none
Daha Önce Açılmış Kullanıcıları Geri getirmek RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

   

  SQL Server 2008 R2 de Yedek aldım ve Daha once açmış olduğum kullanıcıları yedeğimi yeni yüklediğim yere nasıl aktarabilirim Kullanıcılar çıkmıyor ve aynı kullanıcıları açmaya çalıştığımda ise kullanıcı var uyarısı alıyorum.

   

  Teşekkür Ederim.

  İyi Çalışmalar.

  19 Temmuz 2011 Salı 10:00

Yanıtlar

 • Merhaba,
  aşağıdaki sorguyu dneeyebilir msiniz?

  USE master
  GO
  IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
   DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
   @binvalue varbinary(256),
   @hexvalue varchar (514) OUTPUT
  AS
  DECLARE @charvalue varchar (514)
  DECLARE @i int
  DECLARE @length int
  DECLARE @hexstring char(16)
  SELECT @charvalue = '0x'
  SELECT @i = 1
  SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
  SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF'
  WHILE (@i <= @length)
  BEGIN
   DECLARE @tempint int
   DECLARE @firstint int
   DECLARE @secondint int
   SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
   SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
   SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
   SELECT @charvalue = @charvalue +
   SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
   SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
   SELECT @i = @i + 1
  END
  
  SELECT @hexvalue = @charvalue
  GO
   
  IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
   DROP PROCEDURE sp_help_revlogin
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
  DECLARE @name sysname
  DECLARE @type varchar (1)
  DECLARE @hasaccess int
  DECLARE @denylogin int
  DECLARE @is_disabled int
  DECLARE @PWD_varbinary varbinary (256)
  DECLARE @PWD_string varchar (514)
  DECLARE @SID_varbinary varbinary (85)
  DECLARE @SID_string varchar (514)
  DECLARE @tmpstr varchar (1024)
  DECLARE @is_policy_checked varchar (3)
  DECLARE @is_expiration_checked varchar (3)
  
  DECLARE @defaultdb sysname
   
  IF (@login_name IS NULL)
   DECLARE login_curs CURSOR FOR
  
    SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
  sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
    ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name <> 'sa'
  ELSE
   DECLARE login_curs CURSOR FOR
  
  
    SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
  sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
    ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name = @login_name
  OPEN login_curs
  
  FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
  IF (@@fetch_status = -1)
  BEGIN
   PRINT 'No login(s) found.'
   CLOSE login_curs
   DEALLOCATE login_curs
   RETURN -1
  END
  SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script '
  PRINT @tmpstr
  SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
  PRINT @tmpstr
  PRINT ''
  WHILE (@@fetch_status <> -1)
  BEGIN
   IF (@@fetch_status <> -2)
   BEGIN
   PRINT ''
   SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
   PRINT @tmpstr
   IF (@type IN ( 'G', 'U'))
   BEGIN -- NT authenticated account/group
  
    SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
   END
   ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
    -- obtain password and sid
     SET @PWD_varbinary = CAST( LOGINPROPERTY( @name, 'PasswordHash' ) AS varbinary (256) )
    EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT
    EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
   
    -- obtain password policy state
    SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
    SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
   
     SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = ' + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
  
    IF ( @is_policy_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked
    END
    IF ( @is_expiration_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked
    END
   END
   IF (@denylogin = 1)
   BEGIN -- login is denied access
    SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
   END
   ELSE IF (@hasaccess = 0)
   BEGIN -- login exists but does not have access
    SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
   END
   IF (@is_disabled = 1)
   BEGIN -- login is disabled
    SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' DISABLE'
   END
   PRINT @tmpstr
   END
  
   FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
   END
  CLOSE login_curs
  DEALLOCATE login_curs
  RETURN 0
  go
  
  EXEC sp_help_revlogin
  

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Bark 25 Temmuz 2011 Pazartesi 13:05
  20 Temmuz 2011 Çarşamba 14:06

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba oncelikle kullanıcıları drop etip daha sonra create etmelisiniz. Fakat bunu tek tek elle yapmak yerine iki makine rasında loginleri tasıyabilirsiniz. Bunun içinde aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

   

  Bir diğer yontem ise SSIS de olusturacagınız bir package ile loginkleri transfer edebilirsiniz.

