none
SQL'den Excel Dosyası oluşturmak (Outlook Mail Eki Olarak) RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba 

  SQLde bulunan 2 farklı tablodan sorgulama yaparak excel dosyası oluşturmak istiyorum. Bu dosyanın outlook maik eki olrak getirmek istiyorum..

  Outlook maili oluşturabildiğim sorgum:

  private void linkLabel10_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
      {
  
        int sayı = 0;
        foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
        {
           if (row.Cells[2].Value.ToString() == "Katıldı")
          {
  
            sayı = sayı + 1;
            
            
          }
        }
  
        Outlook.Application oApp = new Outlook.Application();
        Outlook._MailItem oMailItem = (Outlook._MailItem)oApp.CreateItem(Outlook.OlItemType.olMailItem);
  
        oMailItem.To = "yunuso@nebim.com.tr";
        oMailItem.HTMLBody = String.Format(@" <html><body> Merhaba , <BR/><BR/> <b>"+ comboBox2.Text.Substring(comboBox2.Text.IndexOf("(")+1,10) +" </b> Tarihinde düzenlenen <b>"+ comboBox2.Text.Substring(0,comboBox2.Text.IndexOf("(") - 1) + "</b> tarafından verilen <b>" + comboBox1.Text.Substring(0, comboBox1.Text.IndexOf("*") - 1) + "</b>'ne <b>" + sayı.ToString() + "</b> Kişi katılmıştır. Eğitime başvuru, katılım durumunu ve katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler ekte bulunmaktadır. Eğitimin hakkında ortalama değerlendirmeler ise aşağıda bulunmaktadır.");
        oMailItem.HTMLBody += String.Format(@" <p>Ankete toplamda <b>X</b> kişi katıldı.</p>");
  
        oMailItem.HTMLBody += String.Format(@" <b>" + comboBox1.Text.Substring(0, comboBox1.Text.IndexOf("*") - 1) + "</b> için; <BR/><BR/>");
        oMailItem.HTMLBody += String.Format(@" <b>Eğitim Süresi Yeterli miydi?</b> Sorusunun ortalaması 5 üzerinden;<BR/>");
        oMailItem.HTMLBody += String.Format(@" <b>Eğitmen Konuya Hakim miydi?</b> Sorusunun ortalaması 5 üzerinden;<BR/> ");
        oMailItem.HTMLBody += String.Format(@" <b>Sorularınıza Yanıt Alabildiniz mi?</b> Sorusunun ortalaması 5 üzerinden;<BR/>");
        oMailItem.HTMLBody += String.Format(@" <b>Eğitim Yerinden Memnun musunuz?</b> Sorusunun ortalaması 5 üzerinden;<BR/><BR/> ");
  
        oMailItem.HTMLBody += String.Format(@"</ BODY ></ HTML > ");
  
  
         oMailItem.Display(true);
      }
  

  14 Ocak 2018 Pazar 19:22

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba,

  SQL'den excel'e verileri aktarmayı deniyorum ama boş geliyor.

        using (var fbd = new FolderBrowserDialog())
        {
          DialogResult result = fbd.ShowDialog();
  
          if (result == DialogResult.OK && !string.IsNullOrWhiteSpace(fbd.SelectedPath))
          {
            string fileTest = fbd.SelectedPath.ToString() + "\\"+ comboBox1.Text.Substring(0, comboBox1.Text.IndexOf("*") - 1) +"-"+ comboBox2.Text.Substring(0, comboBox2.Text.IndexOf("(") - 1) +"-"+ comboBox2.Text.Substring(comboBox2.Text.IndexOf("(") + 1, 10) + ".xlsx";
            MessageBox.Show(fileTest);
            if (File.Exists(fileTest))
            {
              File.Delete(fileTest);
            }
  
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select PersonelKodu= ztSinifEgitimiDurum.KisiID, İsim= dbo.cdCurrAcc.FullName, Katılım = CASE WHEN Katilim = 1 THEN 'Katıldı' ELSE 'Katılmadı' END, ztSinifEgitimiDurum.ID FROM dbo.ztSinifEgitimiDurum INNER JOIN dbo.cdCurrAcc ON cdCurrAcc.CurrAccCode = ztSinifEgitimiDurum.KisiID AND cdCurrAcc.CurrAccTypeCode = ztSinifEgitimiDurum.KisiTipiID WHERE AtamaID =" + AtamaIDBul(), baglan);
            DataSet ds = new DataSet();
  
            Excel.Application Excel;
            Excel.Worksheet excelWorkSheet;
            Excel.Workbook excelWorkBook;
  
            Excel = new Excel.Application();
            excelWorkBook = Excel.Workbooks.Add();
            excelWorkSheet = (Excel.Worksheet)excelWorkBook.Worksheets.get_Item(1);
            excelWorkSheet.Cells[1, 1] = "some value";
            excelWorkSheet.Name = "Ali";
  
            foreach (DataTable table in ds.Tables)
              {
                for (int i = 1; i < table.Columns.Count + 1; i++)
                {
                  excelWorkSheet.Cells[1, i] = table.Columns[i - 1].ColumnName;
                MessageBox.Show(table.Columns[i - 1].ColumnName.ToString());
                }
  
                for (int j = 0; j < table.Rows.Count; j++)
                {
                  for (int k = 0; k < table.Columns.Count; k++)
                  {
                    excelWorkSheet.Cells[j + 2, k + 1] = table.Rows[j].ItemArray[k].ToString();
                  }
                }
              }
  
