none
Yılın Haftalarının Hangi Tarihler Arasına Geldiğini Bulma RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar,

  Araştırdım ama soruma cevap bulamadım internette.

  İstediğim çok açık bir şey.

  Bir yıla ait bütün haftaları ve o haftaların tarih aralıklarını gösterecek.

  Örneğin

  Yıl Hafta No Başlangıç Tarihi  Bitiş Tarihi

  2015 2 07.01.2015 13.01.2015

  2015 3 14.01.2015 20.01.2015

  bu şekilde bir yıla ait bütün haftaları çekebilmek ?

  26 Eylül 2015 Cumartesi 12:10

Yanıtlar

 • void Main()
  {
  	var haftalar = GetWeeks(new DateTime(2015, 1, 1), 60);
  }
  private List<Week> GetWeeks(DateTime start, int weeks)
  {
    var firstMonday = GetMonday(start);
  	
  	return (from w in Enumerable.Range( 0, weeks )
  	let monday = firstMonday.AddDays( w * 7 )
  	select new Week { 
  		Year = monday.Year,
  		WeekNo = GetIso8601WeekOfYear(monday),
  		Start = monday,
  		End = monday.AddDays(6)
  		} )
  	.ToList();
  	
  }
  
  private DateTime GetMonday(DateTime day)
  {
  	return day.AddDays( day.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday ? -6 : 1-(int)day.DayOfWeek );	
  }
  
  private List<Week> GetWeekDaysForYear(int year)
  {
    var fdoy = new DateTime(year, 1, 1);
  	var ldoy = new DateTime(year, 12, 31);
  	
    var weeks = Enumerable.Range(0,366).Select (e => fdoy.AddDays(e)).Where (e => e.Year == year)
  	.GroupBy (d => GetIso8601WeekOfYear(d))
  	.OrderBy (d => d.Key);
  	
  	var days = from w in weeks
  	let firstDay = w.Min ()
  	let lastDay = w.Max()
  	let fdow = firstDay != fdoy ? firstDay : lastDay.AddDays(-6)
  	let ldow = lastDay != ldoy ? lastDay : firstDay.AddDays(6) 
  	select new Week { Year=year, WeekNo= w.Key, Start= fdow, End = ldow };
  
  	return days.ToList();
  }
  
  // Based on Shawn Steel's code on MSDN blog
  // http://blogs.msdn.com/b/shawnste/archive/2006/01/24/iso-8601-week-of-year-format-in-microsoft-net.aspx
  
  // This presumes that weeks start with Monday.
  // Week 1 is the 1st week of the year with a Thursday in it.
  public static int GetIso8601WeekOfYear(DateTime time)
  {
    // Seriously cheat. If its Monday, Tuesday or Wednesday, then it'll 
    // be the same week# as whatever Thursday, Friday or Saturday are,
    // and we always get those right
    DayOfWeek day = CultureInfo.InvariantCulture.Calendar.GetDayOfWeek(time);
    if (day >= DayOfWeek.Monday && day <= DayOfWeek.Wednesday)
    {
      time = time.AddDays(3);
    }
  
    // Return the week of our adjusted day
    return CultureInfo.InvariantCulture.Calendar.GetWeekOfYear(time, CalendarWeekRule.FirstFourDayWeek, DayOfWeek.Monday);
  } 
  
  public class Week
  {
  	public int Year { get; set; }
  	public int WeekNo { get; set; }
  	public DateTime Start { get; set; }
  	public DateTime End { get; set; }
  }

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ömer Birekul 26 Eylül 2015 Cumartesi 14:22
  26 Eylül 2015 Cumartesi 14:18