  Kolay gelsin

  19 Temmuz 2011 Salı 10:33


 • declare @WinnerUser varchar(30)
  select  @WinnerUser=''

  while @WinnerUser is not null
    begin
        select @WinnerUser = min(ltrim(rtrim(o.name))) from sysusers o where o.hasdbaccess = 1 and o.name <> 'dbo'
                and o.name > @WinnerUser
            exec sp_addlogin @WinnerUser
            exec sp_dropuser @WinnerUser
                exec sp_grantdbaccess @WinnerUser
            print rtrim(@WinnerUser)
    end


  Biz Şöyle Bir SQL Cümleciği kullanıyoruz bazı kullanıcıları getiriyor ama hepsini değil.
  19 Temmuz 2011 Salı 10:48
 • Burada nasıl yapabileceğiniz anlatılıyor.

  http://support.microsoft.com/kb/246133

   


  http://www.mehmetx.com
  19 Temmuz 2011 Salı 10:55
 • Merhaba,
  Bu kodu TEST makineniz uzerinde deneyin isterseniz.

  declare @name varchar(1024)
  declare curs cursor for
  select name from sys.sql_logins where is_disabled=0 and principal_id>1
  
  open curs
  fetch next from curs into @name
  while (@@fetch_status = 0)
  begin
  
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name=@name)
  exec sp_dropuser @name
  
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name=@name)
  exec sp_addlogin @name
  
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name=@name)
  exec sp_grantdbaccess @name
  
  fetch next from curs into @name
  end
  close curs
  deallocate curs
  

  19 Temmuz 2011 Salı 11:56
 • Pardon affınıza sığınarak bu kodu yeni kurdugum makinada mı yoksa eski makinada mı deneyeceğim
  19 Temmuz 2011 Salı 14:33
 • Merhaba kusura bakma cok acıklayacı olmamıs.

  Aşağıdaki kodu eski makinede caliştiricaksın cıkan sonucu kopyalayıp yeni makineyede de onu caliştiracaksın.

  Kolay gelsin

   

  declare @name varchar(1024)
  declare curs cursor for
  select name from sys.sql_logins where is_disabled=0 and principal_id>1
  
  open curs
  fetch next from curs into @name
  while (@@fetch_status = 0)
  begin
  
  print
  'if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='''+@name+''')'+CHAR(13) +
  'exec sp_dropuser ' +@name+' '+CHAR(13) +
  
  'if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='''+@name+''')'+CHAR(13) +
  'exec sp_addlogin '+@name+' '+CHAR(13) +
  
  'if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='''+@name+''')'+CHAR(13) +
  'exec sp_grantdbaccess '+@name
  
  fetch next from curs into @name
  end
  close curs
  deallocate curs
  


  20 Temmuz 2011 Çarşamba 12:29
 • Şimdi Yeni kurduğum makinada ki sql i inceliyordum da şunu gördüm.

   

  NiteL
  Databases
  Cisse
  Security
  Users

  Altında Tüm kullanıcılar Mevcut asLında ama

  Security
  Logins aLtında Sadece o kullanıcılardan 4 tanesi var.

   

  Sizin verdiğiniz Kodu da çalıştırdım.

