none
crystal report özel durum döndürdü hatası RRS feed

 • Genel Tartışma

 • uygulamam' da crystal report kullanıyorum başka bir bilgisayarda alttaki hatayı alıyorum ;

  Çözüm nedir bilen var mı?

  System.TypeInitializationException occurred
    HResult=0x80131534
    Message='CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument' tür başlatıcısı özel durum döndürdü.
    Source=<Cannot evaluate the exception source>
    StackTrace:
     at CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument..ctor()
     at barkod.barcodeform..ctor() in C:\Users\yusuf\Desktop\barkod\barkod\barkod\barcodeform.cs:line 18
     at barkod.anaform.button2_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\yusuf\Desktop\barkod\barkod\barkod\anaform.cs:line 32
     at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
     at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
     at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
     at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
     at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
     at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
     at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
     at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
     at barkod.Program.Main() in C:\Users\yusuf\Desktop\barkod\barkod\barkod\Program.cs:line 19

  Inner Exception 1:
  COMException: {4DB2E2BB-78E6-4AEA-BEFB-FDAAB610FD1B} CLSID değerine bileşen için COM sınıfı fabrikasını alma, yandaki hata nedeniyle başarısız oldu: 80040154 Sınıf kaydedilmemiş (HRESULT özel durum döndürdü: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).

  2 Kasım 2017 Perşembe 19:36