none
Gridwiev de Id ye göre başka bir tablodan İsim çekilebilirmi? RRS feed

 • Soru

 • Merhaba

  Verileri gridvievle virsualstudio da otomatik çekip listele ve düzenle sil yapıyorum. Lakin Id çekiyor ben id değilde diğer tablodan o id deki ismi göstersin istiyorum. bu mümkünmüdür?

  Nasıl yapabilirim?

  Kodlarım

  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowPaging="True" 
            AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" 
            DataKeyNames="OgrenciSertifikaID" DataSourceID="SqlDataSource5" ForeColor="#333333" 
            GridLines="None" Width="100%">
            <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
            <Columns>
              <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" 
                ShowSelectButton="True" />
              <asp:BoundField HeaderStyle-HorizontalAlign="Left" DataField="OgrenciSertifikaID" 
                HeaderText="OgrenciSertifikaID" SortExpression="OgrenciSertifikaID" 
                InsertVisible="False" ReadOnly="True" >
  <HeaderStyle HorizontalAlign="Left"></HeaderStyle>
              </asp:BoundField>
              <asp:BoundField HeaderStyle-HorizontalAlign="Left" DataField="SertifikaID" HeaderText="SertifikaID" 
                SortExpression="SertifikaID" >
  <HeaderStyle HorizontalAlign="Left"></HeaderStyle>
              </asp:BoundField>
               <asp:BoundField DataField="SertifikaNotu" HeaderText="SertifikaNotu" 
                SortExpression="SertifikaNotu" />
              <asp:BoundField DataField="Tarih" HeaderText="Tarih" SortExpression="Tarih" />
              <asp:BoundField DataField="OgrenciID" HeaderText="OgrenciID" 
                SortExpression="OgrenciID" />
            </Columns>
            <EditRowStyle BackColor="#999999" />
            <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
            <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
            <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
            <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
            <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
            <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
            <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
            <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
            <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
          </asp:GridView>
          <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource5" runat="server" 
            ConflictDetection="CompareAllValues" 
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ebruConnectionString8 %>" 
            DeleteCommand="DELETE FROM [OgrenciSertfika] WHERE [OgrenciSertifikaID] = @original_OgrenciSertifikaID AND (([SertifikaID] = @original_SertifikaID) OR ([SertifikaID] IS NULL AND @original_SertifikaID IS NULL)) AND (([SertifikaNotu] = @original_SertifikaNotu) OR ([SertifikaNotu] IS NULL AND @original_SertifikaNotu IS NULL)) AND (([Tarih] = @original_Tarih) OR ([Tarih] IS NULL AND @original_Tarih IS NULL)) AND (([OgrenciID] = @original_OgrenciID) OR ([OgrenciID] IS NULL AND @original_OgrenciID IS NULL))" 
            InsertCommand="INSERT INTO [OgrenciSertfika] ([SertifikaID], [SertifikaNotu], [Tarih], [OgrenciID]) VALUES (@SertifikaID, @SertifikaNotu, @Tarih, @OgrenciID)" 
            OldValuesParameterFormatString="original_{0}" 
            SelectCommand="SELECT * FROM [OgrenciSertfika]" 
            UpdateCommand="UPDATE [OgrenciSertfika] SET [SertifikaID] = @SertifikaID, [SertifikaNotu] = @SertifikaNotu, [Tarih] = @Tarih, [OgrenciID] = @OgrenciID WHERE [OgrenciSertifikaID] = @original_OgrenciSertifikaID AND (([SertifikaID] = @original_SertifikaID) OR ([SertifikaID] IS NULL AND @original_SertifikaID IS NULL)) AND (([SertifikaNotu] = @original_SertifikaNotu) OR ([SertifikaNotu] IS NULL AND @original_SertifikaNotu IS NULL)) AND (([Tarih] = @original_Tarih) OR ([Tarih] IS NULL AND @original_Tarih IS NULL)) AND (([OgrenciID] = @original_OgrenciID) OR ([OgrenciID] IS NULL AND @original_OgrenciID IS NULL))">
            <DeleteParameters>
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciSertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciID" Type="Int32" />
            </DeleteParameters>
            <InsertParameters>
              <asp:Parameter Name="SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="OgrenciID" Type="Int32" />
            </InsertParameters>
            <UpdateParameters>
              <asp:Parameter Name="SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="OgrenciID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciSertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciID" Type="Int32" />
            </UpdateParameters>
          </asp:SqlDataSource>
          <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource4" runat="server"></asp:SqlDataSource>
          <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server" 
            ConflictDetection="CompareAllValues" 
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ebruConnectionString5 %>" 
            DeleteCommand="DELETE FROM [OgrenciSertfika] WHERE [OgrenciSertifikaID] = @original_OgrenciSertifikaID AND (([SertifikaID] = @original_SertifikaID) OR ([SertifikaID] IS NULL AND @original_SertifikaID IS NULL)) AND (([SertifikaNotu] = @original_SertifikaNotu) OR ([SertifikaNotu] IS NULL AND @original_SertifikaNotu IS NULL)) AND (([Tarih] = @original_Tarih) OR ([Tarih] IS NULL AND @original_Tarih IS NULL)) AND (([OgrenciID] = @original_OgrenciID) OR ([OgrenciID] IS NULL AND @original_OgrenciID IS NULL))" 
            InsertCommand="INSERT INTO [OgrenciSertfika] ([SertifikaID], [SertifikaNotu], [Tarih], [OgrenciID]) VALUES (@SertifikaID, @SertifikaNotu, @Tarih, @OgrenciID)" 
            OldValuesParameterFormatString="original_{0}" 
            SelectCommand="SELECT * FROM [OgrenciSertfika]" 
            UpdateCommand="UPDATE [OgrenciSertfika] SET [SertifikaID] = @SertifikaID, [SertifikaNotu] = @SertifikaNotu, [Tarih] = @Tarih, [OgrenciID] = @OgrenciID WHERE [OgrenciSertifikaID] = @original_OgrenciSertifikaID AND (([SertifikaID] = @original_SertifikaID) OR ([SertifikaID] IS NULL AND @original_SertifikaID IS NULL)) AND (([SertifikaNotu] = @original_SertifikaNotu) OR ([SertifikaNotu] IS NULL AND @original_SertifikaNotu IS NULL)) AND (([Tarih] = @original_Tarih) OR ([Tarih] IS NULL AND @original_Tarih IS NULL)) AND (([OgrenciID] = @original_OgrenciID) OR ([OgrenciID] IS NULL AND @original_OgrenciID IS NULL))">
            <DeleteParameters>
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciSertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciID" Type="Int32" />
            </DeleteParameters>
            <InsertParameters>
              <asp:Parameter Name="SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="OgrenciID" Type="Int32" />
            </InsertParameters>
            <UpdateParameters>
              <asp:Parameter Name="SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="OgrenciID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciSertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaNotu" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_Tarih" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_OgrenciID" Type="Int32" />
            </UpdateParameters>
          </asp:SqlDataSource>
          <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" 
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ebruConnectionString4 %>" 
            SelectCommand="SELECT * FROM [OgrenciSertfika]"></asp:SqlDataSource>
          <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
            ConflictDetection="CompareAllValues" 
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:HanedanConnectionString %>" 
            DeleteCommand="DELETE FROM [Sertifikalar] WHERE [SertifikaID] = @original_SertifikaID AND (([SertifikaAdi] = @original_SertifikaAdi) OR ([SertifikaAdi] IS NULL AND @original_SertifikaAdi IS NULL)) AND (([Sira] = @original_Sira) OR ([Sira] IS NULL AND @original_Sira IS NULL))" 
            InsertCommand="INSERT INTO [Sertifikalar] ([SertifikaAdi], [Sira]) VALUES (@SertifikaAdi, @Sira)" 
            OldValuesParameterFormatString="original_{0}" 
            SelectCommand="SELECT * FROM [Sertifikalar] ORDER BY [Sira]" 
            UpdateCommand="UPDATE [Sertifikalar] SET [SertifikaAdi] = @SertifikaAdi, [Sira] = @Sira WHERE [SertifikaID] = @original_SertifikaID AND (([SertifikaAdi] = @original_SertifikaAdi) OR ([SertifikaAdi] IS NULL AND @original_SertifikaAdi IS NULL)) AND (([Sira] = @original_Sira) OR ([Sira] IS NULL AND @original_Sira IS NULL))">
            <DeleteParameters>
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaAdi" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_Sira" Type="Int32" />
            </DeleteParameters>
            <InsertParameters>
              <asp:Parameter Name="SertifikaAdi" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="Sira" Type="Int32" />
            </InsertParameters>
            <UpdateParameters>
              <asp:Parameter Name="SertifikaAdi" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="Sira" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaID" Type="Int32" />
              <asp:Parameter Name="original_SertifikaAdi" Type="String" />
              <asp:Parameter Name="original_Sira" Type="Int32" />
            </UpdateParameters>
          </asp:SqlDataSource>

  17 Aralık 2014 Çarşamba 15:01

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar