none
ASP.NET Web Forms DevExpress Update,Delete İşlemleri RRS feed

 • Genel Tartışma

 • .cs tarafında delete(ASPxGridView1_RowDeleting),update(ASPxGridView1_RowUpdating) gibi işlemleri yapabilmem için örnek kodları paylaşabilir misiniz ? Veritabanı tarafında yazarno(primary key),yazaradi nvarchar,yazarsoyadi(nvarchar) kolonları var.

  Mevcut kodları aşağıda paylaşıyorum.

  1-WebForm1.aspx

      <dx:ASPxGridView ID="ASPxGridView1" KeyFieldName="yazarno" OnRowCommand="ASPxGridView1_RowCommand"
              OnRowUpdating="ASPxGridView1_RowUpdating" OnRowDeleting="ASPxGridView1_RowDeleting"
               OnRowInserting="ASPxGridView1_RowInserting"  runat="server" AutoGenerateColumns="False">
              <Settings ShowGroupPanel="True" />
  <SettingsPopup>
  <HeaderFilter MinHeight="140px"></HeaderFilter>
  </SettingsPopup>
              <SettingsSearchPanel Visible="True" />
              <Columns>
                  
                  <dx:GridViewCommandColumn ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" ShowNewButtonInHeader="True" VisibleIndex="0">
                  </dx:GridViewCommandColumn>
                  <dx:GridViewDataTextColumn Caption="ID" FieldName="yazarno" VisibleIndex="1" Visible="False">
                  </dx:GridViewDataTextColumn>
                  <dx:GridViewDataTextColumn Caption="Ad" FieldName="yazaradi" VisibleIndex="2">
                  </dx:GridViewDataTextColumn>
                  <dx:GridViewDataTextColumn Caption="Soyadı" FieldName="yazarsoyadi" VisibleIndex="3">
                  </dx:GridViewDataTextColumn>
              </Columns>
          </dx:ASPxGridView>          <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server">
            
             
            
          </asp:SqlDataSource>

  2-WebForm1.aspx.cs

  using DevExpress.Web;
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Configuration;
  using System.Data;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;

  namespace WebApplication4
  {
      public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
      {
          SqlConnection con;
          string sqlconn;
          protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
          {


              if (!IsPostBack)
              {
                  GridViewDoldur();
              }
             
         
          }

          void GridViewDoldur()
          {
              DataTable dtbl = new DataTable();

              connection();
              con.Open();
              SqlDataAdapter sqlDa = new SqlDataAdapter("SELECT *FROM yazar",con);
              sqlDa.Fill(dtbl);
              if (dtbl.Rows.Count >0)
              {
                  ASPxGridView1.DataSource = dtbl;
                  ASPxGridView1.DataBind();
              }
                      }

          private void connection()
          {
              sqlconn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["deneme3ConnectionString"].ConnectionString;
              con = new SqlConnection(sqlconn);
          }
   protected void ASPxGridView1_RowUpdating(object sender, DevExpress.Web.Data.ASPxDataUpdatingEventArgs e){

  }

   protected void ASPxGridView1_RowDeleting(object sender, DevExpress.Web.Data.ASPxDataDeletingEventArgs e){

  }


  29 Ekim 2019 Salı 19:58