none
Uncaught ReferenceError: urchinTracker is not defined hatası RRS feed

 • Soru

 • Uncaught ReferenceError: urchinTracker is not defined

  bu hatayı nasıl çözebilirim $ tanımlı olmadığından dolayı diye bir açıklama buldum nette ama tam anlamıyla anlayamadım

  30 Ocak 2014 Perşembe 05:48

Yanıtlar

 • Kodları inceliyorum. Mail olarak dönüş yaparım size.

  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Iletişim: Mail Gönder

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 5 Şubat 2014 Çarşamba 07:17
  30 Ocak 2014 Perşembe 07:23
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • JavaScript'inizi paylaşırmısınız ? Bir çok neden olabilir. içeriği bilmeden yorum yapmak zor.

  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Iletişim: Mail Gönder

  30 Ocak 2014 Perşembe 06:40
  Moderatör
 • /*! jQuery v1.8.2 jquery.com | jquery.org/license */
  (function(a,b){function G(a){var b=F[a]={};return p.each(a.split(s),function(a,c){b[c]=!0}),b}function J(a,c,d){if(d===b&&a.nodeType===1){var e="data-"+c.replace(I,"-$1").toLowerCase();d=a.getAttribute(e);if(typeof d=="string"){try{d=d==="true"?!0:d==="false"?!1:d==="null"?null:+d+""===d?+d:H.test(d)?p.parseJSON(d):d}catch(f){}p.data(a,c,d)}else d=b}return d}function K(a){var b;for(b in a){if(b==="data"&&p.isEmptyObject(a[b]))continue;if(b!=="toJSON")return!1}return!0}function ba(){return!1}function bb(){return!0}function bh(a){return!a||!a.parentNode||a.parentNode.nodeType===11}function bi(a,b){do a=a[b];while(a&&a.nodeType!==1);return a}function bj(a,b,c){b=b||0;if(p.isFunction(b))return p.grep(a,function(a,d){var e=!!b.call(a,d,a);return e===c});if(b.nodeType)return p.grep(a,function(a,d){return a===b===c});if(typeof b=="string"){var d=p.grep(a,function(a){return a.nodeType===1});if(be.test(b))return p.filter(b,d,!c);b=p.filter(b,d)}return p.grep(a,function(a,d){return p.inArray(a,b)>=0===c})}function bk(a){var b=bl.split("|"),c=a.createDocumentFragment();if(c.createElement)while(b.length)c.createElement(b.pop());return c}function bC(a,b){return a.getElementsByTagName(b)[0]||a.appendChild(a.ownerDocument.createElement(b))}function bD(a,b){if(b.nodeType!==1||!p.hasData(a))return;var c,d,e,f=p._data(a),g=p._data(b,f),h=f.events;if(h){delete g.handle,g.events={};for(c in h)for(d=0,e=h[c].length;d<e;d++)p.event.add(b,c,h[c][d])}g.data&&(g.data=p.extend({},g.data))}function bE(a,b){var c;if(b.nodeType!==1)return;b.clearAttributes&&b.clearAttributes(),b.mergeAttributes&&b.mergeAttributes(a),c=b.nodeName.toLowerCase(),c==="object"?(b.parentNode&&(b.outerHTML=a.outerHTML),p.support.html5Clone&&a.innerHTML&&!p.trim(b.innerHTML)&&(b.innerHTML=a.innerHTML)):c==="input"&&bv.test(a.type)?(b.defaultChecked=b.checked=a.checked,b.value!==a.value&&(b.value=a.value)):c==="option"?b.selected=a.defaultSelected:c==="input"||c==="textarea"?b.defaultValue=a.defaultValue:c==="script"&&b.text!==a.text&&(b.text=a.text),b.removeAttribute(p.expando)}function bF(a){return typeof a.getElementsByTagName!="undefined"?a.getElementsByTagName("*"):typeof a.querySelectorAll!="undefined"?a.querySelectorAll("*"):[]}function bG(a){bv.test(a.type)&&(a.defaultChecked=a.checked)}function bY(a,b){if(b in a)return b;var c=b.charAt(0).toUpperCase()+b.slice(1),d=b,e=bW.length;while(e--){b=bW[e]+c;if(b in a)return b}return d}function bZ(a,b){return a=b||a,p.css(a,"display")==="none"||!p.contains(a.ownerDocument,a)}function b$(a,b){var c,d,e=[],f=0,g=a.length;for(;f<g;f++){c=a[f];if(!c.style)continue;e[f]=p._data(c,"olddisplay"),b?(!e[f]&&c.style.display==="none"&&(c.style.display=""),c.style.display===""&&bZ(c)&&(e[f]=p._data(c,"olddisplay",cc(c.nodeName)))):(d=bH(c,"display"),!e[f]&&d!=="none"&&p._data(c,"olddisplay",d))}for(f=0;f<g;f++){c=a[f];if(!c.style)continue;if(!b||c.style.display==="none"||c.style.display==="")c.style.display=b?e[f]||"":"none"}return a}function b_(a,b,c){var d=bP.exec(b);return d?Math.max(0,d[1]-(c||0))+(d[2]||"px"):b}function ca(a,b,c,d){var e=c===(d?"border":"content")?4:b==="width"?1:0,f=0;for(;e<4;e+=2)c==="margin"&&(f+=p.css(a,c+bV[e],!0)),d?(c==="content"&&(f-=parseFloat(bH(a,"padding"+bV[e]))||0),c!=="margin"&&(f-=parseFloat(bH(a,"border"+bV[e]+"Width"))||0)):(f+=parseFloat(bH(a,"padding"+bV[e]))||0,c!=="padding"&&(f+=parseFloat(bH(a,"border"+bV[e]+"Width"))||0));return f}function cb(a,b,c){var d=b==="width"?a.offsetWidth:a.offsetHeight,e=!0,f=p.support.boxSizing&&p.css(a,"boxSizing")==="border-box";if(d<=0||d==null){d=bH(a,b);if(d<0||d==null)d=a.style[b];if(bQ.test(d))return d;e=f&&(p.support.boxSizingReliable||d===a.style[b]),d=parseFloat(d)||0}return d+ca(a,b,c||(f?"border":"content"),e)+"px"}function cc(a){if(bS[a])return bS[a];var b=p("<"+a+">").appendTo(e.body),c=b.css("display");b.remove();if(c==="none"||c===""){bI=e.body.appendChild(bI||p.extend(e.createElement("iframe"),{frameBorder:0,width:0,height:0}));if(!bJ||!bI.createElement)bJ=(bI.contentWindow||bI.contentDocument).document,bJ.write("<!doctype html><html><body>"),bJ.close();b=bJ.body.appendChild(bJ.createElement(a)),c=bH(b,"display"),e.body.removeChild(bI)}return bS[a]=c,c}function ci(a,b,c,d){var e;if(p.isArray(b))p.each(b,function(b,e){c||ce.test(a)?d(a,e):ci(a+"["+(typeof e=="object"?b:"")+"]",e,c,d)});else if(!c&&p.type(b)==="object")for(e in b)ci(a+"["+e+"]",b[e],c,d);else d(a,b)}function cz(a){return function(b,c){typeof b!="string"&&(c=b,b="*");var d,e,f,g=b.toLowerCase().split(s),h=0,i=g.length;if(p.isFunction(c))for(;h<i;h++)d=g[h],f=/^\+/.test(d),f&&(d=d.substr(1)||"*"),e=a[d]=a[d]||[],e[f?"unshift":"push"](c)}}function cA(a,c,d,e,f,g){f=f||c.dataTypes[0],g=g||{},g[f]=!0;var h,i=a[f],j=0,k=i?i.length:0,l=a===cv;for(;j<k&&(l||!h);j++)h=i[j](c,d,e),typeof h=="string"&&(!l||g[h]?h=b:(c.dataTypes.unshift(h),h=cA(a,c,d,e,h,g)));return(l||!h)&&!g["*"]&&(h=cA(a,c,d,e,"*",g)),h}function cB(a,c){var d,e,f=p.ajaxSettings.flatOptions||{};for(d in c)c[d]!==b&&((f[d]?a:e||(e={}))[d]=c[d]);e&&p.extend(!0,a,e)}function cC(a,c,d){var e,f,g,h,i=a.contents,j=a.dataTypes,k=a.responseFields;for(f in k)f in d&&(c[k[f]]=d[f]);while(j[0]==="*")j.shift(),e===b&&(e=a.mimeType||c.getResponseHeader("content-type"));if(e)for(f in i)if(i[f]&&i[f].test(e)){j.unshift(f);break}if(j[0]in d)g=j[0];else{for(f in d){if(!j[0]||

  30 Ocak 2014 Perşembe 06:58
 • a.converters[f+" "+j[0]]){g=f;break}h||(h=f)}g=g||h}if(g)return g!==j[0]&&j.unshift(g),d[g]}function cD(a,b){var c,d,e,f,g=a.dataTypes.slice(),h=g[0],i={},j=0;a.dataFilter&&(b=a.dataFilter(b,a.dataType));if(g[1])for(c in a.converters)i[c.toLowerCase()]=a.converters[c];for(;e=g[++j];)if(e!=="*"){if(h!=="*"&&h!==e){c=i[h+" "+e]||i["* "+e];if(!c)for(d in i){f=d.split(" ");if(f[1]===e){c=i[h+" "+f[0]]||i["* "+f[0]];if(c){c===!0?c=i[d]:i[d]!==!0&&(e=f[0],g.splice(j--,0,e));break}}}if(c!==!0)if(c&&a["throws"])b=c(b);else try{b=c(b)}catch(k){return{state:"parsererror",error:c?k:"No conversion from "+h+" to "+e}}}h=e}return{state:"success",data:b}}function cL(){try{return new a.XMLHttpRequest}catch(b){}}function cM(){try{return new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}}function cU(){return setTimeout(function(){cN=b},0),cN=p.now()}function cV(a,b){p.each(b,function(b,c){var d=(cT[b]||[]).concat(cT["*"]),e=0,f=d.length;for(;e<f;e++)if(d[e].call(a,b,c))return})}function cW(a,b,c){var d,e=0,f=0,g=cS.length,h=p.Deferred().always(function(){delete i.elem}),i=function(){var b=cN||cU(),c=Math.max(0,j.startTime+j.duration-b),d=1-(c/j.duration||0),e=0,f=j.tweens.length;for(;e<f;e++)j.tweens[e].run(d);return h.notifyWith(a,[j,d,c]),d<1&&f?c:(h.resolveWith(a,[j]),!1)},j=h.promise({elem:a,props:p.extend({},b),opts:p.extend(!0,{specialEasing:{}},c),originalProperties:b,originalOptions:c,startTime:cN||cU(),duration:c.duration,tweens:[],createTween:function(b,c,d){var e=p.Tween(a,j.opts,b,c,j.opts.specialEasing[b]||j.opts.easing);return j.tweens.push(e),e},stop:function(b){var c=0,d=b?j.tweens.length:0;for(;c<d;c++)j.tweens[c].run(1);return b?h.resolveWith(a,[j,b]):h.rejectWith(a,[j,b]),this}}),k=j.props;cX(k,j.opts.specialEasing);for(;e<g;e++){d=cS[e].call(j,a,k,j.opts);if(d)return d}return cV(j,k),p.isFunction(j.opts.start)&&j.opts.start.call(a,j),p.fx.timer(p.extend(i,{anim:j,queue:j.opts.queue,elem:a})),j.progress(j.opts.progress).done(j.opts.done,j.opts.complete).fail(j.opts.fail).always(j.opts.always)}function cX(a,b){var c,d,e,f,g;for(c in a){d=p.camelCase(c),e=b[d],f=a[c],p.isArray(f)&&(e=f[1],f=a[c]=f[0]),c!==d&&(a[d]=f,delete a[c]),g=p.cssHooks[d];if(g&&"expand"in g){f=g.expand(f),delete a[d];for(c in f)c in a||(a[c]=f[c],b[c]=e)}else b[d]=e}}function cY(a,b,c){var d,e,f,g,h,i,j,k,l=this,m=a.style,n={},o=[],q=a.nodeType&&bZ(a);c.queue||(j=p._queueHooks(a,"fx"),j.unqueued==null&&(j.unqueued=0,k=j.empty.fire,j.empty.fire=function(){j.unqueued||k()}),j.unqueued++,l.always(function(){l.always(function(){j.unqueued--,p.queue(a,"fx").length||j.empty.fire()})})),a.nodeType===1&&("height"in b||"width"in b)&&(c.overflow=[m.overflow,m.overflowX,m.overflowY],p.css(a,"display")==="inline"&&p.css(a,"float")==="none"&&(!p.support.inlineBlockNeedsLayout||cc(a.nodeName)==="inline"?m.display="inline-block":m.zoom=1)),c.overflow&&(m.overflow="hidden",p.support.shrinkWrapBlocks||l.done(function(){m.overflow=c.overflow[0],m.overflowX=c.overflow[1],m.overflowY=c.overflow[2]}));for(d in b){f=b[d];if(cP.exec(f)){delete b[d];if(f===(q?"hide":"show"))continue;o.push(d)}}g=o.length;if(g){h=p._data(a,"fxshow")||p._data(a,"fxshow",{}),q?p(a).show():l.done(function(){p(a).hide()}),l.done(function(){var b;p.removeData(a,"fxshow",!0);for(b in n)p.style(a,b,n[b])});for(d=0;d<g;d++)e=o[d],i=l.createTween(e,q?h[e]:0),n[e]=h[e]||p.style(a,e),e in h||(h[e]=i.start,q&&(i.end=i.start,i.start=e==="width"||e==="height"?1:0))}}function cZ(a,b,c,d,e){return new cZ.prototype.init(a,b,c,d,e)}function c$(a,b){var c,d={height:a},e=0;b=b?1:0;for(;e<4;e+=2-b)c=bV[e],d["margin"+c]=d["padding"+c]=a;return b&&(d.opacity=d.width=a),d}function da(a){return p.isWindow(a)?a:a.nodeType===9?a.defaultView||a.parentWindow:!1}var c,d,e=a.document,f=a.location,g=a.navigator,h=a.jQuery,i=a.

  30 Ocak 2014 Perşembe 06:59
 • $,j=Array.prototype.push,k=Array.prototype.slice,l=Array.prototype.indexOf,m=Object.prototype.toString,n=Object.prototype.hasOwnProperty,o=String.prototype.trim,p=function(a,b){return new p.fn.init(a,b,c)},q=/[\-+]?(?:\d*\.|)\d+(?:[eE][\-+]?\d+|)/.source,r=/\S/,s=/\s+/,t=/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g,u=/^(?:[^#<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]*)$)/,v=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/\1>|)$/,w=/^[\],:{}\s]*$/,x=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,y=/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[\da-fA-F]{4})/g,z=/"[^"\\\r\n]*"|true|false|null|-?(?:\d\d*\.|)\d+(?:[eE][\-+]?\d+|)/g,A=/^-ms-/,B=/-([\da-z])/gi,C=function(a,b){return(b+"").toUpperCase()},D=function(){e.addEventListener?(e.removeEventListener("DOMContentLoaded",D,!1),p.ready()):e.readyState==="complete"&&(e.detachEvent("onreadystatechange",D),p.ready())},E={};p.fn=p.prototype={constructor:p,init:function(a,c,d){var f,g,h,i;if(!a)return this;if(a.nodeType)return this.context=this[0]=a,this.length=1,this;if(typeof a=="string"){a.charAt(0)==="<"&&a.charAt(a.length-1)===">"&&a.length>=3?f=[null,a,null]:f=u.exec(a);if(f&&(f[1]||!c)){if(f[1])return c=c instanceof p?c[0]:c,i=c&&c.nodeType?c.ownerDocument||c:e,a=p.parseHTML(f[1],i,!0),v.test(f[1])&&p.isPlainObject(c)&&this.attr.call(a,c,!0),p.merge(this,a);g=e.getElementById(f[2]);if(g&&g.parentNode){if(g.id!==f[2])return d.find(a);this.length=1,this[0]=g}return this.context=e,this.selector=a,this}return!c||c.jquery?(c||d).find(a):this.constructor(c).find(a)}return p.isFunction(a)?d.ready(a):(a.selector!==b&&(this.selector=a.selector,this.context=a.context),p.makeArray(a,this))},selector:"",jquery:"1.8.2",length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return k.call(this)},get:function(a){return a==null?this.toArray():a<0?this[this.length+a]:this[a]},pushStack:function(a,b,c){var d=p.merge(this.constructor(),a);return d.prevObject=this,d.context=this.context,b==="find"?d.selector=this.selector+(this.selector?" ":"")+c:b&&(d.selector=this.selector+"."+b+"("+c+")"),d},each:function(a,b){return p.each(this,a,b)},ready:function(a){return p.ready.promise().done(a),this},eq:function(a){return a=+a,a===-1?this.slice(a):this.slice(a,a+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(k.apply(this,arguments),"slice",k.call(arguments).join(","))},map:function(a){return this.pushStack(p.map(this,function(b,c){return a.call(b,c,b)}))},end:function(){return this.prevObject||this.constructor(null)},push:j,sort:[].sort,splice:[].splice},p.fn.init.prototype=p.fn,p.extend=p.fn.extend=function(){var a,c,d,e,f,g,h=arguments[0]||{},i=1,j=arguments.length,k=!1;typeof h=="boolean"&&(k=h,h=arguments[1]||{},i=2),typeof h!="object"&&!p.isFunction(h)&&(h={}),j===i&&(h=this,--i);for(;i<j;i++)if((a=arguments[i])!=null)for(c in a){d=h[c],e=a[c];if(h===e)continue;k&&e&&(p.isPlainObject(e)||(f=p.isArray(e)))?(f?(f=!1,g=d&&p.isArray(d)?d:[]):g=d&&p.isPlainObject(d)?d:{},h[c]=p.extend(k,g,e)):e!==b&&(h[c]=e)}return h},p.extend({noConflict:function(b){return a.$===p&&(a.$=i),b&&a.jQuery===p&&(a.jQuery=h),p},isReady:!1,readyWait:1,holdReady:function(a){a?p.readyWait++:p.ready(!0)},ready:function(a){if(a===!0?--p.readyWait:p.isReady)return;if(!e.body)return setTimeout(p.ready,1);p.isReady=!0;if(a!==!0&&--p.readyWait>0)return;d.resolveWith(e,[p]),p.fn.trigger&&p(e).trigger("ready").off("ready")},isFunction:function(a){return p.type(a)==="function"},isArray:Array.isArray||function(a){return p.type(a)==="array"},isWindow:function(a){return a!=null&&a==a.window},isNumeric:function(a){return!isNaN(parseFloat(a))&&isFinite(a)},type:function(a){return a==null?String(a):E[m.call(a)]||"object"},isPlainObject:function(a){if(!a||p.type(a)!=="object"||a.nodeType||p.isWindow(a))return!1;try{if(a.constructor&&!n.call(a,"constructor")&&!n.call(a.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return!1}catch(c){return!1}var d;for(d in a);return d===b||n.call(a,d)},isEmptyObject:function(a){var b;for(b in a)return!1;return!0},error:function(a){throw new Error(a)},parseHTML:function(a,b,c){var d;return!a||typeof a!="string"?null:(typeof b=="boolean"&&(c=b,b=0),b=b||e,(d=v.exec(a))?[b.createElement(d[1])]:(d=p.buildFragment([a],b,c?null:[]),p.merge([],(d.cacheable?p.clone(d.fragment):d.fragment).childNodes)))},parseJSON:function(b){if(!b||typeof b!="string")return null;b=p.trim(b);if(a.JSON&&a.JSON.parse)return a.JSON.parse(b);if(w.test(b.replace(y,"@").replace(z,"]").replace(x,"")))return(new Function("return "+b))();p.error("Invalid JSON: "+b)},parseXML:function(c){var d,e;if(!c||typeof c!="string")return null;try{a.DOMParser?(e=new DOMParser,d=e.parseFromString(c,"text/xml")):(d=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"),d.async="false",d.loadXML(c))}catch(f){d=b}return(!d||!d.documentElement||d.getElementsByTagName("parsererror").length)&&p.error("Invalid XML: "+c),d},noop:function(){},globalEval:function(b){b&&r.test(b)&&(a.execScript||function(b){a.eval.call(a,b)})(b)},camelCase:function(a){return a.replace(A,"ms-").replace(B,C)},nodeName:function(a,b){return a.nodeName&&a.nodeName.toLowerCase()===b.toLowerCase()},each:function(a,c,d){var e,f=0,g=a.length,h=g===b||p.isFunction(a);if(d){if(h){for(e in a)if(c.apply(a[e],d)===!1)break}else for(;f<g;)if(c.apply(a[f++],d)===!1)break}else if(h){for(e in a)if(c.call(a[e],e,a[e])===!1)break}else for(;f<g;)if(c.call(a[f],f,a[f++])===!1)break;return a},trim:o&&!o.call(" ")?function(a){return a==null?"":o.call(a)}:function(a){return a==null?"":(a+"").replace(t,"")},makeArray:function(a,b){var c,d=b||[];return a!=null&&(c=p.type(a),a.length==null||c==="string"||c==="function"||c==="regexp"||p.isWindow(a)?j.call(d,a):p.merge(d,a)),d},inArray:function(a,b,c){var d;if(b){if(l)return l.call(b,a,c);d=b.length,c=c?c<0?Math.max(0,d+c):c:0;for(;c<d;c++)if(c in b&&b[c]===a)return c}return-1},merge:function(a,c){var 
  $,j=Array.prototype.push,k=Array.prototype.slice,l=Array.prototype.indexOf,m=Object.prototype.toString,n=Object.prototype.hasOwnProperty,o=String.prototype.trim,p=function(a,b){return new p.fn.init(a,b,c)},q=/[\-+]?(?:\d*\.|)\d+(?:[eE][\-+]?\d+|)/.source,r=/\S/,s=/\s+/,t=/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g,u=/^(?:[^#<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]*)$)/,v=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/\1>|)$/,w=/^[\],:{}\s]*$/,x=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,y=/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[\da-fA-F]{4})/g,z=/"[^"\\\r\n]*"|true|false|null|-?(?:\d\d*\.|)\d+(?:[eE][\-+]?\d+|)/g,A=/^-ms-/,B=/-([\da-z])/gi,C=function(a,b){return(b+"").toUpperCase()},D=function(){e.addEventListener?(e.removeEventListener("DOMContentLoaded",D,!1),p.ready()):e.readyState==="complete"&&(e.detachEvent("onreadystatechange",D),p.ready())},E={};p.fn=p.prototype={constructor:p,init:function(a,c,d){var f,g,h,i;if(!a)return this;if(a.nodeType)return this.context=this[0]=a,this.length=1,this;if(typeof a=="string"){a.charAt(0)==="<"&&a.charAt(a.length-1)===">"&&a.length>=3?f=[null,a,null]:f=u.exec(a);if(f&&(f[1]||!c)){if(f[1])return c=c instanceof p?c[0]:c,i=c&&c.nodeType?c.ownerDocument||c:e,a=p.parseHTML(f[1],i,!0),v.test(f[1])&&p.isPlainObject(c)&&this.attr.call(a,c,!0),p.merge(this,a);g=e.getElementById(f[2]);if(g&&g.parentNode){if(g.id!==f[2])return d.find(a);this.length=1,this[0]=g}return this.context=e,this.selector=a,this}return!c||c.jquery?(c||d).find(a):this.constructor(c).find(a)}return p.isFunction(a)?d.ready(a):(a.selector!==b&&(this.selector=a.selector,this.context=a.context),p.makeArray(a,this))},selector:"",jquery:"1.8.2",length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return k.call(this)},get:function(a){return a==null?this.toArray():a<0?this[this.length+a]:this[a]},pushStack:function(a,b,c){var d=p.merge(this.constructor(),a);return d.prevObject=this,d.context=this.context,b==="find"?d.selector=this.selector+(this.selector?" ":"")+c:b&&(d.selector=this.selector+"."+b+"("+c+")"),d},each:function(a,b){return p.each(this,a,b)},ready:function(a){return p.ready.promise().done(a),this},eq:function(a){return a=+a,a===-1?this.slice(a):this.slice(a,a+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(k.apply(this,arguments),"slice",k.call(arguments).join(","))},map:function(a){return this.pushStack(p.map(this,function(b,c){return a.call(b,c,b)}))},end:function(){return this.prevObject||this.constructor(null)},push:j,sort:[].sort,splice:[].splice},p.fn.init.prototype=p.fn,p.extend=p.fn.extend=function(){var a,c,d,e,f,g,h=arguments[0]||{},i=1,j=arguments.length,k=!1;typeof h=="boolean"&&(k=h,h=arguments[1]||{},i=2),typeof h!="object"&&!p.isFunction(h)&&(h={}),j===i&&(h=this,--i);for(;i<j;i++)if((a=arguments[i])!=null)for(c in a){d=h[c],e=a[c];if(h===e)continue;k&&e&&(p.isPlainObject(e)||(f=p.isArray(e)))?(f?(f=!1,g=d&&p.isArray(d)?d:[]):g=d&&p.isPlainObject(d)?d:{},h[c]=p.extend(k,g,e)):e!==b&&(h[c]=e)}return h},p.extend({noConflict:function(b){return a.$===p&&(a.$=i),b&&a.jQuery===p&&(a.jQuery=h),p},isReady:!1,readyWait:1,holdReady:function(a){a?p.readyWait++:p.ready(!0)},ready:function(a){if(a===!0?--p.readyWait:p.isReady)return;if(!e.body)return setTimeout(p.ready,1);p.isReady=!0;if(a!==!0&&--p.readyWait>0)return;d.resolveWith(e,[p]),p.fn.trigger&&p(e).trigger("ready").off("ready")},isFunction:function(a){return p.type(a)==="function"},isArray:Array.isArray||function(a){return p.type(a)==="array"},isWindow:function(a){return a!=null&&a==a.window},isNumeric:function(a){return!isNaN(parseFloat(a))&&isFinite(a)},type:function(a){return a==null?String(a):E[m.call(a)]||"object"},isPlainObject:function(a){if(!a||p.type(a)!=="object"||a.nodeType||p.isWindow(a))return!1;try{if(a.constructor&&!n.call(a,"constructor")&&!n.call(a.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return!1}catch(c){return!1}var d;for(d in a);return d===b||n.call(a,d)},isEmptyObject:function(a){var b;for(b in a)return!1;return!0},error:function(a){throw new Error(a)},parseHTML:function(a,b,c){var d;return!a||typeof a!="string"?null:(typeof b=="boolean"&&(c=b,b=0),b=b||e,(d=v.exec(a))?[b.createElement(d[1])]:(d=p.buildFragment([a],b,c?null:[]),p.merge([],(d.cacheable?p.clone(d.fragment):d.fragment).childNodes)))},parseJSON:function(b){if(!b||typeof b!="string")return null;b=p.trim(b);if(a.JSON&&a.JSON.parse)return a.JSON.parse(b);if(w.test(b.replace(y,"@").replace(z,"]").replace(x,"")))return(new Function("return "+b))();p.error("Invalid JSON: "+b)},parseXML:function(c){var d,e;if(!c||typeof c!="string")return null;try{a.DOMParser?(e=new DOMParser,d=e.parseFromString(c,"text/xml")):(d=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"),d.async="false",d.loadXML(c))}catch(f){d=b}return(!d||!d.documentElement||d.getElementsByTagName("parsererror").length)&&p.error("Invalid XML: "+c),d},noop:function(){},globalEval:function(b){b&&r.test(b)&&(a.execScript||function(b){a.eval.call(a,b)})(b)},camelCase:function(a){return a.replace(A,"ms-").replace(B,C)},nodeName:function(a,b){return a.nodeName&&a.nodeName.toLowerCase()===b.toLowerCase()},each:function(a,c,d){var e,f=0,g=a.length,h=g===b||p.isFunction(a);if(d){if(h){for(e in a)if(c.apply(a[e],d)===!1)break}else for(;f<g;)if(c.apply(a[f++],d)===!1)break}else if(h){for(e in a)if(c.call(a[e],e,a[e])===!1)break}else for(;f<g;)if(c.call(a[f],f,a[f++])===!1)break;return a},trim:o&&!o.call(" ")?function(a){return a==null?"":o.call(a)}:function(a){return a==null?"":(a+"").replace(t,"")},makeArray:function(a,b){var c,d=b||[];return a!=null&&(c=p.type(a),a.length==null||c==="string"||c==="function"||c==="regexp"||p.isWindow(a)?j.call(d,a):p.merge(d,a)),d},inArray:function(a,b,c){var d;if(b){if(l)return l.call(b,a,c);d=b.length,c=c?c<0?Math.max(0,d+c):c:0;for(;c<d;c++)if(c in b&&b[c]===a)return c}return-1},merge:function(a,c){var 

  30 Ocak 2014 Perşembe 06:59
 • d=c.length,e=a.length,f=0;if(typeof d=="number")for(;f<d;f++)a[e++]=c[f];else while(c[f]!==b)a[e++]=c[f++];return a.length=e,a},grep:function(a,b,c){var d,e=[],f=0,g=a.length;c=!!c;for(;f<g;f++)d=!!b(a[f],f),c!==d&&e.push(a[f]);return e},map:function(a,c,d){var e,f,g=[],h=0,i=a.length,j=a instanceof p||i!==b&&typeof i=="number"&&(i>0&&a[0]&&a[i-1]||i===0||p.isArray(a));if(j)for(;h<i;h++)e=c(a[h],h,d),e!=null&&(g[g.length]=e);else for(f in a)e=c(a[f],f,d),e!=null&&(g[g.length]=e);return g.concat.apply([],g)},guid:1,proxy:function(a,c){var d,e,f;return typeof c=="string"&&(d=a[c],c=a,a=d),p.isFunction(a)?(e=k.call(arguments,2),f=function(){return a.apply(c,e.concat(k.call(arguments)))},f.guid=a.guid=a.guid||p.guid++,f):b},access:function(a,c,d,e,f,g,h){var i,j=d==null,k=0,l=a.length;if(d&&typeof d=="object"){for(k in d)p.access(a,c,k,d[k],1,g,e);f=1}else if(e!==b){i=h===b&&p.isFunction(e),j&&(i?(i=c,c=function(a,b,c){return i.call(p(a),c)}):(c.call(a,e),c=null));if(c)for(;k<l;k++)c(a[k],d,i?e.call(a[k],k,c(a[k],d)):e,h);f=1}return f?a:j?c.call(a):l?c(a[0],d):g},now:function(){return(new Date).getTime()}}),p.ready.promise=function(b){if(!d){d=p.Deferred();if(e.readyState==="complete")setTimeout(p.ready,1);else if(e.addEventListener)e.addEventListener("DOMContentLoaded",D,!1),a.addEventListener("load",p.ready,!1);else{e.attachEvent("onreadystatechange",D),a.attachEvent("onload",p.ready);var c=!1;try{c=a.frameElement==null&&e.documentElement}catch(f){}c&&c.doScroll&&function g(){if(!p.isReady){try{c.doScroll("left")}catch(a){return setTimeout(g,50)}p.ready()}}()}}return d.promise(b)},p.each("Boolean Number String Function Array Date RegExp Object".split(" "),function(a,b){E["[object "+b+"]"]=b.toLowerCase()}),c=p(e);var F={};p.Callbacks=function(a){a=typeof a=="string"?F[a]||G(a):p.extend({},a);var c,d,e,f,g,h,i=[],j=!a.once&&[],k=function(b){c=a.memory&&b,d=!0,h=f||0,f=0,g=i.length,e=!0;for(;i&&h<g;h++)if(i[h].apply(b[0],b[1])===!1&&a.stopOnFalse){c=!1;break}e=!1,i&&(j?j.length&&k(j.shift()):c?i=[]:l.disable())},l={add:function(){if(i){var b=i.length;(function d(b){p.each(b,function(b,c){var e=p.type(c);e==="function"&&(!a.unique||!l.has(c))?i.push(c):c&&c.length&&e!=="string"&&d(c)})})(arguments),e?g=i.length:c&&(f=b,k(c))}return this},remove:function(){return i&&p.each(arguments,function(a,b){var c;while((c=p.inArray(b,i,c))>-1)i.splice(c,1),e&&(c<=g&&g--,c<=h&&h--)}),this},has:function(a){return p.inArray(a,i)>-1},empty:function(){return i=[],this},disable:function(){return i=j=c=b,this},disabled:function(){return!i},lock:function(){return j=b,c||l.disable(),this},locked:function(){return!j},fireWith:function(a,b){return b=b||[],b=[a,b.slice?b.slice():b],i&&(!d||j)&&(e?j.push(b):k(b)),this},fire:function(){return l.fireWith(this,arguments),this},fired:function(){return!!d}};return l},p.extend({Deferred:function(a){var b=[["resolve","done",p.Callbacks("once memory"),"resolved"],["reject","fail",p.Callbacks("once memory"),"rejected"],["notify","progress",p.Callbacks("memory")]],c="pending",d={state:function(){return c},always:function(){return e.done(arguments).fail(arguments),this},then:function(){var a=arguments;return p.Deferred(function(c){p.each(b,function(b,d){var f=d[0],g=a[b];e[d[1]](p.isFunction(g)?function(){var a=g.apply(this,arguments);a&&p.isFunction(a.promise)?a.promise().done(c.resolve).fail(c.reject).progress(c.notify):c[f+"With"](this===e?c:this,[a])}:c[f])}),a=null}).promise()},promise:function(a){return a!=null?p.extend(a,d):d}},e={};return d.pipe=d.then,p.each(b,function(a,f){var g=f[2],h=f[3];d[f[1]]=g.add,h&&g.add(function(){c=h},b[a^1][2].disable,b[2][2].lock),e[f[0]]=g.fire,e[f[0]+"With"]=g.fireWith}),d.promise(e),a&&a.call(e,e),e},when:function(a){var b=0,c=k.call(arguments),d=c.length,e=d!==1||a&&p.isFunction(a.promise)?d:0,f=e===1?a:p.Deferred(),g=function(a,b,c){return function(d){b[a]=this,c[a]=arguments.length>1?k.call(arguments):d,c===h?f.notifyWith(b,c):--e||f.resolveWith(b,c)}},h,i,j;if(d>1){h=new Array(d),i=new Array(d),j=new Array(d);for(;b<d;b++)c[b]&&p.isFunction(c[b].promise)?c[b].promise().done(g(b,j,c)).fail(f.reject).progress(g(b,i,h)):--e}return e||f.resolveWith(j,c),f.promise()}}),p.support=function(){var b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n=e.createElement("div");n.setAttribute("className","t"),n.innerHTML="  <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input type='checkbox'/>",c=n.getElementsByTagName("*"),d=n.getElementsByTagName("a")[0],d.style.cssText="top:1px;float:left;opacity:.5";if(!c||!c.length)return{};f=e.createElement("select"),g=f.appendChild(e.createElement("option")),h=n.getElementsByTagName("input")[0],b={leadingWhitespace:n.firstChild.nodeType===3,tbody:!n.getElementsByTagName("tbody").length,htmlSerialize:!!n.getElementsByTagName("link").length,style:/top/.test(d.getAttribute("style")),hrefNormalized:d.getAttribute("href")==="/a",opacity:/^0.5/.test(d.style.opacity),cssFloat:!!d.style.cssFloat,checkOn:h.value==="on",optSelected:g.selected,getSetAttribute:n.className!=="t",enctype:!!e.createElement("form").enctype,html5Clone:e.createElement("nav").cloneNode(!0).outerHTML!=="<:nav></:nav>",boxModel:e.compatMode==="CSS1Compat",submitBubbles:!0,changeBubbles:!0,focusinBubbles:!1,deleteExpando:!0,noCloneEvent:!0,inlineBlockNeedsLayout:!1,shrinkWrapBlocks:!1,reliableMarginRight:!0,boxSizingReliable:!0,pixelPosition:!1},h.checked=!0,b.noCloneChecked=h.cloneNode(!0).checked,f.disabled=!0,b.optDisabled=!g.disabled;try{delete n.test}catch(o){b.deleteExpando=!1}!n.addEventListener&&n.attachEvent&&n.fireEvent&&(n.attachEvent("onclick",m=function(){b.noCloneEvent=!1}),n.cloneNode(!0).fireEvent("onclick"),n.detachEvent("onclick",m)),h=e.createElement("input"),h.value="t",h.setAttribute("type","radio"),b.radioValue=h.value==="t",h.setAttribute("checked","checked"),h.setAttribute("name","t"),n.appendChild(h),i=e.createDocumentFragment(),i.appendChild(n.lastChild),b.checkClone=i.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,b.appendChecked=h.checked,i.removeChild(h),i.appendChild(n);if(n.attachEvent)for(k in{submit:!0,change:!0,focusin:!0})j="on"+k,l=j in n,l||(n.setAttribute(j,"return;"),l=typeof n[j]=="function"),b[k+"Bubbles"]=l;return p(function(){var c,d,f,g,h="padding:0;margin:0;border:0;display:block;overflow:hidden;",i=e.getElementsByTagName("body")[0];if(!i)return;c=e.createElement("div"),c.style.cssText="visibility:hidden;border:0;width:0;height:0;;top:0;margin-top:1px",i.insertBefore(c,i.firstChild),d=e.createElement("div"),c.appendChild(d),d.innerHTML="<table><tr><td></td><td>t</td></tr></table>",f=d.getElementsByTagName("td"),f[0].style.cssText="padding:0;margin:0;border:0;display:none",l=f[0].offsetHeight===0,f[0].style.display="",f[1].style.display="none",b.reliableHiddenOffsets=l&&f[0].offsetHeight===0,d.innerHTML="",d.style.cssText="box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;padding:1px;border:1px;display:block;width:4px;margin-top:1%;;top:1%;",b.boxSizing=d.offsetWidth===4,b.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=i.offsetTop!==1,a.getComputedStyle&&(b.pixelPosition=(a.getComputedStyle(d,null)||{}).top!=="1%",b.boxSizingReliable=(a.getComputedStyle(d,null)||{width:"4px"}).width==="4px",g=e.createElement
  30 Ocak 2014 Perşembe 07:00
 • ("div"),g.style.cssText=d.style.cssText=h,g.style.marginRight=g.style.width="0",d.style.width="1px",d.appendChild(g),b.reliableMarginRight=!parseFloat((a.getComputedStyle(g,null)||{}).marginRight)),typeof d.style.zoom!="undefined"&&(d.innerHTML="",d.style.cssText=h+"width:1px;padding:1px;display:inline;zoom:1",b.inlineBlockNeedsLayout=d.offsetWidth===3,d.style.display="block",d.style.overflow="visible",d.innerHTML="<div></div>",d.firstChild.style.width="5px",b.shrinkWrapBlocks=d.offsetWidth!==3,c.style.zoom=1),i.removeChild(c),c=d=f=g=null}),i.removeChild(n),c=d=f=g=h=i=n=null,b}();var H=/(?:\{[\s\S]*\}|\[[\s\S]*\])$/,I=/([A-Z])/g;p.extend({cache:{},deletedIds:[],uuid:0,expando:"jQuery"+(p.fn.jquery+Math.random()).replace(/\D/g,""),noData:{embed:!0,object:"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000",applet:!0},hasData:function(a){return a=a.nodeType?p.cache[a[p.expando]]:a[p.expando],!!a&&!K(a)},data:function(a,c,d,e){if(!p.acceptData(a))return;var f,g,h=p.expando,i=typeof c=="string",j=a.nodeType,k=j?p.cache:a,l=j?a[h]:a[h]&&h;if((!l||!k[l]||!e&&!k[l].data)&&i&&d===b)return;l||(j?a[h]=l=p.deletedIds.pop()||p.guid++:l=h),k[l]||(k[l]={},j||(k[l].toJSON=p.noop));if(typeof c=="object"||typeof c=="function")e?k[l]=p.extend(k[l],c):k[l].data=p.extend(k[l].data,c);return f=k[l],e||(f.data||(f.data={}),f=f.data),d!==b&&(f[p.camelCase(c)]=d),i?(g=f[c],g==null&&(g=f[p.camelCase(c)])):g=f,g},removeData:function(a,b,c){if(!p.acceptData(a))return;var d,e,f,g=a.nodeType,h=g?p.cache:a,i=g?a[p.expando]:p.expando;if(!h[i])return;if(b){d=c?h[i]:h[i].data;if(d){p.isArray(b)||(b in d?b=[b]:(b=p.camelCase(b),b in d?b=[b]:b=b.split(" ")));for(e=0,f=b.length;e<f;e++)delete d[b[e]];if(!(c?K:p.isEmptyObject)(d))return}}if(!c){delete h[i].data;if(!K(h[i]))return}g?p.cleanData([a],!0):p.support.deleteExpando||h!=h.window?delete h[i]:h[i]=null},_data:function(a,b,c){return p.data(a,b,c,!0)},acceptData:function(a){var b=a.nodeName&&p.noData[a.nodeName.toLowerCase()];return!b||b!==!0&&a.getAttribute("classid")===b}}),p.fn.extend({data:function(a,c){var d,e,f,g,h,i=this[0],j=0,k=null;if(a===b){if(this.length){k=p.data(i);if(i.nodeType===1&&!p._data(i,"parsedAttrs")){f=i.attributes;for(h=f.length;j<h;j++)g=f[j].name,g.indexOf("data-")||(g=p.camelCase(g.substring(5)),J(i,g,k[g]));p._data(i,"parsedAttrs",!0)}}return k}return typeof a=="object"?this.each(function(){p.data(this,a)}):(d=a.split(".",2),d[1]=d[1]?"."+d[1]:"",e=d[1]+"!",p.access(this,function(c){if(c===b)return k=this.triggerHandler("getData"+e,[d[0]]),k===b&&i&&(k=p.data(i,a),k=J(i,a,k)),k===b&&d[1]?this.data(d[0]):k;d[1]=c,this.each(function(){var b=p(this);b.triggerHandler("setData"+e,d),p.data(this,a,c),b.triggerHandler("changeData"+e,d)})},null,c,arguments.length>1,null,!1))},removeData:function(a){return this.each(function(){p.removeData(this,a)})}}),p.extend({queue:function(a,b,c){var d;if(a)return b=(b||"fx")+"queue",d=p._data(a,b),c&&(!d||p.isArray(c)?d=p._data(a,b,p.makeArray(c)):d.push(c)),d||[]},dequeue:function(a,b){b=b||"fx";var c=p.queue(a,b),d=c.length,e=c.shift(),f=p._queueHooks(a,b),g=function(){p.dequeue(a,b)};e==="inprogress"&&(e=c.shift(),d--),e&&(b==="fx"&&c.unshift("inprogress"),delete f.stop,e.call(a,g,f)),!d&&f&&f.empty.fire()},_queueHooks:function(a,b){var c=b+"queueHooks";return p._data(a,c)||p._data(a,c,{empty:p.Callbacks("once memory").add(function(){p.removeData(a,b+"queue",!0),p.removeData(a,c,!0)})})}}),p.fn.extend({queue:function(a,c){var d=2;return typeof a!="string"&&(c=a,a="fx",d--),arguments.length<d?p.queue(this[0],a):c===b?this:this.each(function(){var b=p.queue(this,a,c);p._queueHooks(this,a),a==="fx"&&b[0]!=="inprogress"&&p.dequeue(this,a)})},dequeue:function(a){return this.each(function(){p.dequeue(this,a)})},delay:function(a,b){return a=p.fx?p.fx.speeds[a]||a:a,b=b||"fx",this.queue(b,function(b,c){var d=setTimeout(b,a);c.stop=function(){clearTimeout(d)}})},clearQueue:function(a){return this.queue(a||"fx",[])},promise:function(a,c){var d,e=1,f=p.Deferred(),g=this,h=this.length,i=function(){--e||f.resolveWith(g,[g])};typeof a!="string"&&(c=a,a=b),a=a||"fx";while(h--)d=p._data(g[h],a+"queueHooks"),d&&d.empty&&(e++,d.empty.add(i));return i(),f.promise(c)}});var L,M,N,O=/[\t\r\n]/g,P=/\r/g,Q=/^(?:button|input)$/i,R=/^(?:button|input|object|select|textarea)$/i,S=/^a(?:rea|)$/i,T=/^(?:autofocus|autoplay|async|checked|controls|defer|disabled|hidden|loop|multiple|open|readonly|required|scoped|selected)$/i,U=p.support.getSetAttribute;p.fn.extend({attr:function(a,b){return p.access(this,p.attr,a,b,arguments.length>1)},removeAttr:function(a){return this.each(function(){p.removeAttr(this,a)})},prop:function(a,b){return p.access(this,p.prop,a,b,arguments.length>1)},removeProp:function(a){return a=p.propFix[a]||a,this.each(function(){try{this[a]=b,delete this[a]}catch(c){}})},addClass:function(a){var b,c,d,e,f,g,h;if(p.isFunction(a))return this.each(function(b){p(this).addClass(a.call(this,b,this.className))});if(a&&typeof a=="string"){b=a.split(s);for(c=0,d=this.length;c<d;c++){e=this[c];if(e.nodeType===1)if(!e.className&&b.length===1)e.className=a;else{f=" "+e.className+" ";for(g=0,h=b.length;g<h;g++)f.indexOf(" "+b[g]+" ")<0&&(f+=b[g]+" ");e.className=p.trim(f)}}}return this},removeClass:function(a){var c,d,e,f,g,h,i;if(p.isFunction(a))return this.each(function(b){p(this).removeClass(a.call(this,b,this.className))});if(a&&typeof a=="string"||a===b){c=(a||"").split(s);for(h=0,i=this.length;h<i;h++){e=this[h];if(e.nodeType===1&&e.className){d=(" "+e.className+" ").replace(O," ");for(f=0,g=c.length;f<g;f++)while(d.indexOf(" "+c[f]+" ")>=0)d=d.replace(" "+c[f]+" "," ");e.className=a?p.trim(d):""}}}return this},toggleClass:function(a,b){var c=typeof a,d=typeof b=="boolean";return p.isFunction(a)?this.each(function(c){p(this).toggleClass(a.call(this,c,this.className,b),b)}):this.each(function(){if(c==="string"){var e,f=0,g=p(this),h=b,i=a.split(s);while(e=i[f++])h=d?h:!g.hasClass(e),g[h?"addClass":"removeClass"](e)}else if(c==="undefined"||c==="boolean")this.className&&p._data(this,"__className__",this.className),this.className=this.className||a===!1?"":p._data(this,"__className__")||""})},hasClass:function(a){var b=" "+a+" ",c=0,d=this.length;for(;c<d;c++)if(this[c].nodeType===1&&(" "+this[c].className+" ").replace(O," ").indexOf(b)>=0)return!0;return!1},val:function(a){var c,d,e,f=this[0];if(!arguments.length){if(f)return c=p.valHooks[f.type]||p.valHooks[f.nodeName.toLowerCase()],c&&"get"in c&&(d=c.get(f,"value"))!==b?d:(d=f.value,typeof d=="string"?d.replace(P,""):d==null?"":d);return}return e=p.isFunction(a),this.each(function(d){var f,g=p(this);if(this.nodeType!==1)return;e?f=a.call(this,d,g.val()):f=a,f==null?f="":typeof f=="number"?f+="":p.isArray(f)&&(f=p.map(f,function(a){return a==null?"":a+""})),c=p.valHooks[this.type]||p.valHooks[this.nodeName.toLowerCase()];if(!c||!("set"in c)||c.set(this,f,"value")===b)this.value=f})}}),p.extend({valHooks:{option:{get:function(a){var b=a.attributes.value;return!b||b.specified?a.value:a.text}},select:{get:function(a){var b,c,d,e,f=a.selectedIndex,g=[],h=a.options,i=a.type==="select-one";if(f<0)return null;c=i?f:0,d=i?f+1:h.length;for(;c<d;c++){e=h[c];if(e.selected&&(p.support.optDisabled?!e.disabled:e.getAttribute("disabled")===null)&&(!e.parentNode.disabled||!p.nodeName(e.parentNode,"optgroup"))){b=p(e).val();if(i)return b;g.push(b)}}return i&&!g.length&&h.length?p(h[f]).val():g},set:function(a,b){var c=p.makeArray(b);return p(a).find("option").each(function(){this.selected=p.inArray(p(this).val(),c)>=0}),c.length||(a.selectedIndex=-1),c}}},attrFn:{},attr:function(a,c,d,e){var f,g,h,i=a.nodeType;if(!a||i===3||i===8||i===2)return;if(e&&p.isFunction(p.fn[c]))return p(a)[c](d);if(typeof a.getAttribute=="undefined")return p.prop(a,c,d);h=i!==1||!p.isXMLDoc(a),h&&(c=c.toLowerCase(),g=p.attrHooks[c]||(T.test(c)?M:L));if(d!==b){if(d===null){p.removeAttr(a,c);return}return g&&"set"in g&&h&&(f=g.set(a,d,c))!==b?f:(a.setAttribute(c,d+""),d)}return g&&"get"in g&&h&&(f=g.get(a,c))!==null?f:(f=a.getAttribute(c),f===null?b:f)},removeAttr:function(a,b){var c,d,e,f,g=0;if(b&&a.nodeType===1){d=b.split(s);for(;g<d.length;g++)e=d[g],e&&(c=p.propFix[e]||e,f=T.test(e),f||p.attr(a,e,""),a.removeAttribute(U?e:c),f&&c in a&&(a[c]=!1))}},attrHooks:{type:{set:function(a,b){if(Q.test(a.nodeName)&&a.parentNode)p.error("type property can't be changed");else if(!p.support.radioValue&&b==="radio"&&p.nodeName(a,"input")){var c=a.value;return a.setAttribute("type",b),c&&(a.value=c),b}}},value:{get:function(a,b){return L&&p.nodeName(a,"button")?L.get(a,b):b in a?a.value:null},set:function(a,b,c){if(L&&p.nodeName(a,"button"))return L.set(a,b,c);a.value=b}}},propFix:
  • Düzenleyen hh18 30 Ocak 2014 Perşembe 07:01
  30 Ocak 2014 Perşembe 07:00
 • tabindex:"tabIndex",readonly:"readOnly","for":"htmlFor","class":"className",maxlength:"maxLength",cellspacing:"cellSpacing",cellpadding:"cellPadding",rowspan:"rowSpan",colspan:"colSpan",usemap:"useMap",frameborder:"frameBorder",contenteditable:"contentEditable"},prop:function(a,c,d){var e,f,g,h=a.nodeType;if(!a||h===3||h===8||h===2)return;return g=h!==1||!p.isXMLDoc(a),g&&(c=p.propFix[c]||c,f=p.propHooks[c]),d!==b?f&&"set"in f&&(e=f.set(a,d,c))!==b?e:a[c]=d:f&&"get"in f&&(e=f.get(a,c))!==null?e:a[c]},propHooks:{tabIndex:{get:function(a){var c=a.getAttributeNode("tabindex");return c&&c.specified?parseInt(c.value,10):R.test(a.nodeName)||S.test(a.nodeName)&&a.href?0:b}}}}),M={get:function(a,c){var d,e=p.prop(a,c);return e===!0||typeof e!="boolean"&&(d=a.getAttributeNode(c))&&d.nodeValue!==!1?c.toLowerCase():b},set:function(a,b,c){var d;return b===!1?p.removeAttr(a,c):(d=p.propFix[c]||c,d in a&&(a[d]=!0),a.setAttribute(c,c.toLowerCase())),c}},U||(N={name:!0,id:!0,coords:!0},L=p.valHooks.button={get:function(a,c){var d;return d=a.getAttributeNode(c),d&&(N[c]?d.value!=="":d.specified)?d.value:b},set:function(a,b,c){var d=a.getAttributeNode(c);return d||(d=e.createAttribute(c),a.setAttributeNode(d)),d.value=b+""}},p.each(["width","height"],function(a,b){p.attrHooks[b]=p.extend(p.attrHooks[b],{set:function(a,c){if(c==="")return a.setAttribute(b,"auto"),c}})}),p.attrHooks.contenteditable={get:L.get,set:function(a,b,c){b===""&&(b="false"),L.set(a,b,c)}}),p.support.hrefNormalized||p.each(["href","src","width","height"],function(a,c){p.attrHooks[c]=p.extend(p.attrHooks[c],{get:function(a){var d=a.getAttribute(c,2);return d===null?b:d}})}),p.support.style||(p.attrHooks.style={get:function(a){return a.style.cssText.toLowerCase()||b},set:function(a,b){return a.style.cssText=b+""}}),p.support.optSelected||(p.propHooks.selected=p.extend(p.propHooks.selected,{get:function(a){var b=a.parentNode;return b&&(b.selectedIndex,b.parentNode&&b.parentNode.selectedIndex),null}})),p.support.enctype||(p.propFix.enctype="encoding"),p.support.checkOn||p.each(["radio","checkbox"],function(){p.valHooks[this]={get:function(a){return a.getAttribute("value")===null?"on":a.value}}}),p.each(["radio","checkbox"],function(){p.valHooks[this]=p.extend(p.valHooks[this],{set:function(a,b){if(p.isArray(b))return a.checked=p.inArray(p(a).val(),b)>=0}})});var V=/^(?:textarea|input|select)$/i,W=/^([^\.]*|)(?:\.(.+)|)$/,X=/(?:^|\s)hover(\.\S+|)\b/,Y=/^key/,Z=/^(?:mouse|contextmenu)|click/,$=/^(?:focusinfocus|focusoutblur)$/,_=function(a){return p.event.special.hover?a:a.replace(X,"mouseenter$1 mouseleave$1")};p.event={add:function(a,c,d,e,f){var g,h,i,j,k,l,m,n,o,q,r;if(a.nodeType===3||a.nodeType===8||!c||!d||!(g=p._data(a)))return;d.handler&&(o=d,d=o.handler,f=o.selector),d.guid||(d.guid=p.guid++),i=g.events,i||(g.events=i={}),h=g.handle,h||(g.handle=h=function(a){return typeof p!="undefined"&&(!a||p.event.triggered!==a.type)?p.event.dispatch.apply(h.elem,arguments):b},h.elem=a),c=p.trim(_(c)).split(" ");for(j=0;j<c.length;j++){k=W.exec(c[j])||[],l=k[1],m=(k[2]||"").split(".").sort(),r=p.event.special[l]||{},l=(f?r.delegateType:r.bindType)||l,r=p.event.special[l]||{},n=p.extend({type:l,origType:k[1],data:e,handler:d,guid:d.guid,selector:f,needsContext:f&&p.expr.match.needsContext.test(f),namespace:m.join(".")},o),q=i[l];if(!q){q=i[l]=[],q.delegateCount=0;if(!r.setup||r.setup.call(a,e,m,h)===!1)a.addEventListener?a.addEventListener(l,h,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+l,h)}r.add&&(r.add.call(a,n),n.handler.guid||(n.handler.guid=d.guid)),f?q.splice(q.delegateCount++,0,n):q.push(n),p.event.global[l]=!0}a=null},global:{},remove:function(a,b,c,d,e){var f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,q,r=p.hasData(a)&&p._data(a);if(!r||!(m=r.events))return;b=p.trim(_(b||"")).split(" ");for(f=0;f<b.length;f++){g=W.exec(b[f])||[],h=i=g[1],j=g[2];if(!h){for(h in m)p.event.remove(a,h+b[f],c,d,!0);continue}n=p.event.special[h]||{},h=(d?n.delegateType:n.bindType)||h,o=m[h]||[],k=o.length,j=j?new RegExp("(^|\\.)"+j.split(".").sort().join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null;for(l=0;l<o.length;l++)q=o[l],(e||i===q.origType)&&(!c||c.guid===q.guid)&&(!j||j.test(q.namespace))&&(!d||d===q.selector||d==="**"&&q.selector)&&(o.splice(l--,1),q.selector&&o.delegateCount--,n.remove&&n.remove.call(a,q));o.length===0&&k!==o.length&&((!n.teardown||n.teardown.call(a,j,r.handle)===!1)&&p.removeEvent(a,h,r.handle),delete m[h])}p.isEmptyObject(m)&&(delete r.handle,p.removeData(a,"events",!0))},customEvent:{getData:!0,setData:!0,changeData:!0},trigger:function(c,d,f,g){if(!f||f.nodeType!==3&&f.nodeType!==8){var h,i,j,k,l,m,n,o,q,r,s=c.type||c,t=[];if($.test(s+p.event.triggered))return;s.indexOf("!")>=0&&(s=s.slice(0,-1),i=!0),s.indexOf(".")>=0&&(t=s.split("."),s=t.shift(),t.sort());if((!f||p.event.customEvent[s])&&!p.event.global[s])return;c=typeof c=="object"?c[p.expando]?c:new p.Event(s,c):new p.Event(s),c.type=s,c.isTrigger=!0,c.exclusive=i,c.namespace=t.join("."),c.namespace_re=c.namespace?new RegExp("(^|\\.)"+t.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null,m=s.indexOf(":")<0?"on"+s:"";if(!f){h=p.cache;for(j in h)h[j].events&&h[j].events[s]&&p.event.trigger(c,d,h[j].handle.elem,!0);return}c.result=b,c.target||(c.target=f),d=d!=null?p.makeArray(d):[],d.unshift(c),n=p.event.special[s]||{};if(n.trigger&&n.trigger.apply(f,d)===!1)return;q=[[f,n.bindType||s]];if(!g&&!n.noBubble&&!p.isWindow(f)){r=n.delegateType||s,k=$.test(r+s)?f:f.parentNode;for(l=f;k;k=k.parentNode)q.push([k,r]),l=k;l===(f.ownerDocument||e)&&q.push([l.defaultView||l.parentWindow||a,r])}for(j=0;j<q.length&&!c.isPropagationStopped();j++)k=q[j][0],c.type=q[j][1],o=(p._data(k,"events")||{})[c.type]&&p._data(k,"handle"),o&&o.apply(k,d),o=m&&k[m],o&&p.acceptData(k)&&o.apply&&o.apply(k,d)===!1&&c.preventDefault();return c.type=s,!g&&!c.isDefaultPrevented()&&(!n._default||n._default.apply(f.ownerDocument,d)===!1)&&(s!=="click"||!p.nodeName(f,"a"))&&p.acceptData(f)&&m&&f[s]&&(s!=="focus"&&s!=="blur"||c.target.offsetWidth!==0)&&!p.isWindow(f)&&(l=f[m],l&&(f[m]=null),p.event.triggered=s,f[s](),p.event.triggered=b,l&&(f[m]=l)),c.result}return},dispatch:function(c){c=p.event.fix(c||a.event);var d,e,f,g,h,i,j,l,m,n,o=(p._data(this,"events")||{})[c.type]||[],q=o.delegateCount,r=k.call(arguments),s=!c.exclusive&&!c.namespace,t=p.event.special[c.type]||{},u=[];r[0]=c,c.delegateTarget=this;if(t.preDispatch&&t.preDispatch.call(this,c)===!1)return;if(q&&(!c.button||c.type!=="click"))for(f=c.target;f!=this;f=f.parentNode||this)if(f.disabled!==!0||c.type!=="click"){h={},j=[];for(d=0;d<q;d++)l=o[d],m=l.selector,h[m]===b&&(h[m]=l.needsContext?p(m,this).index(f)>=0:p.find(m,this,null,[f]).length),h[m]&&j.push(l);j.length&&u.push({elem:f,matches:j})}o.length>q&&u.push({elem:this,matches:o.slice(q)});for(d=0;d<u.length&&!c.isPropagationStopped();d++){i=u[d],c.currentTarget=i.elem;for(e=0;e<i.matches.length&&!c.isImmediatePropagationStopped();e++){l=i.matches[e];if(s||!c.namespace&&!l.namespace||c.namespace_re&&c.namespace_re.test(l.namespace))c.data=l.data,c.handleObj=l,g=((p.event.special[l.origType]||{}).handle||l.handler).apply(i.elem,r),g!==b&&(c.result=g,g===!1&&(c.preventDefault(),c.stopPropagation()))}}return t.postDispatch&&t.postDispatch.call(this,c),c.result},props:"attrChange attrName relatedNode srcElement altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase metaKey relatedTarget shiftKey target timeStamp view which".split(" "),fixHooks:{},keyHooks:{props:"char charCode key keyCode".split(" "),filter:function(a,b){return a.which==null&&(a.which=b.charCode!=null?b.charCode:b.keyCode),a}},mouseHooks:{props:"button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY screenX screenY toElement".split(" "),filter:function(a,c){var d,f,g,h=c.button,i=c.fromElement;return a.pageX==null&&c.clientX!=null&&(d=a.target.ownerDocument||

  30 Ocak 2014 Perşembe 07:01
 • e,f=d.documentElement,g=d.body,a.pageX=c.clientX+(f&&f.scrollLeft||g&&g.scrollLeft||0)-(f&&f.clientLeft||g&&g.clientLeft||0),a.pageY=c.clientY+(f&&f.scrollTop||g&&g.scrollTop||0)-(f&&f.clientTop||g&&g.clientTop||0)),!a.relatedTarget&&i&&(a.relatedTarget=i===a.target?c.toElement:i),!a.which&&h!==b&&(a.which=h&1?1:h&2?3:h&4?2:0),a}},fix:function(a){if(a[p.expando])return a;var b,c,d=a,f=p.event.fixHooks[a.type]||{},g=f.props?this.props.concat(f.props):this.props;a=p.Event(d);for(b=g.length;b;)c=g[--b],a[c]=d[c];return a.target||(a.target=d.srcElement||e),a.target.nodeType===3&&(a.target=a.target.parentNode),a.metaKey=!!a.metaKey,f.filter?f.filter(a,d):a},special:{load:{noBubble:!0},focus:{delegateType:"focusin"},blur:{delegateType:"focusout"},beforeunload:{setup:function(a,b,c){p.isWindow(this)&&(this.onbeforeunload=c)},teardown:function(a,b){this.onbeforeunload===b&&(this.onbeforeunload=null)}}},simulate:function(a,b,c,d){var e=p.extend(new p.Event,c,{type:a,isSimulated:!0,originalEvent:{}});d?p.event.trigger(e,null,b):p.event.dispatch.call(b,e),e.isDefaultPrevented()&&c.preventDefault()}},p.event.handle=p.event.dispatch,p.removeEvent=e.removeEventListener?function(a,b,c){a.removeEventListener&&a.removeEventListener(b,c,!1)}:function(a,b,c){var d="on"+b;a.detachEvent&&(typeof a[d]=="undefined"&&(a[d]=null),a.detachEvent(d,c))},p.Event=function(a,b){if(this instanceof p.Event)a&&a.type?(this.originalEvent=a,this.type=a.type,this.isDefaultPrevented=a.defaultPrevented||a.returnValue===!1||a.getPreventDefault&&a.getPreventDefault()?bb:ba):this.type=a,b&&p.extend(this,b),this.timeStamp=a&&a.timeStamp||p.now(),this[p.expando]=!0;else return new p.Event(a,b)},p.Event.prototype={preventDefault:function(){this.isDefaultPrevented=bb;var a=this.originalEvent;if(!a)return;a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!1},stopPropagation:function(){this.isPropagationStopped=bb;var a=this.originalEvent;if(!a)return;a.stopPropagation&&a.stopPropagation(),a.cancelBubble=!0},stopImmediatePropagation:function(){this.isImmediatePropagationStopped=bb,this.stopPropagation()},isDefaultPrevented:ba,isPropagationStopped:ba,isImmediatePropagationStopped:ba},p.each({mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout"},function(a,b){p.event.special[a]={delegateType:b,bindType:b,handle:function(a){var c,d=this,e=a.relatedTarget,f=a.handleObj,g=f.selector;if(!e||e!==d&&!p.contains(d,e))a.type=f.origType,c=f.handler.apply(this,arguments),a.type=b;return c}}}),p.support.submitBubbles||(p.event.special.submit={setup:function(){if(p.nodeName(this,"form"))return!1;p.event.add(this,"click._submit keypress._submit",function(a){var c=a.target,d=p.nodeName(c,"input")||p.nodeName(c,"button")?c.form:b;d&&!p._data(d,"_submit_attached")&&(p.event.add(d,"submit._submit",function(a){a._submit_bubble=!0}),p._data(d,"_submit_attached",!0))})},postDispatch:function(a){a._submit_bubble&&(delete a._submit_bubble,this.parentNode&&!a.isTrigger&&p.event.simulate("submit",this.parentNode,a,!0))},teardown:function(){if(p.nodeName(this,"form"))return!1;p.event.remove(this,"._submit")}}),p.support.changeBubbles||(p.event.special.change={setup:function(){if(V.test(this.nodeName)){if(this.type==="checkbox"||this.type==="radio")p.event.add(this,"propertychange._change",function(a){a.originalEvent.propertyName==="checked"&&(this._just_changed=!0)}),p.event.add(this,"click._change",function(a){this._just_changed&&!a.isTrigger&&(this._just_changed=!1),p.event.simulate("change",this,a,!0)});return!1}p.event.add(this,"beforeactivate._change",function(a){var b=a.target;V.test(b.nodeName)&&!p._data(b,"_change_attached")&&(p.event.add(b,"change._change",function(a){this.parentNode&&!a.isSimulated&&!a.isTrigger&&p.event.simulate("change",this.parentNode,a,!0)}),p._data(b,"_change_attached",!0))})},handle:function(a){var b=a.target;if(this!==b||a.isSimulated||a.isTrigger||b.type!=="radio"&&b.type!=="checkbox")return a.handleObj.handler.apply(this,arguments)},teardown:function(){return p.event.remove(this,"._change"),!V.test(this.nodeName)}}),p.support.focusinBubbles||p.each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(a,b){var c=0,d=function(a){p.event.simulate(b,a.target,p.event.fix(a),!0)};p.event.special[b]={setup:function(){c++===0&&e.addEventListener(a,d,!0)},teardown:function(){--c===0&&e.removeEventListener(a,d,!0)}}}),p.fn.extend({on:function(a,c,d,e,f){var g,h;if(typeof a=="object"){typeof c!="string"&&(d=d||c,c=b);for(h in a)this.on(h,c,d,a[h],f);return this}d==null&&e==null?(e=c,d=c=b):e==null&&(typeof c=="string"?(e=d,d=b):(e=d,d=c,c=b));if(e===!1)e=ba;else if(!e)return this;return f===1&&(g=e,e=function(a){return p().off(a),g.apply(this,arguments)},e.guid=g.guid||(g.guid=p.guid++)),this.each(function(){p.event.add(this,a,e,d,c)})},one:function(a,b,c,d){return this.on(a,b,c,d,1)},off:function(a,c,d){var e,f;if(a&&a.preventDefault&&a.handleObj)return e=a.handleObj,p(a.delegateTarget).off(e.namespace?e.origType+"."+e.namespace:e.origType,e.selector,e.handler),this;if(typeof a=="object"){for(f in a)this.off(f,c,a[f]);return this}if(c===!1||typeof c=="function")d=c,c=b;return d===!1&&(d=ba),this.each(function(){p.event.remove(this,a,d,c)})},bind:function(a,b,c){return this.on(a,null,b,c)},unbind:function(a,b){return this.off(a,null,b)},live:function(a,b,c){return p(this.context).on(a,this.selector,b,c),this},die:function(a,b){return p(this.context).off(a,this.selector||"**",b),this},delegate:function(a,b,c,d){return this.on(b,a,c,d)},undelegate:function(a,b,c){return arguments.length===1?this.off(a,"**"):this.off(b,a||"**",c)},trigger:function(a,b){return this.each(function(){p.event.trigger(a,b,this)})},triggerHandler:function(a,b){if(this[0])return p.event.trigger(a,b,this[0],!0)},toggle:function(a){var b=arguments,c=a.guid||p.guid++,d=0,e=function(c){var e=(p._data(this,"lastToggle"+a.guid)||0)%d;return p._data(this,"lastToggle"+a.guid,e+1),c.preventDefault(),b[e].apply(this,arguments)||!1};e.guid=c;while(d<b.length)b[d++].guid=c;return this.click(e)},hover:function(a,b){return this.mouseenter(a).mouseleave(b||a)}}),p.each("blur focus focusin focusout load resize scroll unload click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup error contextmenu".split(" "),function(a,b){p.fn[b]=function(a,c){return c==null&&(c=a,a=null),arguments.length>0?this.on(b,null,a,c):this.trigger(b)},Y.test(b)&&(p.event.fixHooks[b]=p.event.keyHooks),Z.test(b)&&(p.event.fixHooks[b]=p.event.mouseHooks)}),function(a,b){function bc(a,b,c,d){c=c||[],b=b||r;var e,f,i,j,k=b.nodeType;if(!a||typeof a!="string")return c;if(k!==1&&k!==9)return[];i=g(b);if(!i&&!d)if(e=P.exec(a))if(j=e[1]){if(k===9){f=b.getElementById(j);if(!f||!f.parentNode)return c;if(f.id===j)return c.push(f),c}else if(b.ownerDocument&&(f=b.ownerDocument.getElementById(j))&&h(b,f)&&f.id===j)return c.push(f),c}else{if(e[2])return w.apply(c,x.call(b.getElementsByTagName(a),0)),c;if((j=e[3])&&_&&b.getElementsByClassName)return w.apply(c,x.call(b.getElementsByClassName(j),0)),c}return bp(a.replace(L,"$1"),b,c,d,i)}function bd(a){return function(b){var c=b.nodeName.toLowerCase();return c==="input"&&b.type===a}}function be(a){return function(b){var c=b.nodeName.toLowerCase();return(c==="input"||c==="button")&&b.type===a}}function bf(a){return z(function(b){return b=+b,z(function(c,d){var e,f=a([],c.length,b),g=f.length;while(g--)c[e=f[g]]&&(c[e]=!(d[e]=c[e]))})})}function bg(a,b,c){if(a===b)return c;var d=a.nextSibling;while(d){if(d===b)return-1;d=d.nextSibling}return 1}function bh(a,b){var c,d,f,g,h,i,j,k=C[o][a];if(k)return b?0:k.slice(0);h=a,i=[],j=e.preFilter;while(h){if(!c||(d=M.exec(h)))d&&(h=h.slice(d[0].length)),i.push(f=[]);c=!1;if(d=N.exec(h))f.push(c=new q(d.shift())),h=h.slice(c.length),c.type=d[0].replace(L," ");for(g in e.filter)(d=W[g].exec(h))&&(!j[g]||(d=j[g](d,r,!0)))&&(f.push(c=new q(d.shift())),h=h.slice(c.length),c.type=g,c.matches=d);if(!c)break}return b?h.length:h?bc.error(a):C(a,i).slice(0)}function bi(a,b,d){var e=b.dir,f=d&&b.dir==="parentNode",g=u++;return b.first?function(b,c,d){while(b=b[e])if(f||b.nodeType===1)return a(b,c,d)}:function(b,d,h){if(!h){var i,j=t+" "+g+" ",k=j+c;while(b=b[e])if(f||b.nodeType===1){if((i=b[o])===k)return b.sizset;if(typeof i=="string"&&i.indexOf(j)===0){i

  30 Ocak 2014 Perşembe 07:02
 • (b.sizset)return b}else{b[o]=k;if(a(b,d,h))return b.sizset=!0,b;b.sizset=!1}}}else while(b=b[e])if(f||b.nodeType===1)if(a(b,d,h))return b}}function bj(a){return a.length>1?function(b,c,d){var e=a.length;while(e--)if(!a[e](b,c,d))return!1;return!0}:a[0]}function bk(a,b,c,d,e){var f,g=[],h=0,i=a.length,j=b!=null;for(;h<i;h++)if(f=a[h])if(!c||c(f,d,e))g.push(f),j&&b.push(h);return g}function bl(a,b,c,d,e,f){return d&&!d[o]&&(d=bl(d)),e&&!e[o]&&(e=bl(e,f)),z(function(f,g,h,i){if(f&&e)return;var j,k,l,m=[],n=[],o=g.length,p=f||bo(b||"*",h.nodeType?[h]:h,[],f),q=a&&(f||!b)?bk(p,m,a,h,i):p,r=c?e||(f?a:o||d)?[]:g:q;c&&c(q,r,h,i);if(d){l=bk(r,n),d(l,[],h,i),j=l.length;while(j--)if(k=l[j])r[n[j]]=!(q[n[j]]=k)}if(f){j=a&&r.length;while(j--)if(k=r[j])f[m[j]]=!(g[m[j]]=k)}else r=bk(r===g?r.splice(o,r.length):r),e?e(null,g,r,i):w.apply(g,r)})}function bm(a){var b,c,d,f=a.length,g=e.relative[a[0].type],h=g||e.relative[" "],i=g?1:0,j=bi(function(a){return a===b},h,!0),k=bi(function(a){return y.call(b,a)>-1},h,!0),m=[function(a,c,d){return!g&&(d||c!==l)||((b=c).nodeType?j(a,c,d):k(a,c,d))}];for(;i<f;i++)if(c=e.relative[a[i].type])m=[bi(bj(m),c)];else{c=e.filter[a[i].type].apply(null,a[i].matches);if(c[o]){d=++i;for(;d<f;d++)if(e.relative[a[d].type])break;return bl(i>1&&bj(m),i>1&&a.slice(0,i-1).join("").replace(L,"$1"),c,i<d&&bm(a.slice(i,d)),d<f&&bm(a=a.slice(d)),d<f&&a.join(""))}m.push(c)}return bj(m)}function bn(a,b){var d=b.length>0,f=a.length>0,g=function(h,i,j,k,m){var n,o,p,q=[],s=0,u="0",x=h&&[],y=m!=null,z=l,A=h||f&&e.find.TAG("*",m&&i.parentNode||i),B=t+=z==null?1:Math.E;y&&(l=i!==r&&i,c=g.el);for(;(n=A[u])!=null;u++){if(f&&n){for(o=0;p=a[o];o++)if(p(n,i,j)){k.push(n);break}y&&(t=B,c=++g.el)}d&&((n=!p&&n)&&s--,h&&x.push(n))}s+=u;if(d&&u!==s){for(o=0;p=b[o];o++)p(x,q,i,j);if(h){if(s>0)while(u--)!x[u]&&!q[u]&&(q[u]=v.call(k));q=bk(q)}w.apply(k,q),y&&!h&&q.length>0&&s+b.length>1&&bc.uniqueSort(k)}return y&&(t=B,l=z),x};return g.el=0,d?z(g):g}function bo(a,b,c,d){var e=0,f=b.length;for(;e<f;e++)bc(a,b[e],c,d);return c}function bp(a,b,c,d,f){var g,h,j,k,l,m=bh(a),n=m.length;if(!d&&m.length===1){h=m[0]=m[0].slice(0);if(h.length>2&&(j=h[0]).type==="ID"&&b.nodeType===9&&!f&&e.relative[h[1].type]){b=e.find.ID(j.matches[0].replace(V,""),b,f)[0];if(!b)return c;a=a.slice(h.shift().length)}for(g=W.POS.test(a)?-1:h.length-1;g>=0;g--){j=h[g];if(e.relative[k=j.type])break;if(l=e.find[k])if(d=l(j.matches[0].replace(V,""),R.test(h[0].type)&&b.parentNode||b,f)){h.splice(g,1),a=d.length&&h.join("");if(!a)return w.apply(c,x.call(d,0)),c;break}}}return i(a,m)(d,b,f,c,R.test(a)),c}function bq(){}var c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m=!0,n="undefined",o=("sizcache"+Math.random()).replace(".",""),q=String,r=a.document,s=r.documentElement,t=0,u=0,v=[].pop,w=[].push,x=[].slice,y=[].indexOf||function(a){var b=0,c=this.length;for(;b<c;b++)if(this[b]===a)return b;return-1},z=function(a,b){return a[o]=b==null||b,a},A=function(){var a={},b=[];return z(function(c,d){return b.push(c)>e.cacheLength&&delete a[b.shift()],a[c]=d},a)},B=A(),C=A(),D=A(),E="[\\x20\\t\\r\\n\\f]",F="(?:\\\\.|[-\\w]|[^\\x00-\\xa0])+",G=F.replace("w","w#"),H="([*^$|!~]?=)",I="\\["+E+"*("+F+")"+E+"*(?:"+H+E+"*(?:(['\"])((?:\\\\.|[^\\\\])*?)\\3|("+G+")|)|)"+E+"*\\]",J=":("+F+")(?:\\((?:(['\"])((?:\\\\.|[^\\\\])*?)\\2|([^()[\\]]*|(?:(?:"+I+")|[^:]|\\\\.)*|.*))\\)|)",K=":(even|odd|eq|gt|lt|nth|first|last)(?:\\("+E+"*((?:-\\d)?\\d*)"+E+"*\\)|)(?=[^-]|$)",L=new RegExp("^"+E+"+|((?:^|[^\\\\])(?:\\\\.)*)"+E+"+$","g"),M=new RegExp("^"+E+"*,"+E+"*"),N=new RegExp("^"+E+"*([\\x20\\t\\r\\n\\f>+~])"+E+"*"),O=new RegExp(J),P=/^(?:#([\w\-]+)|(\w+)|\.([\w\-]+))$/,Q=/^:not/,R=/[\x20\t\r\n\f]*[+~]/,S=/:not\($/,T=/h\d/i,U=/input|select|textarea|button/i,V=/\\(?!\\)/g,W={ID:new RegExp("^#("+F+")"),CLASS:new RegExp("^\\.("+F+")"),NAME:new RegExp("^\\[name=['\"]?("+F+")['\"]?\\]"),TAG:new RegExp("^("+F.replace("w","w*")+")"),ATTR:new RegExp("^"+I),PSEUDO:new RegExp("^"+J),POS:new RegExp(K,"i"),CHILD:new RegExp("^:(only|nth|first|last)-child(?:\\("+E+"*(even|odd|(([+-]|)(\\d*)n|)"+E+"*(?:([+-]|)"+E+"*(\\d+)|))"+E+"*\\)|)","i"),needsContext:new RegExp("^"+E+"*[>+~]|"+K,"i")},X=function(a){var b=r.createElement("div");try{return a(b)}catch(c){return!1}finally{b=null}},Y=X(function(a){return a.appendChild(r.createComment("")),!a.getElementsByTagName("*").length}),Z=X(function(a){return a.innerHTML="<a href='#'></a>",a.firstChild&&typeof a.firstChild.getAttribute!==n&&a.firstChild.getAttribute("href")==="#"}),$=X(function(a){a.innerHTML="<select></select>";var b=typeof a.lastChild.getAttribute("multiple");return b!=="boolean"&&b!=="string"}),_=X(function(a){return a.innerHTML="<div class='hidden e'></div><div class='hidden'></div>",!a.getElementsByClassName||!a.getElementsByClassName("e").length?!1:(a.lastChild.className="e",a.getElementsByClassName("e").length===2)}),ba=X(function(a){a.id=o+0,a.innerHTML="<a name='"+o+"'></a><div name='"+o+"'></div>",s.insertBefore(a,s.firstChild);var b=r.getElementsByName&&r.getElementsByName(o).length===2+r.getElementsByName(o+0).length;return d=!r.getElementById(o),s.removeChild(a),b});try{x.call(s.childNodes,0)[0].nodeType}catch(bb){x=function(a){var b,c=[];for(;b=this[a];a++)c.push(b);return c}}bc.matches=function(a,b){return bc(a,null,null,b)},bc.matchesSelector=function(a,b){return bc(b,null,null,[a]).length>0},f=bc.getText=function(a){var b,c="",d=0,e=a.nodeType;if(e){if(e===1||e===9||e===11){if(typeof a.textContent=="string")return a.textContent;for(a=a.firstChild;a;a=a.nextSibling)c+=f(a)}else if(e===3||e===4)return a.nodeValue}else for(;b=a[d];d++)c+=f(b);return c},g=bc.isXML=function(a){var b=a&&(a.ownerDocument||a).documentElement;return b?b.nodeName!=="HTML":!1},h=bc.contains=s.contains?function(a,b){var c=a.nodeType===9?a.documentElement:a,d=b&&b.parentNode;return a===d||!!(d&&d.nodeType===1&&c.contains&&c.contains(d))}:s.compareDocumentPosition?function(a,b){return b&&!!(a.compareDocumentPosition(b)&16)}:function(a,b){while(b=b.parentNode)if(b===a)return!0;return!1},bc.attr=function(a,b){var c,d=g(a);return d||(b=b.toLowerCase()),(c=e.attrHandle[b])?c(a):d||$?a.getAttribute(b):(c=a.getAttributeNode(b),c?typeof a[b]=="boolean"?a[b]?b:null:c.specified?c.value:null:null)},e=bc.selectors={cacheLength:50,createPseudo:z,match:W,attrHandle:Z?{}:{href:function(a){return a.getAttribute("href",2)},type:function(a){return a.getAttribute("type")}},find:{ID:d?function(a,b,c){if(typeof b.getElementById!==n&&!c){var d=b.getElementById(a);return d&&d.parentNode?[d]:[]}}:function(a,c,d){if(typeof c.getElementById!==n&&!d){var e=c.getElementById(a);return e?e.id===a||typeof e.getAttributeNode!==n&&e.getAttributeNode("id").value===a?[e]:b:[]}},TAG:Y?function(a,b){if(typeof b.getElementsByTagName!==n)return b.getElementsByTagName(a)}:function(a,b){var c=b.getElementsByTagName(a);if(a==="*"){var d,e=[],f=0;for(;d=c[f];f++)d.nodeType===1&&e.push(d);return e}return c},NAME:ba&&function(a,b){if(typeof b.getElementsByName!==n)return b.getElementsByName(name)},CLASS:_&&function(a,b,c){if(typeof b.getElementsByClassName!==n&&!c)return b.getElementsByClassName(a)}},relative:{">":{dir:"parentNode",first:!0}," ":{dir:"parentNode"},"+":{dir:"previousSibling",first:!0},"~":{dir:"previousSibling"}},preFilter:{ATTR:function

  30 Ocak 2014 Perşembe 07:04


  30 Ocak 2014 Perşembe 07:05
 • Uzunca kodlar paylaştım devamı da var java kodu olduğu için benim sorunum şu olabilir mi hata açıklamasında $ tanımlı olmadığından dolayı hata verir diye bir açıklamam var java kodları arasında functıonun başına tanımlamam gerekiyordu sanırım değil mi ? $ function gibi yani function terimlerin başında olamsı gerkiyordu + işaratei ? 
  30 Ocak 2014 Perşembe 07:07
 • Keşke tek code bloğuna koysaydınız. Burada yarım yarım olmuş. Zaten kodlar uzun.

  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Iletişim: Mail Gönder

  30 Ocak 2014 Perşembe 07:08
  Moderatör
 • evet farkındayım ama kodlar uzun olduğundan dolayı karakter hatası veriyor size mail olarak attım kodların tümünü 
  30 Ocak 2014 Perşembe 07:22
 • Kodları inceliyorum. Mail olarak dönüş yaparım size.

  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Iletişim: Mail Gönder

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 5 Şubat 2014 Çarşamba 07:17
  30 Ocak 2014 Perşembe 07:23
  Moderatör