none
TSQL Sorgu Hakkkında Çalışma Zamanı RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar bir sorgu da 3 tane tablom var. Bir kullanıcı tablosu, çalışma saatlerini girdikleri tablo, tatil tablosu. Bu sorguda o hafta çalışma tablosuna giriş yapmış kullanıcıların hesaplaması yapılıyor.

  Burada ilk önce kullanıcı tablosunda kullanıcılar gelmeli ondan sonra o hafta çalışma zamanı girmiş ise hesaplama zamanı gelecek. Eğer hiç girmemiş ise 0 gelecek. 

  Hesaplama kısmını hallettim. Sadece yukarıdaki kısım kaldı. Burada nasıl bir yol izlemeliyim.

  declare @currentDate datetime = '2019-07-15'
  
  declare @basla datetime;
  declare @bitis datetime;
  declare @toplamSaat int;
  
  set @basla = (SELECT dateadd(hour, 12, DATEADD(wk, 0, DATEADD(DAY, 1-DATEPART(WEEKDAY, @currentDate), DATEDIFF(dd, 0,@currentDate)))))-6
  set @bitis = (SELECT dateadd(hour, 12, DATEADD(DAY,0,(DATEADD(wk, 1, DATEADD(DAY, 0-DATEPART(WEEKDAY, @currentDate), DATEDIFF(dd, 0, @currentDate)))))))-7
  set @toplamSaat = 0;
  
  declare @currentDay datetime;
  declare @i int = 0
  declare @halfDayUsedBefore bit = 0
  WHILE @i < 5
  BEGIN
  	set @currentDay = DATEADD(DAY, @i, @basla)
  	
  	declare @holidayId bigint = 0
  	declare @isHalfDay bit = 0
  	select top 1 @holidayId = ID from E_P_Parameters_F_HolidaysModal where @currentDay between txtStartDate and txtFinishDate
  	if (@holidayId > 0)
  	begin
  		if (@halfDayUsedBefore = 0)
  		begin
  			select @isHalfDay = chcYarim from E_P_Parameters_F_HolidaysModal where ID = @holidayId and CONVERT(date, @currentDay) = CONVERT(date, txtStartDate)
  
  			if (@isHalfDay = 1)
  			begin
  				set @toplamSaat = @toplamSaat + 4
  				set @halfDayUsedBefore = 1
  			end
  		end		
  	end
  	else
  	begin 
  		set @toplamSaat = @toplamSaat + 8
  	end
  
  	set @i = @i + 1
  
  END;
  
  SELECT                
  
  PO.cbEmployee_TEXT [Kaynak],
  
  Sum(FM.txtHours) [Saat],
  
  
  datepart(wk,FM.txtEffortDate) Hafta, 
  
  datepart(wk, @basla) [HaftaBasi],
  
  datepart(wk, @bitis) [HaftaSonu], 
  
  case when Sum(FM.txtHours) < @toplamSaat then 1 else 0 end as [EksikVarmi],
  
  @toplamSaat as [Toplam Saat]
  
  FROM 
  
  E_DT_EforGiris_F_PortfoyCalisan PO
  
  LEFT JOIN					E_DT_EforGiris_F_EforGiris F ON (F.txtEffortOwner_TEXT = PO.cbEmployee_TEXT)
  
  LEFT JOIN          E_DT_EforGiris_F_EforGiris_dtyEffort D ON (F.ID=D.FORMID)
  
  LEFT JOIN          E_DT_EforGiris_F_EforModal FM ON (D.DOCUMENTID=FM.ID)
  
  LEFT JOIN					 E_DT_EforGiris_F_PortfoyCalisan PO ON (FM.txtEffortOwner_TEXT = PO.cbEmployee_TEXT)
  
  LEFT JOIN					OSUSERS O ON (PO.cbEmployee = O.ID) 
  
  LEFT JOIN          OSMANAGERS OS ON (OS.USERID = O.ID)
  
  LEFT JOIN          OSUSERS OS2 ON (OS.MANAGERUSERID = OS2.ID)
  
  LEFT JOIN          DOCUMENTS DO ON (DO.ID=F.ID AND DO.DELETED=0)
  
  LEFT JOIN          LIVEFLOWS LF ON (DO.OWNERPROCESSID=LF.ID AND LF.DELETED=0 AND LF.STATUS=20)
  
  LEFT JOIN         DOCUMENTS DC ON (DC.ID=FM.ID AND DC.DELETED=0)
  
  
  Where year(FM.txtEffortDate) = YEAR(@basla) and DATEPART(wk,FM.txtEffortDate) = DATEPART(wk,@basla)
  
  Group by
  
  PO.cbEmployee_TEXT,
  datepart(wk,FM.txtEffortDate)

  13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:56