            //          excelWorkSheet.Cells[1, 1] = "some value";
  
            excelWorkBook.SaveAs(fileTest);
            excelWorkBook.Close();
            Excel.Quit();
            
          }

  15 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
 • Merhaba İstediğimi gerçekleştirebileceğim bir adıma getirdim. Excel Iterop sınıfı ile aynı excelde 2.ci bir sayfa oluşturabilirmiyim ?

      private void linkLabel10_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
      {
  
        using (var fbd = new FolderBrowserDialog())
        {
          DialogResult result = fbd.ShowDialog();
  
          if (result == DialogResult.OK && !string.IsNullOrWhiteSpace(fbd.SelectedPath))
          {
            string fileTest = fbd.SelectedPath.ToString() + "\\"+ comboBox1.Text.Substring(0, comboBox1.Text.IndexOf("*") - 1) +"-"+ comboBox2.Text.Substring(0, comboBox2.Text.IndexOf("(") - 1) +"-"+ comboBox2.Text.Substring(comboBox2.Text.IndexOf("(") + 1, 10) + ".xlsx";
            if (File.Exists(fileTest))
            {
              File.Delete(fileTest);
            }
  
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT [Kişi Adı]=FullName, Firma = ISNULL((SELECT WorkplaceDescription FROM cdWorkplaceDesc WITH(NOLOCK) WHERE cdWorkplaceDesc.WorkplaceCode = EmployeeWorkPlace.WorkplaceCode AND cdWorkplaceDesc.CompanyCode = EmployeeWorkPlace.CompanyCode AND cdWorkplaceDesc.LangCode = 'TR'), SPACE(0) ), Mail = (SELECT TOP 1 CommAddress FROM prCurrAccCommunication WHERE prCurrAccCommunication.CurrAccCode = dbo.cdCurrAcc.CurrAccCode AND prCurrAccCommunication.CommunicationTypeCode = 3 ), Katılım = CASE WHEN Katilim = 1 THEN 'Katıldı' ELSE 'Katılmadı' END FROM cdCurrAcc WITH(NOLOCK) LEFT OUTER JOIN dbo.prCurrAccCommunication ON prCurrAccCommunication.CurrAccTypeCode = cdCurrAcc.CurrAccTypeCode AND prCurrAccCommunication.CurrAccCode = cdCurrAcc.CurrAccCode LEFT OUTER JOIN(SELECT *, SortOrder = ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY CompanyCode, CurrAccTypeCode, CurrAccCode ORDER BY JobStartDate DESC) FROM hrEmployeeWorkPlace WITH(NOLOCK)) AS EmployeeWorkPlace ON EmployeeWorkPlace.CurrAccCode = cdCurrAcc.CurrAccCode AND EmployeeWorkPlace.CurrAccTypeCode = cdCurrAcc.CurrAccTypeCode AND EmployeeWorkPlace.CompanyCode = cdCurrAcc.CompanyCode AND EmployeeWorkPlace.SortOrder = 1 LEFT OUTER JOIN cdWorkPlace WITH(NOLOCK) ON cdWorkPlace.CompanyCode = EmployeeWorkPlace.CompanyCode AND cdWorkPlace.WorkPlaceCode = EmployeeWorkPlace.WorkPlaceCode LEFT OUTER JOIN dbo.ztSinifEgitimiDurum ON ztSinifEgitimiDurum.KisiID = cdCurrAcc.CurrAccCode AND ztSinifEgitimiDurum.KisiTipiID = cdCurrAcc.CurrAccTypeCode WHERE cdCurrAcc.CurrAccTypeCode = 8 AND cdCurrAcc.CurrAccCode<> SPACE(0) AND ztSinifEgitimiDurum.AtamaID = " + AtamaIDBul() + "ORDER BY 4 ", baglan);
            DataSet ds = new DataSet();
            da.Fill(ds);
            SqlDataAdapter da2 = new SqlDataAdapter("select * FROM dbo.ztSinifEgitimiAnket WHERE AtamaID =" + AtamaIDBul(), baglan);
            DataSet ds2 = new DataSet();
            da2.Fill(ds2);
  
            Excel.Application Excel;
            Excel.Worksheet excelWorkSheet;
            Excel.Workbook excelWorkBook;
  
            Excel = new Excel.Application();
            excelWorkBook = Excel.Workbooks.Add();
            excelWorkSheet = (Excel.Worksheet)excelWorkBook.Worksheets.get_Item(1);
            excelWorkSheet.Name = "Katılım Durumu";
  
            foreach (DataTable table in ds.Tables)
              {
                for (int i = 1; i < table.Columns.Count + 1; i++)
                {
                  excelWorkSheet.Cells[1, i] = table.Columns[i - 1].ColumnName;
                }
  
                for (int j = 0; j < table.Rows.Count; j++)
                {
                  for (int k = 0; k < table.Columns.Count; k++)
                  {
                    excelWorkSheet.Cells[j + 2, k + 1] = table.Rows[j].ItemArray[k].ToString();
                  }
                }
              }
  
            //          excelWorkSheet.Cells[1, 1] = "some value";
  
            excelWorkBook.SaveAs(fileTest);
            excelWorkBook.Close();
            Excel.Quit();
            
          }
        }

  15 Ocak 2018 Pazartesi 14:18