none
Net Core 3.1 Api ve Web Kimlik Doğrulama RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Net Core 3.1 ile Razor web projesinde
  hem microsoftun default authenticationı hem JWT Bearer token aynı kullanıcı veritabanını kullanarak birlikte çalışabilir mi?

  Token üretmeye kadar çalıştırabiliyorum ama api'den [authorization] ile data çekmek istediğimde direk login sayfasına atıyor ya da tam tersi api kısmı çalışıyor ama normal kullanıcı girişini kabul etmiyor.


  pgnchess.com

  dergikapaklari.com

  21 Şubat 2020 Cuma 04:07

Yanıtlar

 • Ben onu şu şekilde yapmıştım. LoginManager yapısı kurdum. LoginModelime typeId diye bir alan tanımladım. Web sitesinden geliyorsa typeId 1 apiden geliyorsa 0 yapıyordum. 0 dan geleni JWT token aldırıyordum 1 den geleni normal login yaptırıyordum. Örnek kodum aşağıdaki gibiydi 

      public async Task<ApplicationUser> UserLogin(LoginViewModel2 model)
      {
  
        var user = this.Find(x => x.Email == model.email);
  
        if (user == null)
        {
          return null;
        }
  
        try
        {
          var kullanici = await _userManager.CheckPasswordAsync(user, model.password);
          if (kullanici)
          {
            user.Browser = model.Object.Request.Headers["User-Agent"].ToString();
            user.LastIpAdress = model.Object.Request.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString();
            user.LastLoginDate = DateTime.Now;
            Update(user);
  
  
            var identity = new ClaimsIdentity(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme, ClaimTypes.Name, ClaimTypes.Role);
  
            identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.UserName));
            identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Name, user.UserName));
            identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Email, user.Email));
            foreach (var role in _userManager.GetRolesAsync(user).Result)
            {
              identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Role, role));
            }
            ClaimsPrincipal principal = new ClaimsPrincipal(identity);
  
            var tokenHandler = new JwtSecurityTokenHandler();
            var key = Encoding.ASCII.GetBytes("YVBy0Or7gHuw1qvUC5dcGt3SBM=");
            var tokenDescriptor = new SecurityTokenDescriptor
            {
              Subject = identity,
              Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(7),
              SigningCredentials = new SigningCredentials(new SymmetricSecurityKey(key), SecurityAlgorithms.HmacSha256Signature)
            };
            var token = tokenHandler.CreateToken(tokenDescriptor);
            user.Token = tokenHandler.WriteToken(token);
            if (model.Type == 1)
            {
              await Current.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme, principal, new AuthenticationProperties { IsPersistent = true });
              Current.Session.SetObject("Users", user);
            }
  
            return user;
          }
          else
          {
            return null;
          }
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e);
          throw;
        }
  
      }

  Buda Model. Tabi benim modelde kullanıcın IP adresini vs almak için HttpContext nesnesini kullandım sen istersen kullanma 

    public class LoginViewModel2
    {
      [Required]
      public string email { get; set; }
  
      [Required]
      public string password { get; set; }
  
      public HttpContext Object { get; set; }
      public int Type { get; set; } = 0;
      public bool RememberMe { get; set; }
    }


  22 Şubat 2020 Cumartesi 13:37