none
Adresini verdiğim exceli datagridview'e aktarabiliyorum Ama ben dosyasını seçtiğim istediğim exceli aktarmak istiyorum nasıl bir kod eklenmeli? RRS feed

 • Soru

 •    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              {
                  OleDbConnectionStringBuilder excelAyar = new OleDbConnectionStringBuilder();
                  excelAyar.DataSource = @"C:\Users\pc\Desktop\kitap1.xlsx"; // excel kitabının tam yol adı
                  excelAyar.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0";
                  excelAyar["Extended Properties"] = "Excel 12.0 Xml;HDR=YES";

                  string excelSayfaAdi = "Sayfa1"; // verileri alacağınız Excel sayfasının adı

                  OleDbConnection excelBag = new OleDbConnection(excelAyar.ConnectionString); excelBag.Open();
                  OleDbDataAdapter adap = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM [" + excelSayfaAdi + "$]", excelBag);
                  DataTable dt = new DataTable(); adap.Fill(dt);
                  dataGridView1.DataSource = dt;
                  this.dataGridView1.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
          }
  3 Ağustos 2018 Cuma 13:22

Yanıtlar

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    OpenFileDialog openDialog = new OpenFileDialog();
    if (openDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
      string excelSayfaAdi = "Sayfa1";
      DataTable dt = new DataTable();
      using (OleDbConnection excelBag = new OleDbConnection($"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DataSource={openDialog.FileName}; Extended Properties = Excel 12.0 Xml;HDR=YES"))
      {
        using (OleDbDataAdapter adap = new OleDbDataAdapter($"SELECT * FROM [{excelSayfaAdi}$]", excelBag))
        {
           adap.Fill(dt);
        }
      }
      dataGridView1.DataSource = dt;
      dataGridView1.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
    }
  }

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  3 Ağustos 2018 Cuma 13:58