none
Create Database RRS feed

 • Soru

 • selamlar Programımdan şu aşağıdaki komutu çalıştırdığımda bir hata alıyorum. İlk defa başıma geliyor.

  Sql Server'a SMO ile ulaşamıyorum normalde ulaşmam gerekiyor. Vakat Visual Studio'dan bağlanıyor.

  USE [master]
                  IF db_id(N'001') IS NULL
          BEGIN
          /****** Object: Database [001]  Script Date: 10/07/2009 16:47:47 ******/
          CREATE DATABASE [001] ON PRIMARY 
          ( NAME = N'001', FILENAME = N'D:\Ceo\data\Firmalar\001\001.mdf' , SIZE = 3072KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
           LOG ON 
          ( NAME = N'001_log', FILENAME = N'D:\Ceo\data\Firmalar\001\001_log.LDF' , SIZE = 512KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10%)
                  --EXEC dbo.sp_dbcmptlevel @dbname=N'001', @new_cmptlevel=90
          --        --IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
          --begin
          --EXEC [001].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
          --end
          --        ALTER DATABASE [001] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET ANSI_NULLS OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET ANSI_PADDING OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET ANSI_WARNINGS OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET ARITHABORT OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET AUTO_CLOSE OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON 
                  ALTER DATABASE [001] SET AUTO_SHRINK ON 
                  ALTER DATABASE [001] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
                  ALTER DATABASE [001] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL 
                  ALTER DATABASE [001] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET ENABLE_BROKER 
                  ALTER DATABASE [001] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET TRUSTWORTHY OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF 
                  ALTER DATABASE [001] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
                  ALTER DATABASE [001] SET READ_WRITE 
                  ALTER DATABASE [001] SET RECOVERY SIMPLE 
                  ALTER DATABASE [001] SET MULTI_USER 
                  ALTER DATABASE [001] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM 
                  ALTER DATABASE [001] SET DB_CHAINING OFF 
          END

  Aldığım hata da 

  1: Error Type:System.Exception

  1: Error Description:CREATE DATABASE deyimi başarısız oldu. Model veritabanının bir kopyasını alabilmesi için birincil dosyanın en az 5 MB olması gerekiyor.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Kullanıcının '001' veritabanını değiştirme izni yok, veritabanı yok veya veritabanı erişim denetimlerine izin veren bir durumda değil.
  ALTER DATABASE deyimi başarısız oldu.
  Veritabanı bağlamı 'master' olarak değiştirildi.
  1: Source:DAL
  1: Stack Trace:   konum: DAL.DbHelper.ExecuteNonQueryNoErrors(String connectionString, String cmdText, SqlParameter[] param)
  1:    konum: DAL.GenericDb.CreateDb(String tmpConnString, String cmdText, DBData dbData)
  1:    konum: Ceo.StartUp.FrmFirma.pF8LgTU8i3s(String , String )
  1:    konum: Ceo.StartUp.FrmFirma.RixLgamkhX7(Object , EventArgs )
  1: Target Site:Int32 ExecuteNonQueryNoErrors(System.String, System.String, System.Data.SqlClient.SqlParameter[])


  Gökhan TIKNAZOĞLU

  1 Mart 2013 Cuma 15:54

Yanıtlar

 • Selam Gökhan,

  Aslında sorun, hata mesajının içinde saklı. Bir veritabanı oluştururken, oluşturmak zorunda olduğun temel 2 tane dosya var. Bunlardan biri Data dosyası (*.mdf) diğeri de T-Log dosyası (*.trn). Bu dosyaların da asgari boyutları var. Örneğin Data dosyası için bu boyut 5MB. Fakat senin kodunda bu 3MB olarak ayarlanmış (SIZE = 3072KB). Eğer bu değer, "5120KB" olarak değiştirirsen ve T-Log için de belirlediğin değeri (ezbere söylüyorum) "3072KB" olarak değiştirirsen bu hatadan kurtulacaksındır.


  Ekrem Önsoy - MCDBA, MCITP:DBA+DBD, MCSD.Net, MCSE, ITILv3 | http://ekremonsoy.blogspot.com

  • Yanıt Olarak İşaretleyen thesecret 4 Mart 2013 Pazartesi 08:58
  4 Mart 2013 Pazartesi 08:15

Tüm Yanıtlar

 • Selam Gökhan,

  Aslında sorun, hata mesajının içinde saklı. Bir veritabanı oluştururken, oluşturmak zorunda olduğun temel 2 tane dosya var. Bunlardan biri Data dosyası (*.mdf) diğeri de T-Log dosyası (*.trn). Bu dosyaların da asgari boyutları var. Örneğin Data dosyası için bu boyut 5MB. Fakat senin kodunda bu 3MB olarak ayarlanmış (SIZE = 3072KB). Eğer bu değer, "5120KB" olarak değiştirirsen ve T-Log için de belirlediğin değeri (ezbere söylüyorum) "3072KB" olarak değiştirirsen bu hatadan kurtulacaksındır.


  Ekrem Önsoy - MCDBA, MCITP:DBA+DBD, MCSD.Net, MCSE, ITILv3 | http://ekremonsoy.blogspot.com

  • Yanıt Olarak İşaretleyen thesecret 4 Mart 2013 Pazartesi 08:58
  4 Mart 2013 Pazartesi 08:15
 • Çok teşekkürler. Kodumu bu şekilde güncelleyip deneyeceğim. Fakat bu kodumda aslında çalışan bir kod idi. sql2008 ve 2012 de sıkıntım yoktu taki bu müşterimde bu sorunu alana kadar. Buradaki farkta sql managament studio kurulum sırasında hata oluşması sanırım. 

  Tekrardan teşekkürler.


  Gökhan TIKNAZOĞLU

  4 Mart 2013 Pazartesi 08:58