none
3 Tabloyu birbirine bağlayarak veri çekmek RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba,

  Öncelikle 3 adet tablom var. Mevzu bahis olanlar(Tags,Articles,ArticleTagRel)

  Buradan ArticleTag tablomdan aşaüıdaki şekilde DataTable oluşturuyorum.

  SELECT        Articles.Id, Articles.CategoryId, Articles.Headline, Articles.Text, Articles.Date, Articles.ImageName, Articles.MainPage, Articles.Text2, Articles.Slider, 
                           ArticleTagRelations.Id AS Expr1, ArticleTagRelations.ArticleId, ArticleTagRelations.TagId, Tags.Id AS Expr2, Tags.tagName

  FROM            ArticleTagRelations INNER JOIN
                           Articles ON Articles.Id = ArticleTagRelations.ArticleId INNER JOIN
                           Tags ON Tags.Id = ArticleTagRelations.TagId
  WHERE        (Articles.Id = @ArticleId)

      <asp:HyperLink ID="HyperLink5" NavigateUrl='<%# GetRouteUrl("tags", new { Id=Eval("Id"),tagName=Eval("tagName") }) %>'
                              runat="server" Text='<%# Eval("tagName") %>' />


     <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"  OldValuesParameterFormatString="original_{0}"SelectMethod="GetDataByTagsRelations" 
          TypeName="UrlRouteSample.DataSetMainTableAdapters.ArticleTagRelationsTableAdapter">
          <SelectParameters>
  <asp:RouteParameter Name="ArticleId" RouteKey="ArticleId" Type="Int32" />
           

  ile ilgili article a ilgili tagleri çekmeye çalışıyorum fakat çekemiyorum boş geliyor repeater. Sebebi ne olabilir


  a


  17 Aralık 2015 Perşembe 14:01