.Open Then
              con.Close()
          End If
          con.Open()
      End Sub

      Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
          gridview()
          conn()
      End Sub

      Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
          GroupBox1.Enabled = True
      End Sub

      Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
          cmd = New OleDbCommand("insert into product(ID,name,num) valuse ('" & TextBox1.Text & "','" & TextBox2.Text & "','" & TextBox3.Text & "')", con)
          conn()
          cmd.ExecuteNonQuery()
          MessageBox.Show("บันทึกเรียบร้อย", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
          strsql = "select * from Product"
          da = New OleDbDataAdapter(strsql, con)
          Dim dt As New DataTable
          da.Fill(dt)
          DataGridView1.DataSource = dt
      End Sub

  End Class
  2 กุมภาพันธ์ 2562 9:04

ตอบทั้งหมด

 • สวัสดีค่ะ
  เมื่อทำการดีบั๊ก สามารถแก้ไขตามข้อผิดพลาดที่ปรากฏ

  โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้

  ขอบคุณค่ะ


  MSDN Community Support Please remember to click Mark as Answer ,the responses that resolved your issue, and to click Unmark as Answer if not. This can be beneficial to other community members reading this thread. If you have any compliments or complaints to MSDN Support, feel free to contact MSDNFSF@microsoft.com.


  • แก้ไขโดย Julia TuoModerator 4 กุมภาพันธ์ 2562 3:34
  • เสนอเป็นคำตอบโดย Julia TuoModerator 8 กุมภาพันธ์ 2562 2:02
  4 กุมภาพันธ์ 2562 3:32
  ผู้ดูแล