  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bayi')
  exec sp_dropuser bayi 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bayi')
  exec sp_addlogin bayi 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bayi')
  exec sp_grantdbaccess bayi
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bayiiliskileri')
  exec sp_dropuser bayiiliskileri 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bayiiliskileri')
  exec sp_addlogin bayiiliskileri 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bayiiliskileri')
  exec sp_grantdbaccess bayiiliskileri
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='depo')
  exec sp_dropuser depo 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='depo')
  exec sp_addlogin depo 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='depo')
  exec sp_grantdbaccess depo
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='NebimWebUser')
  exec sp_dropuser NebimWebUser 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='NebimWebUser')
  exec sp_addlogin NebimWebUser 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='NebimWebUser')
  exec sp_grantdbaccess NebimWebUser
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online')
  exec sp_dropuser online 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online')
  exec sp_addlogin online 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online')
  exec sp_grantdbaccess online
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online1')
  exec sp_dropuser online1 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online1')
  exec sp_addlogin online1 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online1')
  exec sp_grantdbaccess online1
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online2')
  exec sp_dropuser online2 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online2')
  exec sp_addlogin online2 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='online2')
  exec sp_grantdbaccess online2
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='emrah')
  exec sp_dropuser emrah 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='emrah')
  exec sp_addlogin emrah 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='emrah')
  exec sp_grantdbaccess emrah
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='emrah2')
  exec sp_dropuser emrah2 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='emrah2')
  exec sp_addlogin emrah2 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='emrah2')
  exec sp_grantdbaccess emrah2
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis3')
  exec sp_dropuser satis3 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis3')
  exec sp_addlogin satis3 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis3')
  exec sp_grantdbaccess satis3
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='depo2')
  exec sp_dropuser depo2 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='depo2')
  exec sp_addlogin depo2 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='depo2')
  exec sp_grantdbaccess depo2
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='derya')
  exec sp_dropuser derya 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='derya')
  exec sp_addlogin derya 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='derya')
  exec sp_grantdbaccess derya
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bi')
  exec sp_dropuser bi 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bi')
  exec sp_addlogin bi 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='bi')
  exec sp_grantdbaccess bi
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='turker')
  exec sp_dropuser turker 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='turker')
  exec sp_addlogin turker 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='turker')
  exec sp_grantdbaccess turker
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='duysal')
  exec sp_dropuser duysal 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='duysal')
  exec sp_addlogin duysal 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='duysal')
  exec sp_grantdbaccess duysal
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis4')
  exec sp_dropuser satis4 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis4')
  exec sp_addlogin satis4 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis4')
  exec sp_grantdbaccess satis4
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis5')
  exec sp_dropuser satis5 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis5')
  exec sp_addlogin satis5 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis5')
  exec sp_grantdbaccess satis5
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis6')
  exec sp_dropuser satis6 
  if not exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis6')
  exec sp_addlogin satis6 
  if exists(select top 1 1 from sys.sql_logins where name='satis6')
  exec sp_grantdbaccess satis6
  
  


  Böyle Bir kod verdi.

  Yeni Makinada Çalıştırdğım zaman

  Msg 3729, Level 16, State 1, Procedure sp_revokedbaccess, Line 51
  Cannot drop schema 'depo' because it is being referenced by object 'PK__tbStokEt__5BDEC512106C4921'.

  Bu Hatayı verdi

  20 Temmuz 2011 Çarşamba 12:45
 • Merhaba,
  aşağıdaki sorguyu dneeyebilir msiniz?

  USE master
  GO
  IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
   DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
   @binvalue varbinary(256),
   @hexvalue varchar (514) OUTPUT
  AS
  DECLARE @charvalue varchar (514)
  DECLARE @i int
  DECLARE @length int
  DECLARE @hexstring char(16)
  SELECT @charvalue = '0x'
  SELECT @i = 1
  SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
  SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF'
  WHILE (@i <= @length)
  BEGIN
   DECLARE @tempint int
   DECLARE @firstint int
   DECLARE @secondint int
   SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
   SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
   SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
   SELECT @charvalue = @charvalue +
   SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
   SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
   SELECT @i = @i + 1
  END
  
  SELECT @hexvalue = @charvalue
  GO
   
  IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
   DROP PROCEDURE sp_help_revlogin
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
  DECLARE @name sysname
  DECLARE @type varchar (1)
  DECLARE @hasaccess int
  DECLARE @denylogin int
  DECLARE @is_disabled int
  DECLARE @PWD_varbinary varbinary (256)
  DECLARE @PWD_string varchar (514)
  DECLARE @SID_varbinary varbinary (85)
  DECLARE @SID_string varchar (514)
  DECLARE @tmpstr varchar (1024)
  DECLARE @is_policy_checked varchar (3)
  DECLARE @is_expiration_checked varchar (3)
  
  DECLARE @defaultdb sysname
   
  IF (@login_name IS NULL)
   DECLARE login_curs CURSOR FOR
  
    SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
  sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
    ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name <> 'sa'
  ELSE
   DECLARE login_curs CURSOR FOR
  
  
    SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
  sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
    ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name = @login_name
  OPEN login_curs
  
  FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
  IF (@@fetch_status = -1)
  BEGIN
   PRINT 'No login(s) found.'
   CLOSE login_curs
   DEALLOCATE login_curs
   RETURN -1
  END
  SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script '
  PRINT @tmpstr
  SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
  PRINT @tmpstr
  PRINT ''
  WHILE (@@fetch_status <> -1)
  BEGIN
   IF (@@fetch_status <> -2)
   BEGIN
   PRINT ''
   SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
   PRINT @tmpstr
   IF (@type IN ( 'G', 'U'))
   BEGIN -- NT authenticated account/group
  
    SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
   END
   ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
    -- obtain password and sid
     SET @PWD_varbinary = CAST( LOGINPROPERTY( @name, 'PasswordHash' ) AS varbinary (256) )
    EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT
    EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
   
    -- obtain password policy state
    SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
    SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
   
     SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = ' + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
  
    IF ( @is_policy_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked
    END
    IF ( @is_expiration_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked
    END
   END
   IF (@denylogin = 1)
   BEGIN -- login is denied access
    SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
   END
   ELSE IF (@hasaccess = 0)
   BEGIN -- login exists but does not have access
    SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
   END
   IF (@is_disabled = 1)
   BEGIN -- login is disabled
    SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' DISABLE'
   END
   PRINT @tmpstr
   END
  
   FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
   END
  CLOSE login_curs
  DEALLOCATE login_curs
  RETURN 0
  go
  
  EXEC sp_help_revlogin
  

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Bark 25 Temmuz 2011 Pazartesi 13:05
  20 Temmuz 2011 Çarşamba 14:06
 • Cok Teşekkür Ederim vermiş olduğunuz Kodlar Tüm kullanıcılarımı getirdi.

   

  Yardımlarınız için Gerçekten çok teşekkür ederim.

  Affınıza Sığınarak bir şey sormak istiyorum.

   

  Şimdi Biz Nebim Winner kullanıyoruz Serverimiz Bir DC de duruyor. 100Mbit net giriyor. Bayilerimiz bağlanırken yavaşlık yaşıyorlar. Bilgisayar üzerinden herhangi bir şey yapabilirmiyiz bi SQL cümlesi vs yani ODBC den bagLanıyorlar baglantılarını hızlandıracak bir yere takılmadan geçişini sağlayacak bunun gibi bir şey ne yapılabilir acaba Bu konuda siz benden çok çok daha bilgilisiniz.

  sizden bir öneri rica ediyorum.

  20 Temmuz 2011 Çarşamba 14:46
 • Merhaba,
  Nebim Winner hazırpaket bir program oldugu için sorgularını yeniden yazmanıız tavsiye etmem ama servr üzerinde en fazla işlemciyi yoran ya da cok fazla zaman alan sorguları bulmak için DMV leri kullanabilirsin. Veya SQL Server Profiller aracını kullnabiliriz. Bunun dısında Domain control üzerine SQL server kurulması microsoft tarafından önerilmez. ayrıca SQL Server hızlandırmak için makine ve calişma kosullarına bağlı olarak bir kac ayar yapılabiir.

  Kolay gelsin 

  20 Temmuz 2011 Çarşamba 16:34
 • Merhaba,

  Yardımlarınız için teşekkür ederim. DMV leri kullanabilirsiniz demişsiniz ancak anlayamadım tam olarak ne demek istediğinizi.

  Bir de şunu sormak istiyorum size; 2 Tane Server'imiz var bunun 2 sinede SQL kurulu Aynı Databaseleri Nasıl kullandırabiliriz bunlarda yükünü azaltmak için serverin ?

  23 Temmuz 2011 Cumartesi 07:23
 • Merhaba,
  DMV yani dynamic management viewlar SQL server 2005 ile gelen ve performans istatistik gibi bir cok bilgiye erişebildiğimiz yapılardır.Örneğin aşağıdaki script ile hangi sorguların kac kere caliştiğini ne kadar sürdüğünü göre bilirsiniz ya da sorguyu biraz değiştirip çalışması en uzun suren ilk 10 sorguya bakıp onları iyilestirebilirsiniz.

  SELECT SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1, 
    ((CASE qs.statement_end_offset
     WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
     ELSE qs.statement_end_offset
     END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS StatementText,
    last_execution_time as LastExecuted,
    last_elapsed_time/1000000.0 as ElapsedTimeInSeconds,
    execution_count as ExecCountFromLastCompile
  FROM sys.dm_exec_query_stats qs
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS st
  


  Diğer sorunuza gelince yükü azaltmak için load balacing gibi bir yapı kullanmanız gerekir fakat SQL server da doğrudan load balancing kullanılamıyor. Amam dolaylı olarak yapılabiliyor. Yani fiziksel olarak ki server arasında partitioning gibi yontemler yapılabiliyor fakat bunların kontrolu tamamen manual olarak yapılıyor.
   

  24 Temmuz 2011 Pazar 08:05