none
RichTextBox değiştiştiğinde yanıp sönen form RRS feed

 • Soru

 • Online bir sohbet programı yapıyorum, richtextbox ta yeni bir yazı eklendiğinde form'da bir değişiklik olmasını istiyorum örneğin form'un yanıp sönmesi.
  21 Eylül 2013 Cumartesi 16:18

Yanıtlar

 • textBox' a yazdırma yaptığın yerde, ya da mesajı receive ettiğin yere ilgili kodu yazarsan olacaktır.

   public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
        FlashWindow.Flash(this, 3);
      }
  
  
    }
  
    public static class FlashWindow
    {
      [DllImport("user32.dll")]
      [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
      private static extern bool FlashWindowEx(ref FLASHWINFO pwfi);
  
      [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
      private struct FLASHWINFO
      {
        public uint cbSize;
        public IntPtr hwnd;
        public uint dwFlags;
        public uint uCount;
        public uint dwTimeout;
      }
  
      public const uint FLASHW_STOP = 0;
      public const uint FLASHW_CAPTION = 1;
      public const uint FLASHW_TRAY = 2;
      public const uint FLASHW_ALL = 3;
      public const uint FLASHW_TIMER = 4;
      public const uint FLASHW_TIMERNOFG = 12;
  
      public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form)
      {
        if (Win2000OrLater)
        {
          FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL | FLASHW_TIMERNOFG, uint.MaxValue, 0);
          return FlashWindowEx(ref fi);
        }
        return false;
      }
  
      private static FLASHWINFO Create_FLASHWINFO(IntPtr handle, uint flags, uint count, uint timeout)
      {
        FLASHWINFO fi = new FLASHWINFO();
        fi.cbSize = Convert.ToUInt32(Marshal.SizeOf(fi));
        fi.hwnd = handle;
        fi.dwFlags = flags;
        fi.uCount = count;
        fi.dwTimeout = timeout;
        return fi;
      }
  
      public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form, uint count)
      {
        if (Win2000OrLater)
        {
          FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, count, 0);
          return FlashWindowEx(ref fi);
        }
        return false;
      }
  
      public static bool Start(System.Windows.Forms.Form form)
      {
        if (Win2000OrLater)
        {
          FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, uint.MaxValue, 0);
          return FlashWindowEx(ref fi);
        }
        return false;
      }
  
      public static bool Stop(System.Windows.Forms.Form form)
      {
        if (Win2000OrLater)
        {
          FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_STOP, uint.MaxValue, 0);
          return FlashWindowEx(ref fi);
        }
        return false;
      }
  
      private static bool Win2000OrLater
      {
        get { return System.Environment.OSVersion.Version.Major >= 5; }
      }
    }

  27 Eylül 2013 Cuma 08:41