none
Datagride Enter RRS feed

 • Soru

 • Datagridi  enter basınca bir alt  satıra keçiyor  ama  yapmak istediyim  entere basınca  alt satıra deyilde  hemen  yanındakı hücrelerde dolaşmak  her enter  dedikce saga doğru hücrelere kaysın

  tsk

  3 Ekim 2012 Çarşamba 17:27

Yanıtlar

 • http://www.vb-helper.com/howto_2005_datagridview_enter_key.html

   ' Save the current row number.
    Private m_EditingRow As Integer = -1
    Private Sub DataGridView1_EditingControlShowing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles DataGridView1.EditingControlShowing
      m_EditingRow = DataGridView1.CurrentRow.Index
    End Sub
  
    ' If we just finished editing, restore the current row number.
    Private Sub DataGridView1_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGridView1.SelectionChanged
      If m_EditingRow >= 0 Then
        Dim new_row As Integer = m_EditingRow
        m_EditingRow = -1
        DataGridView1.CurrentCell = _
          DataGridView1.Rows(new_row). _
            Cells(DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex)
      End If
    End Sub
  
    ' Ignore Return keys.
    Private Sub DataGridView1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles DataGridView1.KeyDown
      If e.KeyCode = Keys.Return Then
        Dim cur_cell As DataGridViewCell = DataGridView1.CurrentCell
        Dim col As Integer = cur_cell.ColumnIndex
        col = (col + 1) Mod DataGridView1.Columns.Count
        cur_cell = DataGridView1.CurrentRow.Cells(col)
        DataGridView1.CurrentCell = cur_cell
  
        e.Handled = True
      End If
    End Sub

  • Yanıt Olarak İşaretleyen sahib745 3 Ekim 2012 Çarşamba 18:01
  3 Ekim 2012 Çarşamba 18:00
  Moderatör