none
C#'a Access Bağlarken komut.ExecuteNonQuery(); Hatası RRS feed

 • Genel Tartışma

 • using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.ComponentModel;

  using System.Data;

  using System.Drawing;

  using System.Linq;

  using System.Text;

  using System.Threading.Tasks;

  using System.Windows.Forms;

  using System.Data.OleDb;

  namespace İhaleDeneme

  {

      public partial class Form1 : Form

      {

          public Form1()

          {

              InitializeComponent();

          }

          OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\\İhaleBilgileri.accdb");

          private void verilerigörüntüle()

          {

              listView1.Items.Clear();

              baglantı.Open();

              OleDbCommand komut = new OleDbCommand();

              komut.Connection = baglantı;

              komut.CommandText=("Select * from devamedenihaleler");

              OleDbDataReader oku = komut.ExecuteReader();

              while (oku.Read())

              {

                  ListViewItem ekle = new ListViewItem();

                  ekle.Text = oku["No"].ToString();

                  ekle.SubItems.Add(oku["İhale ID"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["İhale Adı"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["Yüklenici Firma"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["İhale Bedeli"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["Keşif Artışı"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["İhale Tarihi"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["Yer Teslim Tarihi"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["Süre Sonu"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["Süre Uzatımı"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["Toplam Ödenen"].ToString());

                  ekle.SubItems.Add(oku["Fiziki Gerçekleşme"].ToString());

                  listView1.Items.Add(ekle);

              }

              baglantı.Close();

          }


          }

          private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

          {

              verilerigörüntüle();

          }

          private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

          {

              baglantı.Open();

              OleDbCommand komut = new OleDbCommand("insert into devamedenihaleler (No, İhaleID, İhaleAdı, YükleniciFirma, İhaleBedeli, KeşifArtışı, İhaleTarihi, YerTeslimTarihi, SüreSonu, SüreUzatımı, ToplamÖdenen, FizikiGerçekleşme) values ("+textBoxno.Text.ToString()+",'"+textBoxihaleid.Text.ToString()+"','"+textBoxihaleadi.Text.ToString()+"','"+textBoxyuklenici.Text.ToString()+"','"+textBoxihalebedeli.Text.ToString()+"','"+textBoxkesifartisi.Text.ToString()+"','"+textBoxihaletarihi.Text.ToString()+"','"+textBoxyerteslimtarihi.Text.ToString()+"','"+textBoxsuresonu.Text.ToString()+"','"+textBoxsureuzatimi.Text.ToString()+"','"+textBoxtoplamodenen.Text.ToString()+"','"+textBoxfizikigerceklesme.Text.ToString()+"')", baglantı);

              komut.ExecuteNonQuery();

              baglantı.Close();

              verilerigörüntüle();

              textBoxfizikigerceklesme.Clear();

              textBoxihaleadi.Clear();

              textBoxihalebedeli.Clear();

              textBoxihaleid.Clear();

              textBoxihaletarihi.Clear();

              textBoxkesifartisi.Clear();

              textBoxno.Clear();

              textBoxsuresonu.Clear();

              textBoxsureuzatimi.Clear();

              textBoxtoplamodenen.Clear();

              textBoxyerteslimtarihi.Clear();

              textBoxyuklenici.Clear();

          }


  Arkadaşlar yapmaya çalıştığım bir ihale programında komut.ExecuteNonQuery(); satırında bir hata alıyorum bütün ihtimalleri denedim fakat bir türlü düzeltemedim lütfen yardımcı olur musunuz?

  2 Mart 2017 Perşembe 12:44

Tüm Yanıtlar