none
repeater ı update panel içine alınca tablo yapısı bozuluyor... RRS feed

 • Soru

 • repeater ı update panel içine alınca tablo yapısı bozuluyor...

  <asp:DropDownList ID="ddlSelectPrd" runat="server" AutoPostBack="True" OnSelectedIndexChanged="ddlSelectPrd_SelectedIndexChanged"
      OnDataBound="ddlSelectPrd_DataBound">
    </asp:DropDownList>
    <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
      <contenttemplate>
        <asp:Repeater ID="rptPrd" runat="server">
          <HeaderTemplate>
            <table style="width: 100%;">
              <tr>
                <th>
                  ID
                </th>
                <th>
                  Resim
                </th>
                <th>
                  Fetco Kodu
                </th>
                <th>
                  Kategori ID
                </th>
                <th>
                  Montaj
                </th>
                <th>
                  Eklenme Tarihi
                </th>
                <th>
                </th>
                <th>
                </th>
              </tr>
            </table>
          </HeaderTemplate>
          <ItemTemplate>
            <tr>
              <td class="center">
            <%# Eval("ID") %>
              </td>
              <td class="center">
            <img src='<%# "../" + Eval("PrdImg") %>' width="250" />
              </td>
              <td class="center">
            <%# Eval("FetcoCodes") %>
              </td>
              <td class="center">
            <%# Eval("CatID") %>
              </td>
              <td class="center">
            <%# Eval("Montage") %>
              </td>
              <td class="center">
            <%# Eval("AddDate") %>
              </td>
              <td class="center">
                <asp:HyperLink ID="hypEdit" runat="server" CssClass="edit" 
                  NavigateUrl='<%# "Fetco.aspx?contentid="+Eval("ID")+"&process=edit" %>'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</asp:HyperLink>
              </td>
              <td class="center">
                <asp:HyperLink ID="hypDel" runat="server" CssClass="del" 
                  NavigateUrl='<%# "Fetco.aspx?contentid="+Eval("ID")+"&process=delete" %>'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</asp:HyperLink>
              </td>
            </tr>
          </ItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            </table>
          </FooterTemplate>
        </asp:Repeater><br />
      </contenttemplate>
      <triggers>
        <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="ddlSelectPrd" 
          EventName="SelectedIndexChanged" />      
      </triggers>
    </asp:UpdatePanel>
    <cc1:CollectionPager ID="cp1" runat="server" BackNextDisplay="HyperLinks" BackNextLinkSeparator="·"
      BackText="« Geri -" FirstText=" İlk" LabelStyle="" LabelText="" LastText="Son"
      MaxPages="10" NextText="- İleri »" PageNumbersDisplay="Numbers" PageNumbersSeparator="&amp;nbsp;"
      PageSize="10" ShowFirstLast="False" SliderSize="10" ResultsFormat="" BackNextLocation="Split"
      BackNextStyle="">
    </cc1:CollectionPager>


  Ms. Destiny - Lies/Bout Me (Sexy Body Paint Video)

  Scope Piskopos - Ben 46 Raporlu Bir Deliyim

  Ben başarısız olmadım, sadece işin bu şekilde yapılmayacağının bir çok yolunu buldum ve işin nasıl yapılacağına da bir çok defa yaklaştım.

  11 Mart 2013 Pazartesi 11:50

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar