none
Xamarin BindableProperty Uygulamak RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar.

  Linkteki son cevapta bir bindableproperty verilmiş. Bunu kendi label'ıma nasıl uygulayacağımı bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

  Sitedeki kod:

  using System;
  using System.Threading;
  using System.Threading.Tasks;
  using Xamarin.Forms;
  
  namespace MyApp.Behaviors
  {
    public class NumericTextAnimationBehavior : Behavior<Label>
    {
      public const int DefaultDuration = 1000;
  
      public const int DefaultTick = 25;
  
      private CancellationTokenSource _cancellationTokenSource;
  
      private float _currentValue = 0;
  
      public static readonly BindableProperty ValueProperty =
        BindableProperty.Create(
          nameof(Value),
          typeof(float),
          typeof(NumericTextAnimationBehavior),
          propertyChanged: ValueChanged);
  
      public float Value
      {
        get { return (float)GetValue(ValueProperty); }
        set { SetValue(ValueProperty, value); }
      }
  
      public static readonly BindableProperty DurationProperty =
        BindableProperty.Create(
          nameof(Duration),
          typeof(int),
          typeof(NumericTextAnimationBehavior),
          DefaultDuration);
  
      public int Duration
      {
        get { return (int)GetValue(DurationProperty); }
        set { SetValue(DurationProperty, value); }
      }
  
      public static readonly BindableProperty TickProperty =
        BindableProperty.Create(
          nameof(Tick),
          typeof(int),
          typeof(NumericTextAnimationBehavior),
          DefaultTick);
  
      public int Tick
      {
        get { return (int)GetValue(TickProperty); }
        set { SetValue(TickProperty, value); }
      }
  
      public Label AssociatedObject { get; private set; }
  
      protected override void OnAttachedTo(Label bindable)
      {
        base.OnAttachedTo(bindable);
        AssociatedObject = bindable;
  
        if (bindable.BindingContext != null)
        {
          BindingContext = bindable.BindingContext;
        }
  
        bindable.BindingContextChanged += OnBindingContextChanged;
      }
  
      protected override void OnDetachingFrom(Label bindable)
      {
        base.OnDetachingFrom(bindable);
        AssociatedObject = null;
  
        bindable.BindingContextChanged -= OnBindingContextChanged;
      }
  
      void OnBindingContextChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        OnBindingContextChanged();
      }
  
      protected override void OnBindingContextChanged()
      {
        base.OnBindingContextChanged();
        BindingContext = AssociatedObject.BindingContext;
      }
  
      private static void ValueChanged(BindableObject bindable, object oldValue, object newValue)
      {
        var behavior = (NumericTextAnimationBehavior)bindable;
        behavior.AnimateText();
      }
  
      private void AnimateText()
      {
        Interlocked.Exchange(ref this._cancellationTokenSource, new CancellationTokenSource())?.Cancel();
  
        var cancellationToken = _cancellationTokenSource.Token;
  
        try
        {
          Task.Run(() => ExecuteAnimateText(cancellationToken), cancellationToken);
        }
        catch (OperationCanceledException)
        {
        }
      }
  
      private void ExecuteAnimateText(CancellationToken cancellationToken)
      {
        var numberOfSteps = Duration / Tick;
  
        if (_currentValue < Value)
        {
          var step = (float)Math.Max(.01d, (Value - _currentValue) / numberOfSteps);
          while (_currentValue < Value)
          {
            if (cancellationToken.IsCancellationRequested)
              return;
  
            if ((_currentValue + step) <= Value)
              _currentValue += step;
            else
              _currentValue = Value;
  
            Device.BeginInvokeOnMainThread(() => AssociatedObject.Text = _currentValue.ToString("C"));
  
            Thread.Sleep(Tick);
          }
        }
        else if (_currentValue > Value)
        {
          var step = (float)-Math.Max(.01d, (_currentValue - Value) / numberOfSteps);
          while (_currentValue > Value)
          {
            if (cancellationToken.IsCancellationRequested)
              return;
  
            if ((_currentValue + step) >= Value)
              _currentValue += step;
            else
              _currentValue = Value;
  
            Device.BeginInvokeOnMainThread(() => AssociatedObject.Text = _currentValue.ToString("C"));
  
            Thread.Sleep(Tick);
          }
        }
      }
    }
  }

  Eklemeye çalıştığım xaml kodu:

     <Label x:Name="lblScore" FontSize="24">
                <Label.Behaviors>
                  <controls:NumericTextAnimationBehavior Value="{Binding Number}" BindingContext="{Binding BindingContext, Source={x:Reference lblScore}}"/>
                </Label.Behaviors>
              </Label>

  cs kodu:

      private String _number;
      public String Number
      {
        get { return _number; }
        set
        {
          _number = value;
          NotifyPropertyChanged();
        }
      }
  
      public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  
      protected virtual void NotifyPropertyChanged([CallerMemberName] String propertyName = "")
      {
        var handler = PropertyChanged;
        if (handler != null)
          handler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
      }
  
  
      private void btnSetRandom_Clicked(object sender, EventArgs e)
      {
        Random randomizer = new Random();
        Number = randomizer.Next(1, 9999).ToString();
      }


  -

  12 Kasım 2019 Salı 08:27

Yanıtlar